eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługa sprzątania biur w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania biur w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810144462

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 41

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-383

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 42 56 101

1.5.8.) Numer faksu: 91 42 56 103

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wup.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania biur w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cf23d6d-3a55-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00335346/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych w Szczecinie

1.3.4 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych w Szczecinie druga lokalizacja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

dla Części 1 PT RPO WZ 2023 i PT POWER 2023

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postęp. tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, epuapu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektr. e-mail: przetargi@wup.pl. Zamawiający zaleca korzystanie z miniportalu i epuap jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z SWZ celem złożenia oferty, podmiotowych środków dowodowych, oświadczenia na podst art. 125 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, natomiast w pozostałym zakresie (tzn. przekazania pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i informacji) Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej adres e-mail: przetargi@wup.pl instrukcja użytkowania miniPortalu dostępna jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl.
Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@wup.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Kwestie ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WUP.XVA.322.66.AŻ.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 224521,14 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 109773,74 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ul. A.Mickiewicza 41, świadczona w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i częściach wspólnych (tj. korytarzach, klatkach schodowych, toaletach) o powierzchni 3 510,37 m2, szczegółowy opis w Załączniku nr 4A SWZ

4.2.5.) Wartość części: 91000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I: Cena (C) – waga kryterium 60 %;
Kryterium II: Klauzula społeczna (KS) – waga kryterium 20 %;
(NIE ZATRUDNIĘ osoby/ osób z grup wskazanych w Rozdziale XIX SWZ do realizacji zamówienia - 0 pkt; ZATRUDNIĘ JEDNĄ osobę z grup wskazanych w Rozdziale XIX SWZ do realizacji zamówienia - 5 pkt; ZATRUDNIĘ DWIE osoby z grup wskazanych w Rozdziale XIX SWZ do realizacji zamówienia - 10 pkt; ZATRUDNIĘ TRZY osoby z grup wskazanych w Rozdziale XIX SWZ do realizacji zamówienia - 15 pkt; ZATRUDNIĘ CZTERY OSOBY lub WIĘCEJ z grup wskazanych w Rozdziale XIX SWZ do realizacji zamówienia - 20 pkt).

Kryterium III: Jakość usługi – nadzór Koordynatora – waga kryterium 20 %.
(Brak Koordynatora – 0 pkt; Jakość wykonywanej usługi sprawdzana przez Koordynatora jeden raz na dwa tygodnie – 10 pkt; Jakość usługi sprawdzana przez Koordynatora jeden raz w tygodniu – 20 pkt)
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Włączenie do realizacji zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. zatrudnienie nowej osoby).

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi – Nadzór Koordynatora

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - FGŚP, ul. Żubrów 3, 71- 617 Szczecin, świadczona w okresie od 2 stycznia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. Szczegółowy opis usługi zamieszczono w Załączniku nr 4B do SWZ.
W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych o powierzchni 224,98 m.kw.

4.2.5.) Wartość części: 18773,74 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium I: Cena (C) – waga kryterium 60 %;
Kryterium II: Klauzula społeczna (KS) – waga kryterium 20 %;
(NIE ZATRUDNIĘ osoby/ osób z grup wskazanych w SWZ Rozdział XIX do realizacji zamówienia - 0 pkt; ZATRUDNIĘ JEDNĄ osobę i więcej z grup wskazanych w SWZ Rozdział XIX do realizacji zamówienia – 20 pkt)
Kryterium III: Jakość usługi – nadzór Koordynatora – waga kryterium 20 %.
Nadzór Koordynatora będzie polegał na zapewnieniu przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję Koordynatora, która to osoba będzie osobiście sprawdzała jakość wykonywanej usługi.
(Wykonawca nie zapewni Koordynatora - 0 pkt; Jakość usługi sprawdzana przez Koordynatora jeden raz w tygodniu – 20 pkt)
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Włączenie do realizacji zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. zatrudnienie nowej osoby).

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi – Nadzór Koordynatora

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu wymagane są dla Części 1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę sprzątania polegającą na utrzymaniu czystości w obiekcie o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m2, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Dla Części 2 (obiekt Szczecin ul. Żubrów 3) Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla Części 1:
Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (WYKAZ USŁUG WYKONANYCH wraz z załącznikami wg wzoru Załącznika nr 5 należy złożyć dopiero po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego).
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z przyczyn niezależnych od niego Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dla Części 1 wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ (Wykonawca/każdy Wykonawca składający ofertę wspólną) - Załącznik nr 2 i 3 do SWZ,
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia Załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy)
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp podział zadań konsorcjantów Załącznik nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy).

Dla Cześci 2 wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 2 SWZ (Wykonawca/każdy Wykonawca składający ofertę wspólną) - Załącznik nr 2 do SWZ,
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 i 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ OŚWIADCZENIE z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów).
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został przewidziany w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ocena w zakresie kryteriów oceny ofert została szczegółowo opisana w Rozdziale XIX SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.