eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Organizacja stoiska wystawienniczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas Smart City Expo World Congress w Barcelonie odbywającego się w dniach 15-17 listopada 2022 r."Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Organizacja stoiska wystawienniczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas Smart City Expo World Congress w Barcelonie odbywającego się w dniach 15-17 listopada 2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367882926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Barbary 21A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-053

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@metropoliagzm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.metropoliagzm.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek metropolitalny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja stoiska wystawienniczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas Smart City Expo World Congress w Barcelonie odbywającego się w dniach 15-17 listopada 2022 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2e5fd70-4081-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015717/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Zabudowa stoiska wystawienniczego na kongresie SCEWC w Barcelonie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zp@metropoliagzm.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2070 ). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, oraz do Formularza
do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePuap).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal „Formularz do komunikacji” jako załączniki lub za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@metropoliagzm.pl., z tym, że Zamawiający preferuje komunikację za pomocą poczty elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty ani żadnego dokumentu czy oświadczenia składanego wraz z ofertą, przy użyciu poczty elektronicznej.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 2415).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: bip.metropoliagzm.pl.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pod adresem email: daneosobowe@metropoliagzm.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizacja stoiska wystawienniczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas Smart City Expo World Congress w Barcelonie odbywającego się w dniach 15-17 listopada 2022 r.”, numer sprawy ZP.270.26.2022,
b) archiwizacji dokumentacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikający z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (ustawy Pzp) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, podmiotom świadczącym usługi informatyczne Zamawiającemu, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji tradycyjnej. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach prowadzonego postępowania oraz zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymogów ustawowych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
a) skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.270.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska wystawienniczego Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii (w skrócie „GZM”), zwanej dalej „Zamawiającym”, podczas Smart City Expo World Congress (w skrócie „SCEWC”) w Barcelonie (Hiszpania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w ustalonych przez Zamawiającego kryteriach.
2. Punkty w kryterium nr 2 „Wizualizacja stoiska”, zostaną przyznane na podstawie załączonej do oferty Wizualizacji stoiska i ocenione na podstawie następujących podkryteriów:
a) funkcjonalność stoiska - maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 10 pkt
b) wyposażenie stoiska - maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 10 pkt
c) kompozycje roślinne - maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 10 pkt
d) niestandardowe elementy stoiska - maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 10 pkt

Opis poszczególnych kryteriów wraz ze szczegółową oceną zawiera rozdział 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wizualizacja stoiska

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci Wizualizacji stoiska, która będzie stanowić wstępny projekt architektoniczny oraz graficzny zabudowy i umeblowania stoiska wystawienniczego, uwzględniający wskazane poniżej strefy i inne dodatkowe elementy wraz z ich opisem w postaci odnośników (strzałek na projekcie). Wizualizacja ma świadczyć o charakterze i zgodności stoiska z założeniami jakimi są nowoczesny design, innowacyjność, koncepcja smart city, ekologia i natura, funkcjonalność, estetyka.
2. Wizualizacja winna zostać podzielona na następujące strefy:
a) strefę informacyjną stanowiącą rodzaj recepcji i punkt informacyjny wraz z wyraźnym brandingiem GZM, składającą się z lady informacyjnej oraz 2 krzeseł, foteli lub hokerów oraz uwzględniającą ekran pionowy o wielkości ok. 43”, na którym będzie wyświetlany program aktywności na stoisku;
b) strefę multimedialną z  dotykowym ekranem LED o wielkości min. 75”, umożliwiającym prezentację projektów GZM.
c) strefę networkingowo-odpoczynkową wyposażoną w odpowiednie meble typu fotele, krzesła, sofy, przeznaczone dla 24 osób, i stoliki, nośniki multimedialne, umożliwiające zapoznanie się z projektami realizowanymi przez GZM (m.in. Open data, InfoGZM i projektem bezzałogowych statków powietrznych). Strefa powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby jej goście stanowili również publiczność dla prezentowanych projektów w strefie multimedialnej;
d) strefę magazynowo-socjalną
3. Wizualizacja winna uwzględniać następujące elementy:
a) Identyfikację Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uwzględniającą m.in.: mapę GZM, pozwalającą na umiejscowienie GZM na mapie Europy, logotyp Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz inną formę identyfikacji Metropolii,
b) sprzęt multimedialny: w tym min. 1 ekran pionowy, znajdujący się w strefie informacyjnej, o wielkości min 43”, na którym będzie prezentowany program aktywności GZM na stoisku oraz dotykowy ekran LED min.75”, na którym będą prezentowane projekty GZM, oraz system nagłaśniający z dwoma mikrofonami i 2 głośnikami;
c) naturalne kompozycje roślinno-kwiatowe, nawiązujące do znaczenia terenów zielonych w kontekście jakości życia w GZM.
4. Wizualizacja winna być wykonana techniką komputerową w kolorze oraz zawierać co najmniej rzut stoiska z góry, rzut z każdej strony stoiska, prezentować ogólny wygląd stoiska i uwzględniać takie cechy jak: wielkość, kształt i wystrój wraz z odpowiednimi oznaczeniami graficznymi stref i elementów wyposażenia wskazanych powyżej..
5. Wizualizacja winna być przygotowana w postaci pliku .pdf, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
6. Z uwagi na fakt, iż wyżej opisana wizualizacja stoiska służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, jej nie złożenie, niekompletne złożenie np. w postaci braku opisów stref i elementów stoiska, lub wadliwe złożenie (np. złożenie w nieprawidłowej formie) będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości wezwania do złożenia wizualizacji stoiska jeżeli Wykonawca nie złożył jej z ofertą oraz jej uzupełnienia, jeżeli wizualizacja jest niekompletna tzn. nie zawiera podziału na strefy, nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w niniejszym rozdziale, bądź nie zawiera wymaganych opisów. Brak przedmiotowego środka dowodowego lub złożenie w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 pzp.
8. Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust 4 pzp może wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 1 powyżej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
b. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik;
c. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
– z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
d. Wizualizację stoiska jako przedmiotowy środek dowodowy;
e. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
f. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności właściwych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może podlegać zmianom pod warunkiem dopuszczalności takich zmian w świetle przepisu art. 455 ustawy Pzp.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zmiana postanowień Umowy możliwa jest w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:
1) w przypadku, jeżeli w trakcie wykonywania Umowy wystąpią okoliczności związane ze zmianą prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego, zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, a także, odpowiednio, termin wykonania Umowy lub poszczególnych etapów lub wysokość wynagrodzenia Wykonawcy przez ich dostosowanie do zmienionych przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego;
2) zmiany spowodowane siłą wyższą w rozumieniu § 10 uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ – w takim przypadku możliwa jest zmiana terminu lub sposobu wykonania Umowy lub poszczególnych etapów, stosownie do okoliczności wywołanych siłą wyższą;
3) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub środowiskowych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami – zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania Umowy lub poszczególnych, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów zamówienia określonych w OPZ;
4) w przypadku możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy – zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron w zakresie dostosowania postanowień Umowy do wspomnianych powyżej rozwiązań;
5) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, mających wpływ na realizację Umowy, Strony stosują następującą procedurę która przewiduje, że po spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek związanych z występowaniem COVID-19 mających wpływ na należyte wykonanie Umowy, możliwe są w szczególności (a) zmiany terminu wykonania Umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, (b) zmiany sposobu wykonywania usług (c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; Strony w takich przypadkach dokonują w tym zakresie koniecznych i uzasadnionych zmian Umowy.
3. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z okoliczności wymienionych w ust. 2, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy, termin jej wykonania, zakres obowiązków Stron i wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Wniosek zostanie rozpoznany przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych. Odmowa wyrażenia zgody w całości lub w części wymaga uzasadnienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku poz. 835):
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.