eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › Zakup nowego pojazdu do przewozu kontenerów wyposażonego w fabrycznie nowe urządzenie hakoweOgłoszenie z dnia 2022-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup nowego pojazdu do przewozu kontenerów wyposażonego w fabrycznie nowe urządzenie hakowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850035397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@bzk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka gminna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowego pojazdu do przewozu kontenerów wyposażonego w fabrycznie nowe urządzenie hakowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a2e7dcb-409a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/bzk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu, który dostępny jest
podadresem: http://miniportal.uzp.gov.pl• ePUAPu • poczty elektronicznej( email): zarzad@bzk.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zamawiający zaleca składanie
wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznychkopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email
zarzad@bzk.com.plza wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana Zamawiającemu w sposób
określony w SWZ We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem
Zamawiający i Wykonawcyposługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
Korespondencję uważa się zaprzekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem
wymaganego terminu. Każdaze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania
wiadomości elektronicznej. Wprzypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iżpismo wysłane przez Zamawiającego zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie sięWykonawcy z treścią pisma

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego pojazdu do przewozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej min
26 ton wyposażonego w fabrycznie nowe urządzenie hakowe o nominalnej mocy załadunkowej 20 ton oraz
przystosowanego do ciągnięcia przyczepy posiadającego homologację typu pojazdów kompletnych (WVTA).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ warunki udziału w
postępowaniu.
2.Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający w ramach wszystkich części zamówienia nie precyzuje w tym zakresie żadnych
warunków.
2.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

kwota 6 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym
przez obie strony w przypadkach:
a) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
b) zmiana wysokości podatku VAT

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postepowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.