eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dla zadania "Remont i przebudowa zabytkowego budynku dawnego TrybunałuOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowego nadzoru
autorskiego dla zadania „Remont i przebudowa zabytkowego budynku dawnego Trybunału

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Króla Władysława Łokietka 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-109

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz pełnienie kompleksowego nadzoru
autorskiego dla zadania „Remont i przebudowa zabytkowego budynku dawnego Trybunału

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdc590fc-3b07-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00337941/46/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Wykonanie projektu budowlano-technicznego z programem prac konserwatorskich. Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP-PI.
271.74.2022.
5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być
przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe:
Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
1.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy.
1.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.1.1.8. Posiada Pani/Pan:
1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
1.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
1.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-I.271.74.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:1.Etap I-Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
„Remont i przebudowę zabytkowego budynku dawnego Trybunału Koronnego,usytuowanego przy ul.Rynek 1 w Lublinie,”obejmuje:1)pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,2)wykonanie niezbędnej inwentaryzacji budowlanej, architektonicznej w zakresie niezbędnym do celów projektowych,3) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku z
oceną możliwości budowy szybu windowego, służącego do obsługi osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia pozostałych planowanych robót budowlanych,4)wykonanie i uzgodnienie programu prac konserwatorskich dla wszystkich robót dotyczących konserwacji obiektu,5)wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z jej uzgodnieniem u
Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,6)uzgadnianie dokumentacji z Zamawiającym na
każdym etapie projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjętych w nim rozwiązań do dalszych prac projektowych,7)uzyskanie zgody na ewentualne odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,8)pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt w imieniu Zamawiającego (na podst.upoważnienia)warunków/decyzji/opinii/uzgodnień niezbędnych do projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz o pozwoleniu na budowę,w tym warunków od gestorów mediów,a w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, nadziemną,pozyskanie niezbędnych warunków/decyzji od gestorów mediów/właściwego urzędu, umożliwiających wykonanie
dokumentacji usunięcia kolizji oraz przekazanie oryginałów Zamawiającemu,9)wykonanie kompletnej wielobranżowej
dokumentacji projektowo– kosztorysowej zgodnie z warunkami umowy,„Zakresem planowanych robót w budynku Trybunału
Koronnego wpisanego do rejestru zabytków woj.lubelskiego pod nr A/223”,„Wytycznymi konserwatorskimi sporządzonymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków”,„Warunkami technicznymi dla zaprojektowania i wykonania infrastruktury teletechnicznej”oraz na podst.pozyskanych warunków/decyzji/opinii/uzgodnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami,niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę,10)Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna składać się z następujących opracowań:a) projekt budowlany,w tym projekt zagospodarowania terenu,projekt architektoniczno–budowlany,projekt techniczny wraz z informacją BIOZ,b)projekt wykonawczy,c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót,d) przedmiar robót,e)kosztorys inwestorski zbiorcze zestawienie kosztów,11)przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu konserwatorskim na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz pozwoleniu na budowę,12)uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym, właściwymi organami i dysponentami
mediów,13)przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami,14)wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji.1.1.Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo–kosztorysowej:1)mapa do celów projektowych-Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnej mapy do
celów projektowych (w odpowiedniej skali w zależności od rodzaju projektowanego obiektu budowlanego dla obszaru objętego przedmiotem umowy poszerzonego o ustawowy 30-sto metrowy zasięg,obejm. tereny przyległe do granicy opracowania),2)dokumentacja projektowa powinna wpisywać się w realizację miejskich planów adaptacji do zmian klimatu
określonych w uchwale nr 322/IX/2019 Rady Miasta L-n z dnia 5.09.19r.w spr przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030” (dostępnej na stronach BIP Miasta Lublin),3)Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania dokumentacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania i uzyskania ostatecznego uzgodnienia przyjętych w nim rozwiązań do dalszych prac projektowych,4)przygotowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej z podziałem na dwa zakresy:jeden obejmujący część zewnętrzną budynku (m.in.:elewacje,stolarkę okienna i drzwiową,obróbki blacharskie,balkon,schody)i drugi obejm. wnętrze obiektu,w taki sposób,by stanowiła ona dwie odrębne dokumentacje projektowe i umożliwiała uzyskanie dwóch odrębnych dla każdego zakresu decyzji o pozwoleniu konserwatorskim na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz pozwoleń na budowę,5)wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, na podstawie pozyskanych
warunków/decyzji/opinii/uzgodnień oraz obowiązujących przepisów i norm,6)dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być sporządzona w sposób zapewniający pełną dostępność i interoperacyjność teleinformatyczną obiektu, w szczególności w zakresie niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,a sam obiekt i elementy zagospodarowania terenu nie mogą czynić poważnych szkód środowisku;ponadto dokumentacja projektowo–kosztorysowa
musi być sporządzona zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,sztuki budowlanej,sztuki ogrodniczej, aktualnymi warunkami technicznymi,warunkami umowy i obowiązującymi normami oraz przepisami,w tym m. in. z:a)ustawą z 7.07.94 r - Prawo budowlane,b)ustawą z 11.09.19r.-Pzp,c)ustawą z 19.07.19r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami,d)ustawą z 4.04.19 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,e)ustawą z 11.01.18 r.o elektromobilności i paliwach alternatywnych,f) rozporządzeniem Ministra Energii z 26.06.19r.w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury
ładowania drogowego transportu publicznego,g)rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 7.07.21r w sprawie sposobu ustalenia minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,h) rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.02r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,i)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.03r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,i) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.21r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym,k)rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.21r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego,
l)rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.20r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,ł)warunkami technicznymi zarządców sieci,7)dokumentacja projektowa musi być sporządzona z uwzględnieniem rozwiązań poprawiających jakość środowiska, chroniących istniejące zasoby, uwzględniających adaptację i przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej czy neutralności klimatycznej,i być zgodna z założeniami: „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) dostępnego pod adresem:https://bip.mos.gov.pl/g2/big/2013_10/0f31c35e8e490e9d4967 80f98d95 defc.pdf,- „Polityki ekologicznej państwa 2030” (Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu,ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe,przygotowany przez Departament Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska w roku 2015,dostępny pod adresem http://klimada.mos.gov.pl/blog/2015/10/30/ poradnik_przygotowania
_inwestycji/), - „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”-„Oceny ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego.Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”,8)dokumentacja projektowa musi być sporządzona przy zastosowaniu zasad projektowania
uniwersalnego-uwzględniając potrzeby wszystkich użytkowników,bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji umożliwiającymi
pełną dostępność wszystkim osobom o ograniczonej sprawności,w szczególności dot. to ciągów komunikacyjnych,pomieszczeń higieniczno–sanitarnych,urządzeń stanowiących wyposażenie oraz systemów
informacyjnych,tablic i innych elementów informacji wizualnej,które muszą być dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami,w tym niewidomych i słabowidzących;zaprojektowane urządzenia muszą cechować się odpornością na czynniki atmosferyczne i muszą uwzględniać „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” oraz pozycję pt.„Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-
2020”,a także wydany przez Fundację Kultura Bez Barier i opublikowany na stronach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewnienia dostępności”;9)w celu zapewnienia dostępności obiektów,w tym także dla osób ze szczególnymi potrzebami,w dokumentacji projektowej należy uwzględnić ponadstandardowe ułatwienia dla tych osób…W związku z brakiem technicznej możliwości (ze względu na ograniczoną ilością znaków w formularzu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych) zawarcia całości zakresu zamówienia pełny zakres znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal. uzp.gov.pl

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby w projektowaniu i nadzorze w branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby w projektowaniu i nadzorze w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby w projektowaniu i nadzorze w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące:
1. niezbędnego doświadczenia wykonawcy umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
1.1. wykonanie 3 wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) remontu lub przebudowy budynków użyteczności publicznej (w tym, co najmniej 1 dokumentacja musi dotyczyć remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków) , o kubaturze co najmniej 5
000,00m3 każdy w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. niezbędnych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
2.1. dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
a) architektonicznej (1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków,o kubaturze co najmniej 5 000,00m3 - minimum 1 realizacja,
b) konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba),
c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) – przy czym osoba ta musi
posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej
wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków , o kubaturze co najmniej 5 000,00m3 - minimum 1 realizacja,
d) telekomunikacyjnej (1 osoba),
e) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych (1 osoba) – przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją robót w zakresie remontu lub przebudowy budynku użyteczności publicznej wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków ,o kubaturze co najmniej 5 000,00m3 - minimum 1 realizacja (podstawa prawna – art. 14 ustawy Prawo budowlane)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 1. i 2. podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że obiekt usługa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną,
ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt .1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 1
4. Dokumenty wymienione w pkt 1 - 2. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli w zakresie określonym w pkt 5.4) ppkt. 1.1) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową i wykona usługi, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:3.1. oświadczenie wymagane w pkt 5.5 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 1.5. (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3.2. Oświadczenie wymagane w sekcji IX pkt. 1.6. oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt. 1.7. i 1.8 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
3.3. Dokumenty wymagane w pkt 5.11 ppkt. 1) winien złożyć każdy wykonawca.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 5.6. ppkt. 1 i 2 winien złożyć każdy wykonawca.
4.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.7 winny być złożone wspólnie przez wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1.1.Formularz ofertowy-w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
1.2.Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwach ewentualnych podwykonawców,jeżeli są już znani - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom
1.3. Formularz wyceny
1.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.5. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2,w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 ustawy Pzp
1.6. Oświadczenie,z którego wynika,które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy–w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,zrealizuje roboty budowlane lub usługi,których wskazane zdolności dotyczą.
1.8. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1.9. Wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
2.Termin wykonania zamówienia– 31.05.2025r.,w tym:
2.1.projekt budowlany i informacja BIOZ–6 m-cy od daty zawarcia umowy,2.2.projekty wykonawcze oraz pozostałe
opracowania – elementy dokumentacji projektowo- kosztorysowej im towarzyszące–10 m-cy od daty zawarcia umowy,
2.3.pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich-od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia,do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez
kierownika budowy tj.do dnia 31.05.2025r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.