eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG REJON XIVOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG REJON XIV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Łódzki Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100124868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Sady 19

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 94-102

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: (48) 42 27-23-450

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 42 27-23-451

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaklad@lzuk.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lzuk.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG REJON XIV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b58d5974-4089-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019089/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG REJON XIV

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b58d5974-4089-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszystkie dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie eZamówienia.
3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl. oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zaklad@lzuk.lodz.pl (nie dotyczy składania ofert).
5. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
6. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego:
1) podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać.
2) postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, który można
wygenerować korzystając z platformy e-PUAP.
3) postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczanym w
edowodzie (dokumencie wyposażonym w elektroniczny chip, w który wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu
kwalifikowanego)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), Zamawiający informuje, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi, 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady
19,email: zakład@lzuk.lodz.pl, tel.: +48 (42) 272 34 50, reprezentowany przez Dyrektora Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w Łodzi zwanego dalej „Administratorem”.
2.Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e
mail:iod@lzuk.lodz.pl lub zakład@lzuk.lodz.pl oraz listownie na adres podany powyżej. Z Inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w
Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3.Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji postępowania o zamówienie publiczne w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych w Łodzi; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710,dalej: Pzp), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
4.Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu prowadzenia przedmiotowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
5.Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710); Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, 2021 r. poz. 1509, 2459); Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583); Ustawy z dnia 29września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106).
6.Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Pzp, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, w tym: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Systemu ezamowienia, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej e-Katalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych.
7.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów
międzynarodowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
2. Sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (podstawa prawna: art. 16 RODO);
3. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, ze względu na brak przesłanek określonych w art. 20
RODO, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c), a prawo usunięcia
danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt
b, d i e RODO, tj. do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych. Ponadto w
szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np.: na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie
podatkowym lub zasadach rachunkowości

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1.3.2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 771273,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym, mechanicznym utrzymaniu dróg na terenie Miasta Łodzi na obszarze Rejonu XIV (obszar CENTRUM)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne w tym integracja zawodowa i społeczna osób - zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie dodatkowego sprzętu do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj.: 350.000,00 złotych.
Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonanie co najmniej 1 usługi związanej z zimowym mechanicznym utrzymaniem dróg, chodników, terenów zabudowanych i niezabudowanych, itp. na łączną kwotę min. 350.000,00 złotych brutto.
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w postaci: posiadania i przeznaczenia do realizacji zamówienia sprzętu mechanicznego i wyposażenia, który swoim rodzajem odpowiada wymogom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej (patrz zał. do OPZ), w ilości nie mniejszej niż:
- pługoposypywarek - w ilości min. 3 szt. + 1 szt. awaryjnie;
- ciągników rolniczych z posypywarką do 2 m szerokości lemiesza w ilości min. 2 sztuk;
- wytwornicy solanki o wydajności wytwarzania solanki o stężeniu 30% nie mniejszej niż 800 l/h;
- zadaszonego magazynu soli drogowej i piasku - o minimalnej pojemności nie mniej niż 40 t soli i 40 t piasku;
- wymaga się, aby stosowane jednostki sprzętowe były wyposażone do odbioru sygnału z satelitarnego systemu lokalizacji i kontroli pracy – GPS.
c) dysponowanie potencjałem osobowym – osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w postaci:
- odpowiedniej liczby osób, w szczególności odpowiedzialnych za koordynację działań w terenie oraz dysponowanie odpowiednią ilością osób wytypowanych do realizacji zamówienia gwarantujących pełną obsadę wymaganego przez Zamawiającego sprzętu (wymienionego w podpunkcie b) oraz należytą i terminową jego realizację. Wzór wykazu osób stanowi zał. nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-wzór - zał. do SWZ
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
- Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane środki dowodowe.
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywanie (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych), oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane/są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Wzór wykazu został załączony do SWZ- załącznik nr 5.
Uwaga:
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówienia, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt a) Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej.
- Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3) Wykaz osób i sprzętu, tj.:
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za koordynację działań w terenie oraz pozostałych osób wytypowanych do realizacji zamówienia gwarantujących pełną obsadę wymaganego przez Zamawiającego sprzętu oraz należytą i terminową jego realizację (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

Uwaga: Zamawiający nie wymaga określenia konkretnej ilości osób, a jedynie deklaracji dotyczącej posiadania odpowiedniej ilości osób wytypowanych do realizacji zamówienia gwarantujących pełną obsadę wymaganego przez Zamawiającego sprzętu oraz należytą i terminową realizację zamówienia.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca biorąc udział przy realizacji zamówienia winien posiadać sprzęt w ilości nie mniejszej niż określony w cz. VIII 4b), a prace wykonywane będą 7 dni w tygodniu w ruchu ciągłym w systemie 24 h, Wykonawca winien to uwzględnić, tym bardziej, że Zamawiający nie wyklucza konieczności zaangażowania przy wykonywaniu usługi całości sprzętu jednocześnie.
4) wykaz sprzętu wskazującego na posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu przystosowanego do wykonywania czynności określonych przedmiotem zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ)
5) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w Cz.VIII ust. 1 pkt 3 SWZ.
- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w pkt c), składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz cenowy- zał. nr 9

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Kwota żądana tytułem wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.
3. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert i utrzymuje je do końca terminu związania ofertą.
4. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą konieczne jest jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium, albo - jeśli nie jest to możliwe- wniesieniem nowego wadium, na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wniesione, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku poniższych formach:
a) pieniądzu – w takim przypadku żądana kwota podlega wpłacie na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w cz. I SWZ.
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, tj. innej formie niż w pieniądzu wskazanej w punktach b),c) i d) - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zapisy w odniesieniu do rodzaju i zakresu zmian do umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera zał. nr 8 do SWZ- wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma E-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.