eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej "Polanki" w Gdańsku ul. Polanki 121 w okresie od 01.11.2022 do 30.09.2024 roku"Ogłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej „Polanki”
w Gdańsku ul. Polanki 121 w okresie od 01.11.2022 do 30.09.2024 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001005420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polanki 121

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-308

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 552 33 32

1.5.8.) Numer faksu: 58 552 19 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpspolanki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspolanki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług gastronomicznych dla Domu Pomocy Społecznej „Polanki”
w Gdańsku ul. Polanki 121 w okresie od 01.11.2022 do 30.09.2024 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6112c332-4089-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372797

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039246/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług gastronomicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/665145

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/665145

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl .Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą : przesyłanie Zamawiającemu pytań do treści SWZ; odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych; odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów, oświadczeń składanych w postępowaniu; przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp; wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@dpspolank.pl Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Wymagania sprzętowe i aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, - włączona obsługa JavaScript,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomoc protokołu TLS 1.3.,- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar .Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Pzp . Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczących czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął nie później niż na 4 dni przed terminem otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dom Pomocy Społecznej „Polanki” z siedzibą w Gdańsku (80-308), ul. Polanki 121, adres do korespondencji: 80-308 Gdańsk ul. Polanki 121 z dopiskiem IOD.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@dpspolanki.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest udział Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych Wykonawcy w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ).
6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przysługuje Panu/i w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.
7.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Wykonawcy.
8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
9.Dane Wykonawcy nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS/1/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu posiłków, gotowaniu oraz ich podawaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego mieszkańcom oraz uczestnikom Klubu Samopomocy przebywającym na terenie Domu Pomocy Społecznej „Polanki” w Gdańsku ul. Polanki 121.
2.Usługa jest wykonywana w całości w pomieszczeniach kuchennych wynajętych od Zamawiającego i przy użyciu znajdującego się w nich wyposażenia.
3.Warunkiem świadczenia usług gastronomicznych dla Domu jest wynajmowanie przez Wykonawcę pomieszczeń kuchennych wraz z elementami stałego wyposażenia, o łącznej maksymalnej powierzchni 163,10 m².
4.Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki codziennie, na bieżąco, w ilości ustalonej każdorazowo przez Zamawiającego, ze świeżych produktów, z uwzględnieniem: a) diet b) zaleceń lekarza, c) wymagań określonych odpowiednio w przepisach Ustawy z dnia 28 października 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 2021) i innych przepisach w tym zakresie, z zachowaniem analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – m.in. HACCP. d) zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać codziennie (przez 7 dni w tygodniu) dla mieszkańców Domu 3 posiłki dziennie ( dla diety łatwostrawnej z ograniczeniem węglowodanów prostych – 5 posiłków ) z podziałem na diety oraz podać je o ściśle ustalonych porach dnia: - śniadanie - 8.00 – 10.00, - obiad - 13.00 – 15.00, - kolacja - 18.00 – 20.00.
6. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać dla uczestników Klubu Samopomocy w dni robocze ( od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) obiad, z uwzględnieniem diety, wydawany w godz. 13.00 – 15.00.
7.Usługa objęta przedmiotem zamówienia powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym w szczególności przepisami ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz. 2021), ustawy z dnia 5 sierpnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi oraz z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Warunki najmu pomieszczeń określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium:
a) cena - 90%
b) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia-dietetyk / technik technologii żywienia - 10 %

Sposób obliczenia kryterium ceny:
- ( oferta z ceną najniższą/oferta z ceną rozpatrywaną x 90% ) x 100 = otrzymana ilość punktów za kryterium cena
Sposób obliczenia kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku dietetyk/technik technologii żywności.
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie posiadane przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. dietetyka/technika technologii żywności, wskazaną na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca otrzyma punkty stosownie do łącznej liczby pełnych lat stażu pracy na stanowisku dietetyka lub technika technologii żywności.
do 1 roku doświadczenia = 1 punkt
od 1 roku do 2 lat (włącznie) = 2 punkty
od 2 lat do 3 lat (włącznie) = 3 punkty
powyżej 3 lat = 4 punkty
wg wzoru ( punkty rozpatrywanej oferty/maksymalna ilość punktów za kryterium x 10% ) x 100 = otrzymana ilość punktów za kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia Wykonawca na podstawie obydwu kryteriów może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Przy obliczaniu punktacji stosować się będzie matematyczną zasadę zaokrąglania liczb do dwóch miejsc po przecinku tj. liczba 5 i powyżej zaokrąglamy w górę, poniżej liczby 5 zaokrąglamy w dół.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie dietetyka

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
d) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli: - wykaże i należycie udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech latach licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę gastronomiczną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. usługę polegającą na kompleksowym przygotowaniu, w tym gotowaniu posiłków z zastosowaniem różnorodnych diet oraz podawaniu posiłków w ramach żywienia zbiorowego, wykonywaną w trybie ciągłym przez 7 dni w tygodniu, o wartości równej lub wyższej od 500 000,00 zł brutto. ( słownie: pięćset tysięcy zł ) - dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, co najmniej : * 1 osobą posiadającą minimum średnie wykształcenie dietetyka lub technika technologii żywienia * 1 osobę posiadającą wykształcenie na stanowisku kucharza, posiadającą minimum 2-letni staż pracy na tym stanowisku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja (wydruk) z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja (wydruku) z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
W przypadku usługi nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz usług, wykaz osób, zobowiązanie innego podmiotu oraz pozostałe zgodne z SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków (jeżeli dotyczy) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ oraz 9 do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ oraz 9 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa/transakcje/665145

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.