eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowego) na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie położonego w Lublinie przy ul. Boczna Lubomelskiej 13Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowego) na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie położonego w Lublinie przy ul. Boczna Lubomelskiej 13

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060712314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 76

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 814781625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin-zachod.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowego) na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie położonego w Lublinie przy ul. Boczna Lubomelskiej 13

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c09d6c9-3fe4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096431/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i świadczenie usług gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania budynku Sądu (Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 13)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c09d6c9-3fe4-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest
bezpłatne. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c09d6c9-3fe4-11ed-8832-4e4740e186ac
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (np. awaria Platformy lub jej niedostępność), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących w szczególności SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-
Zamówienia wymagany jest: Komputer PC,
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, b. zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, c. Zainstalowana jedna z następujących przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowszaEdge 14.0 i nowsze albo
Tablet/Telefon: a. parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, b. przeglądarka
Chrome 61 lub nowsza.
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8
1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych to m.in.: .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .pdf, .zip,.7zip, .txt, .xml, .dwg, .pades, .xades, .tar, .7z. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w rozdz. XXVII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w rozdz. XXVII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2401-8/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji 155 000 kWh gazu ziemnego, przez okres 6 miesięcy (od 1 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r.), na potrzeby ogrzewania budynku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie położonego w Lublinie przy ul. Boczna Lubomelskiej 13.
Przez kompleksową dostawę paliwa gazowego Zamawiający rozumie jednoczesne zapewnienie dostawy paliwa gazowego i
usługi dystrybucyjnej.
Zamówienie dotyczy gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, do instalacji sieciami gazociągów przy ciśnieniu nie
wyższym niż 0,5 MPa o parametrach zgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z obowiązującą ustawą
Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia o nie więcej niż 50 % maksymalnej wielkości paliwa gazowego objętego przedmiotem zamówienia, tj. o 77 500 kWh, a wskutek tego wszystkich z tym związanym parametrów dostaw paliwa gazowego wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia). Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie 50% maksymalnej wielkości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
2. Na skorzystanie z prawa opcji mają wpływ zmiany temperatury powietrza zewnętrznego oraz długość sezonu grzewczego, które mają bezpośredni wpływ na zużycie paliwa gazowego wykorzystywanego do wytworzenia ciepła.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.
4. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa.
5. Zrealizowanie prawa opcji nie wymaga składania jakichkolwiek oświadczeń ze strony Zamawiającego.
6. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się kryteriami oceny ofert
szczegółowo opisanymi w rozdz. XXII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, się posiadaniem:
• aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385)
• aktualnej koncesji na dystrybucję paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385)
lub
(jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostawy gazu ziemnego) -
ważnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającej realizowanie dostaw do punktu odbioru opisanego w Załączniku nr 1 do SWZ.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną dostawę rozumianą jako jedno zamówienie/jedną umowę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto.
Przez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć kompleksową dostawę paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E. Zamawiający uwzględni dostawę
(zamówienie/umowę) zrealizowaną tj. zakończoną przed upływem terminu składania ofert, a także dostawę (zamówienie/umowę) trwającą nadal, pod warunkiem, że obejmowała kompleksową dostawę paliwa gazowego – gazu
ziemnego wysokometanowego typu E i zrealizowana została na wartość co najmniej 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto.
Przez kompleksową dostawę paliwa gazowego Zamawiający rozumie jednoczesne zapewnienie dostawy paliwa gazowego i usługi dystrybucyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia oświadczenia
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). (wzór do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 8 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów, Zamawiający wymaga złożenia:
• aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385)
• aktualnej koncesji na dystrybucję paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385)
lub
(jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostawy gazu ziemnego) - oświadczenia o
posiadaniu ważnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego
umożliwiającej realizowanie dostaw do punktu odbioru opisanego w Załączniku nr 1 do SWZ. Wzór oświadczenia zawarty został w załączniku nr 11 do SWZ.
2. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (określonych w rozdz. XVI pkt 1.4.SWZ), Zamawiający wymaga złożenia wykazu dostaw wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
(wzór wykazu do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 9 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzające, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia
1.2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty.
1.2.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpisu lub informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
1.2.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.1., jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.
1.2.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt. 1.2.1., Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w publicznego (uwaga: w
przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia).
1.4. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 w związku z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, (jeżeli dotyczy) -
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
1.5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1.6. Formularz cenowy (zgodnie z Formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w rozdz. XII pkt
14.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany Taryfy OSD, w szczególności zmiany stawek taryfowych, Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek począwszy od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na
podstawie zmienionych stawek.
2. W przypadku zmian wynikających z Ustawy o podatku akcyzowym mających wpływ na konieczność wprowadzenia do rozliczeń stawek podatkowych lub dokonania zmiany wysokości naliczanych stawek akcyzowych Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek akcyzowych począwszy od dnia zaistnienia nowych okoliczności wprowadzonych zmianami prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. Ponadto zmiany związane z rozpoczęciem naliczania akcyzy bądź zaprzestaniem jej naliczania będą realizowane po przesłaniu przez Zamawiającego zmienionego Oświadczenia o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych, z którego będzie wynikał zakres wprowadzanych zmian w zakresie płatności akcyzowych.
3. W przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki VAT Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek VAT począwszy od dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na
podstawie zmienionych stawek.
4. Umowa może podlegać zmianom pod warunkiem dopuszczalności takich zmian w świetle przepisu art. 455 ustawy Pzp. 5.Strony przewidują możliwość zmian umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych poniżej przypadkach: 1)Jeżeli zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie OSD dokonana zostanie zmiana grupy taryfowej dla PPG Wykonawca rozpocznie prowadzenie rozliczeń dla tego PPG zgodnie
ze stawkami odpowiednimi dla zmienionej grupy taryfowej, 2) zmiana spowodowana siłą wyższą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) – w takim przypadku możliwa jest zmiana terminu lub sposobu wykonania Umowy, stosownie do okoliczności wywołanych siłą wyższą; (przy czym przez „siłę wyższą”: rozumie się okoliczności nadzwyczajne, zewnętrzne i niezależne od woli którejkolwiek ze Stron, niemożliwe do przewidzenia przez Strony, którym Strony nie mogły zapobiec pomimo zachowania należytej staranności, a w szczególności: klęska żywiołowa, konflikt zbrojny, akt władzy i administracji państwowej, konflikt w zakładach pracy, zakłócenie w systemach transportu, energetyki lub zaopatrzenia, protest społeczności lokalnej, 3) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub środowiskowych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami – zmianie może ulec sposób realizacji Umowy lub zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania Umowy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów zamówienia określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin obowiązywania umowy do dnia 31 maja 2023 r.
2. Termin rozpoczęcie świadczenia usług: 1 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
3. Dopuszcza się zmianę w zakresie rozpoczęcia świadczenia usług w przypadku zawarcia umowy po 1 grudnia 2022 r. lub w przypadku niemożności rozpoczęcia świadczenia usług w dniu 1 grudnia 2022 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas do rozpoczęcia świadczenia usług po skutecznym przeprowadzeniu ww. zmiany. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19, mających wpływ na realizację Umowy, Strony stosują procedurę określoną w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która przewiduje, że po spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek związanych z występowaniem COVID-19 mających wpływ na należyte wykonanie Umowy, możliwe są w szczególności (a) zmiany terminu wykonania Umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, (b) zmiany sposobu wykonywania usług (c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; Strony w takich przypadkach dokonują w tym zakresie koniecznych i uzasadnionych zmian Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.