eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW FOLII KOLOR POLIETYLENOWEJ (PE) O KODZIE 15 01 02Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW FOLII KOLOR POLIETYLENOWEJ (PE) O KODZIE 15 01 02

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072321490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 315 d

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgo.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW FOLII KOLOR POLIETYLENOWEJ (PE) O KODZIE 15 01 02

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-371ee3cd-40b6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zgo.bielsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgo.bielsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając
z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji, wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@zgo.bielsko.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@zgo.bielsko.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/ZP/ZGO/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie w procesie odzysku lub recyklingu odpadów folii kolor polietylenowej (PE) o kodzie 15 01 02 wydzielonej z odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wymaganych prawem aktualnych decyzji środowiskowych na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 02, o których mowa w art. 27, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.) oraz posiadać numer rejestrowy BDO. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie
2 000 Mg.
Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wartością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Proces recyklingu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
• informację o rejestracji w BDO (z podaniem numeru) w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych i transportu odpadów o kodzie 15 01 02. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zlecał usługę transportu firmie zewnętrznej, wówczas jest zobowiązany dostarczyć, przed odbiorem pierwszej partii odpadu informację o rejestracji w BDO (z podaniem numeru) firmy transportującej w zakresie odpadów o kodzie 15 01 02.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
• aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku/recyklingu odpadów o kodzie 15 01 02 o których mowa w art. 27, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające odzysk/recykling odpadów o kodzie 15 01 02, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu, przy czym instalacja do odzysku/recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w ww. ustawie o odpadach;
W przypadku gdy ww. zezwolenie/pozwolenie nie zostało dostosowane do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1592), przedłożenie oświadczenia o przekazaniu właściwemu organowi wniosku dostosowawczego w tym zakresie w terminie do 05.03.2020 r, zgodnie z art. 10 ww. ustawy.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
4. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
• wykaz niezbędnych pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia.
Do spełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązuje się do wykazania, że posiada co najmniej 1 środek transportowy do przewozu co najmniej 8 Mg odpadów, odpowiednio oznakowany oraz posiadający trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające rozwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu, zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie transportu odpadów.
Do sporządzenia wykazu niezbędnego pojazdu do realizacji zamówienia należy wykorzystać Formularz nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
- w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 ustawy Pzp.
- na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy;
- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy;
- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy
przy czym wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
c) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ;
d) zmiany obowiązującej stawki VAT;
e) zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego;
f) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
- zmiana wysokości podatku akcyzowego
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, rozliczenia lub wynagrodzenia.
3. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy.
4. Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy strona o to wnioskująca jest zobowiązana do złożenia drugiej stronie propozycji zmiany w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.
5. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany;
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy;
d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga strona może:
a) zaakceptować wniosek o zmianę;
b) wezwać stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;
c) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegała na doliczeniu nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 09:30

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.