eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Luzino › ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUZINOOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUZINO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUZINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ofiar Stutthofu 11

1.5.2.) Miejscowość: Luzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-242

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586782068

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_aw@luzino.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.luzino.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUZINO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b166ee38-3fd5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037003/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych oraz z budynków będących własnością gminy Luzino

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/669605

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/669605

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., platformazakupowa.pl (zwanej w treści jako „Platforma zakupowa” lub „Platforma”), pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/669605 - i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywane przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
[Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.]
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r. Nr 119 str.1, z 2018 r. Nr 127 poz. 2, z 2021r. Nr 74 poz. 35), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Luzino,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Luzino, adres e-mail: inspektor.abi@gmail.com ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków będących własnością gminy Luzino. Przedmiotowa usługa dotyczy następujących frakcji:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które gromadzone będą w pojemnikach, o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3 i 1,1 m3,
2) selektywnie zebranych odpadów (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone), które gromadzone będą w pojemnikach, o pojemności 0,12 m3 , 0,24 m3 i 1,1 m3.
Przedmiot zamówienia odejmuje również dzierżawę przedmiotowych pojemników na czas objęty zamówieniem, z uwzględnieniem, że:
1) dostarczone pojemniki winny zabezpieczać i chronić zebrane odpady przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,
2) Wykonawca odpowiada za:
a) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, poprzez ich czyszczenie i dezynfekcję,
b) utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i estetycznym poprzez ich odpowiednią naprawę lub wymianę, w razie potrzeby,
c) utrzymanie czystości miejsca wokół punktu gromadzenia odpadów, w promieniu 3 m, przy każdorazowym załadunku odpadów na pojazd.
2. Szacuje się łącznie ok. 2076 pojemniko-wywozów w okresie realizacji zamówienia; -dopuszcza się możliwość odbioru odpadów z dodatkowych miejsc, które powstaną w trakcie trwania umowy; - przewidywana ilość dodatkowych punktów, objętych zbiórką odpadów, w każdym roku trwania umowy, nie przekroczy trzech punktów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania jakościowe, odnoszące się do, co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, w tym: wykaz miejsc, ilość i rodzaj pojemników oraz szacunkowa częstotliwość ich opróżniania, określona została w załączniku nr 6 do SWZ, pn. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0-100 pkt. Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:
a) wspólnicy spółki cywilnej – w rozumieniu przepisów art. 860-875, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), zwanego dalej „KC”,
b) Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, nie będący spółką cywilną w rozumieniu przepisów KC np.: tak zwane „konsorcjum” dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych,
2) w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania, w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; - pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika; - podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
6) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
7) w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej, oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy na żądanie Zamawiającego, zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w szczególności:
a) wskazania reguł ponoszenia odpowiedzialności przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) wskazania podmiotu, który będzie wystawcą faktury w ramach realizacji zamówienia,
c) wskazania podmiotu, który będzie ich reprezentował w stosunkach zewnętrznych,
d) zapis, z którego wynika, że umowa regulująca współpracę tych Wykonawców nie może zostać rozwiązana przed zakończeniem realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany, z uwzględnieniem postanowień § 19 ust. 5 umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie:
1) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania przetargowego, wywołujących potrzebę zmiany umowy, w stopniu i zakresie odpowiadającym tym zmianom,
2) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” – co oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po zawarciu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej zatwierdzonym brzmieniu.
3) gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4) aktualizacji harmonogramu w miarę potrzeb, z zachowaniem terminu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
5) zmiany terminu końcowego; - w przypadku skrócenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w związku z wykorzystaniem środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
6) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmian, jak niżej:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego:
i. zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 3 ust. 2 umowy,
ii. zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego części zamówienia,
iii. do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
iv. zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
i. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
ii. obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
iii. wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającej ze zmienionych przepisów, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej),
iv. wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób, których miesięczne wynagrodzenie po zmianie ww. przepisów byłoby niższe niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie, c.d. w sekcji IX ogłoszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/669605

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. z sekcji VII pkt 7.4 (zmiany umowy)
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:
i. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia
z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
ii. obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
iii. wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych:
i. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
ii. obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
iii. wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotychczas i po zmianie,
e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
i. ustala się poziom zmiany ceny netto paliwa, którym napędzane są pojazdy wykonujące przedmiot umowy, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, w przypadku wzrostu/spadku min. 20%,
ii. sposób wyliczenia poziomu zmiany cen paliwa polega na porównaniu średniorocznej ceny paliwa za rok 2023 i 2022,
iii. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określa się na dzień 01.01.2024 r.,
iv. ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić jeden raz, w jednym roku kalendarzowym, w okresie realizacji zamówienia nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia obowiązywania umowy,
v. zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,
vi. przyjmuje się 10% udział kosztów paliwa, w cenie jednostkowej netto za „pojemniko-wywóz”, poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,
vii. maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian zostaje określona wysokości 10% wzrostu/spadku cen jednostkowych netto „pojemniko-wywozu”, poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,
viii. sposób wyliczenia nowej ceny jednostkowej odbioru odpadów w związku ze zmianą cen paliwa jest następujący: dotychczasowa cena jednostkowa odbioru w zł za „pojemniko-wywóz” +/- (dotychczasowa cena jednostkowa odbioru w zł za „pojemniko-wywóz” x 10% x % zmiany ceny paliwa),
ix. jeżeli zmiana cen paliw będzie miała istotny wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy w terminie 30 dni po zakończeniu jednego roku wykonywania usługi może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
x. obowiązek wykazania zmiany (...)

- ze względu na wymóg ograniczonej ilości tekstu, szczegółowe informacje opisane są w parag. 16 zał. 1 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.