eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › Zakup 6 nowych jednostek prądotwórczych o mocy od 12 do 48 kW zasilania dla zarządzania kryzysowegoOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup 6 nowych jednostek prądotwórczych o mocy od 12 do 48 kW zasilania dla zarządzania kryzysowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967389

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kazimierz.gryz@powiatsulecinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatsulecinski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup 6 nowych jednostek prądotwórczych o mocy od 12 do 48 kW zasilania dla zarządzania kryzysowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca1c7a69-4087-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019750/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup 6 nowych jednostek prądotwórczych o mocy od 12 do 48 kW zasilania dla zarządzania kryzysowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca1c7a69-4087-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który
następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
2. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien
zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba
nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
4. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. Posiadanie urządzenia (zalecane korzystanie z komputerów klasy PC), które pozwala na dostęp do sieci Internet – zalecana
minimalna przepustowości łącza internetowego to co najmniej 512 kb/s
b. wskazane jest używanie wiodących przeglądarek internetowych w możliwie najnowszych wersjach,
c. włączona obsługa JavaScript,
d. zainstalowany program odczytujący pliki pdf (sugerowany program to Adobe Reader),
e. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
f. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin tel. +48 95
755 52 43, fax +48 95 755 55 57 , e-mail: iod@powiatsulecinski.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@powiatsulecinski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
niniejszym ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybiepodstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czastrwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin tel. +48
95755 52 43, fax +48 95 755 55 57 , e-mail: iod@powiatsulecinski.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@powiatsulecinski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
niniejszym ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - dostawy
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czastrwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.272.14.2022.KGry

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup 3 nowych jednostek prądotwórczych o mocy 20-48 kW

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup 3 nowych jednostek prądotwórczych o mocy do 12 kW

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : 1) oświadczenie wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa wart.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 ustawy pzp,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) istotne zmiany w treści umowy wynikające z błędów pisarskich i rachunkowych (np. w opisie przedmiotu umowy, w
wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie);
2) zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę na pisemny wniosek Wykonawcy;
3) zmiana miejsca dostawy, jeśli dostawa w miejscu wskazanym jest utrudniona lub niemożliwa na pisemny wniosek jednej
ze Stron;
4) zmiana terminu realizacji umowy w związku z koniecznością usunięcia wad lub nieprawidłowości o czas potrzebny na ich
usunięcie;
5) zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku przedłużającej się procedury udzielania
zamówienia publicznego na skutek korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, niezakończenia
prowadzonego postępowania wyborem najkorzystniejszej oferty, w takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o czas procedury odwoławczej;
6) nastąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, w takim przypadku
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ceny o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tego podatku
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy;
7) zmiany związane z zaistnieniem siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego, klęski żywiołowej powodujące
konieczność zmiany terminu realizacji umowy, o czas trwania lub zakres tych przyczyn
8) zmiana terminu usunięcia wady w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie ma możliwości na skutek
braku towarów u producentów lub dostawców usunięcia wady w terminie o czas trwania przeszkody. Okres oraz przesłankę
braku towaru obowiązany jest wykazać Wykonawca.
9) zmiana terminu realizacji umowy z powodu trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań
zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium
Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską
lub okupacji na tych terytoriach lub obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu
wyjątkowego albo stanu wojennego, jeśli powyższe okoliczności mają wpływ na niedotrzymanie terminu umowy. Strony
umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w niniejszym postanowieniu umownym na należyte
wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami. Zamawiający, po stwierdzeniu, że
okoliczności, o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje
zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
przez:
a. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części,
b. zmianę sposobu wykonywania dostawy,
c. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia
wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsulecinski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.