eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: " Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach"Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.: „ Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000712516

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: K. B. Kominka 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (076) 845-16-42

1.5.8.) Numer faksu: (076) 845-16-42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp3@sp3.polkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp3.polkowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.: „ Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a750ecca-40b5-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.polkowice.eu/sp3,m,1563,przetargi1.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, adres skrytki ePUAPu: SP3POLKOWICE zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu za pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.polkowice.eu/sp3,m,1563,przetargi1.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Zamawiający dysponuje inwentaryzacją obiektu którą przekaże wybranemu oferentowi po podpisaniu umowy projektowej.
Zamawiający dysponuje audytem energetycznym, który ma stanowić podstawę do przyjścia rozwiązań technicznych dla termomodernizacji obiektu. Audyt stanowi załącznik do niniejszego postępowania.
2. Szczegółowy opis zamówienia.
1) Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „ Przebudowa oraz termomodernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach.”
3. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:
1) uzyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamierzenia projektowego,
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów tj. warunków technicznych, uzgodnień, decyzji i pozwoleń (np. niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji technicznej) zezwalających na przystąpienie do realizacji robót budowlanych,
3) przygotowanie co najmniej 2 koncepcji przebudowy basenu wraz z technologią i wskazaniem głównych rozwiązań materiałowych i urządzeń, z których jedna, wybrana przez Zamawiającego, po wprowadzeniu przez projektanta zmian wskazanych przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę do dalszych prac projektowych,
4) opracowanie projektu kompleksowej przebudowy basenu w zakresie:
- przebudowy basenu z zapleczami wraz z wymianą wszystkich instalacji dostosowaną do potrzeb Zamawiającego i do nowej technologii,
- reorganizacji pomieszczeń zapleczy basenu wg wymagań Zamawiającego,
- remoncie/przebudowie wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych- dostosowanie do nowych układów pomieszczeń i nowego układu technologii,
- zaprojektowanie co najmniej 3 atrakcji wodnych w niecce basenowej- np. dysze masażery podwodne, masażer na kark, bicze wodne itp.
- Zastosowanie wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w pompy ciepła- osobny układ dla hali basenowej, osobny dla zapleczy
- zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu hali basenowej
- Zamawiający wymaga aby nowa technologia opierała się na wykorzystaniu tradycyjnej technologii złóż piaskowych,
- projekt powinien uwzględnić przebudowę wylotu wody na przelewowy, natomiast szczegółowy zakres przebudowy uzależniony będzie od oceny stanu technicznego niecki i elementów konstrukcji i przedłożenia Zamawiającemu wariantów remontów wraz z wstępną wyceną prac,
- zalecany jest wariant remontu niecki basenu ograniczony do wymiany warstw wykończeniowych, np. polegający na usunięcia starych i wykonania nowych warstw wykończeniowych w tym właściwej izolacji przeciwwodnej, naprawie ewentualnych uszkodzeń oraz wykonaniu nowych instalacji technologicznych wraz z nowymi urządzeniami i przelewem. W przypadku gdy podczas analizy stanu technicznego obiektu przez projektanta okaże się, że niemożliwe będzie przeprowadzenie remontu niecki basenowej dla wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych i nowych instalacji i urządzeń dopuszcza się całkowita przebudowę istniejącej niecki basenowej i wykonanie nowej,
- nie przewiduje się zwiększenia powierzchni zabudowy istniejącego basenu,
- przygotowania elementów identyfikacji wizualnej dla oznaczeń wszystkich pomieszczeń, oznaczenia przeznaczenia tych pomieszczeń
- przygotowanie zestawień wyposażenia obiektu w urządzenia, sprzęt, meble i wyposażenie,
5) opracowanie projektu termomodernizacji basenu przy uwzględnieniu wymagań posiadanego przez Zamawiającego audytu energetycznego,
6) w celu monitorowania postępu prac osoba uczestnicząca w wykonaniu zamówienia wskazana w załączniku nr 7 do SWZ zobowiązana będzie do udziału w naradach roboczych (pod rygorem kary finansowej) na wezwanie Zamawiającego nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach także na etapie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej na wezwanie Zamawiającego.
4. Wykonawca przy realizacji zamówienia uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, w tym również koszty towarzyszące, w szczególności: koszty ubezpieczenia, uzgodnień czy dojazdów. Wykonawca w cenie oferty ma przewidzieć wszystkie niezbędne koszty do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniana z Zamawiającym szczegółów opracowywanej dokumentacji i uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie prac projektowych.
6. Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna być opracowana i przekazana Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:
7. Zastosowane w projektach wyroby budowlane należy opisać za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Projektant powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia wraz z tabelą równoważności. Dokumentację projektową i Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót należy wykonać m.in. w oparciu o zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego Wykonawcy nad inwestycją
realizowaną w oparciu o wykonaną dokumentację obejmuje czynności wynikające z zapisów ustawy Prawo Budowlane. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest również do wykonywania następujących czynności:
1) udzielania, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich
wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego
przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji
projektowej - Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca drugiego dnia
roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego;
2) wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji
tych robót,
3) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności,
4) opiniowanie i uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w razie konieczności potwierdzanie tych zmian na rysunkach zamiennych;
5) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót materiałów lub urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji, wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń;
6) wprowadzanie do dokumentacji nieistotnych zmian projektu budowlanego (zgodnie z definicją zawartą w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego) wynikających z zasad wiedzy technicznej nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w opisie przedmiotu zamówienia, zgłoszonych przez kierownika robót lub nadzór inwestorski;
7) udziału w naradach technicznych, przyjmując, że liczba pobytów projektantów na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru;
8) współudziału w wykonaniu dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
9) Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego należy zawrzeć w cenie oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, o wartości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług polegających na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku obejmującej m.in.
● wykonanie mapy do celów projektowych lub ewentualnej aktualizacji,
● wykonanie projektu koncepcyjnego,
● wykonanie projektu budowlanego i technicznego
● uzyskanie wymaganych zgód, opinii, uzgodnień i pozwoleń,
● wykonanie Specyfikacji Technicznych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich,
● sprawowanie nadzoru autorskiego.
Udzielenie zamówień podobnych będzie uzależnione od zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia:
a) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, w szczególności poprzez zaproszenie wykonawcy do negocjacji oraz negocjacje z wykonawcą;
b) dotychczasowy wykonawca realizował usługi objęte zamówieniem podstawowym
w terminie i z najwyższą starannością,
c) wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną określone przez Zamawiającego, oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych warunków, w zakresie określonym przez Zamawiającego;
d) wykonawca będzie musiał wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
e) wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego oraz zaakceptować istotne postanowienia dotychczasowej umowy o zamówienie podstawowe,
f) przedmiotem negocjacji z wykonawcą będą w szczególności: oferowana przez wykonawcę cena oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji jakości) z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, o wartości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług polegających na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku obejmującej m.in.
● wykonanie mapy do celów projektowych lub ewentualnej aktualizacji,
● wykonanie projektu koncepcyjnego,
● wykonanie projektu budowlanego i technicznego
● uzyskanie wymaganych zgód, opinii, uzgodnień i pozwoleń,
● wykonanie Specyfikacji Technicznych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich,
● sprawowanie nadzoru autorskiego.
Udzielenie zamówień podobnych będzie uzależnione od zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia:
a) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, w szczególności poprzez zaproszenie wykonawcy do negocjacji oraz negocjacje z wykonawcą;
b) dotychczasowy wykonawca realizował usługi objęte zamówieniem podstawowym
w terminie i z najwyższą starannością,
c) wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną określone przez Zamawiającego, oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych warunków, w zakresie określonym przez Zamawiającego;
d) wykonawca będzie musiał wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
e) wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego oraz zaakceptować istotne postanowienia dotychczasowej umowy o zamówienie podstawowe,
f) przedmiotem negocjacji z wykonawcą będą w szczególności: oferowana przez wykonawcę cena oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji jakości) z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym rozdziale:
Opis kryterium Ranga
Cena [C] 80%
Doświadczenie „Projektanta”[DP] 20%

2. Obliczenie liczby punktów za kryterium cena [C], nastąpi wg wzoru:
cena najtańszej oferty
C = x 80%
cena oferty badanej

3. Obliczenie liczby punktów za kryterium „doświadczenie Projektanta” [DP], o którym mowa w Roz. VI pkt 1 ppkt 3) tiret drugi lit. a) SWZ nastąpi wg poniższych zasad:
1) doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia, która będzie pełniła funkcję Projektanta (wskazanej w załączniku nr 7 do SWZ – wykaz osób) uzyskane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na wykonaniu dokumentacji budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu basenu krytego, o powierzchni niecki min. 100m2 z technologią basenową

Jedna dokumentacja projektowa rozumiana jest jako jedna umowa, w ramach której została wykonana.

Zamawiający oceni II kryterium oceny ofert w oparciu o informacje zamieszczone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Punkty w kryterium „doświadczenie Projektanta” (DP) przyznawane będą w następujący sposób:
1) za wykonanie 1 dokumentacji – 0 pkt.
2) za wykonanie 2 dokumentacji – 20 pkt.
3) za wykonanie 3 lub więcej dokumentacji – 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów do otrzymania w II kryterium oceny ofert – DP to: 40.

Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia projektanta lub wskaże różnych projektantów w wykazie osób i formularzu ofertowym, jego oferta zostanie odrzucona.

4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w powyższych ustępach, tj.
P(łączna ilość punktów za oba kryteria) =C+DP.

5. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.
6. Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z art. 266 PZP, Zamawiający poprawia w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta” [DP],

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej oraz co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu basenu krytego, o powierzchni niecki min. 100m2 z technologią basenową, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia: do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej, elektroenergetyczne i instalacyjnej, w zakresie umożliwiającym wykonanie w/w dokumentacji projektowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca w powyższej sytuacji dołącza także Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni):
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz:
- o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4) Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VII cz. A ust. 2, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy opisane są załączniku nr 8 w § 16

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, adres skrytki ePUAPu: SP3POLKOWICE

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.