eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › Budowa drogi leśnej nr 240 o nazwie STACJA BĄK na terenie Leśnictwa PodrąbionaOgłoszenie z dnia 2023-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi leśnej nr 240 o nazwie STACJA BĄK na terenie Leśnictwa Podrąbiona

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 6

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo - Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi leśnej nr 240 o nazwie STACJA BĄK na terenie Leśnictwa Podrąbiona

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8fca77e-0452-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00372480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073544/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa drogi leśnej nr 240 o nazwie STACJA BĄK w Leśnictwie Podrąbiona

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250021

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.6.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1850252,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi leśnej nr 240 o nazwie STACJA BĄK na terenie Leśnictwa Podrąbiona, o długości 2.192 km.
Miejsce lokalizacji zamówienia publicznego:
Przedmiotowa droga jest zlokalizowana, zgodnie z adresem leśnym, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w Nadleśnictwie Kościerzyna, w Leśnictwie Podrąbiona.
Zgodnie z powszechną ewidencją gruntów, przedmiot niniejszego zamówienia położony jest w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Kościerskiego, na obszarze gminy Stara Kiszewa, w obrębie ewidencyjnym Konarzyny, na działkach ewidencyjnych: 1056, 1049 oraz na obszarze gminy Karsin, w obrębie ewidencyjnym Górki, na działkach ewidencyjnych: 700/1, 699, 698/1, 697/1, 681/1, w obrębie ewidencyjnym Borsk, na terenie działki ewidencyjnej 664/1.
2 W wyniku wybudowania drogi leśnej, o której mowa w pkt. 4.1 SWZ, przedmiot zamówienia (droga, skrzyżowania, mijanki i łuki) będzie miał następującą konstrukcję:
- nawierzchnia jezdni z kruszywa łamanego sortowanego mechanicznie 0-31.5mm grubości 10cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego sortowanego mechanicznie 0-31.5mm grubości 20cm,
- podłoże gruntowe po profilowaniu, zagęszczeniu grubości 15cm.
Odwodnienie korony drogi zapewniają spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Dla nawierzchni tłuczniowej przewidziano dwustronne spadki poprzeczne 3%. Na poboczach przewidziano spadki poprzeczne 5%.
Projektowana szerokość drogi wynosi 3,50 m, pobocza obustronne o szerokości 0,75 m. Projektowane skrzyżowania o długości utwardzenia 15m, wyokrąglone łukami o promieniu 13 m, 11 m, 8 m, 5 m, szerokość zjazdu wynosi 3,50m, pobocza obustronne o szerokości 0.75 m. Projektowane mijanki o szerokości 4.0 m i długości w podstawie 25,00 m wraz z krzywymi przejściowymi o stosunku skosu 1/7, wyokrąglone łukami o promieniu 50 m.
Roboty przygotowawcze obejmuję wytyczenie drogi, wykarczowanie pni kolidujących z drogą i mijankami oraz wywiezienie karpiny w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
W ramach robót ziemnych przewidziano minimalne skorygowanie niwelety istniejącej drogi gruntowej, która będzie wykorzystana jako droga. Nasypy należy wykonać z gruntu miejscowego pozyskanego z wykopów. Nadmiar gruntu pozyskany z wykopów należy rozsunąć wzdłuż projektowanego odcinka drogi poza rowami. Ponadto przewidziano plantowanie gruntu pod mijanki.7)
3 Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 24 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 847195,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1299800,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 847195,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DUO Sp. z o.o., Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892021645

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza 1

7.3.4) Miejscowość: Stężyca

7.3.5) Kod pocztowy: 83-322

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 847195,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-06

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.