eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach - I etapOgłoszenie z dnia 2022-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach – I etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOWARY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756439225

1.5.8.) Numer faksu: 757613173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach – I etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d325ae7c-3ff6-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033328/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa obiektu mostowego pomiędzy ul. Ogrodową a Placem Franciszkańskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.kowary.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rejestracja na platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, a także warunki techniczne dotyczące korzystania z Platformy zostały określone w Regulaminie e-Zamówienia, dostępnym pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że: Administrator, dane kontaktowe Urząd Miasta
Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary: • na adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl, • telefonicznie: +48 7564 39 222, •
pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej, w Urzędzie Miasta Kowary
został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: • za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
Cele przetwarzania,podstawa prawna przetwarzania, czas
przechowywania poszczególnych kategorii danych: Dane
będą przetwarzane przez Urząd Miasta i Kowary wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie: • art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy
z dnia 11września 2019r. prawo zamówień publicznych. Dane będą przechowywane przez okres 4 lat
od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane mogą zostać udostępnione
osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługujące prawa: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu
do danych osobowych; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania*; • na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; • prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa nie mające zastosowania: • w związku z art. 17
ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** **Wyjaśnienie: W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.271.83.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia: Przebudowa placów i miejsc postojowych oraz łączników pomiędzy ul. Ogrodową, a 1 Maja przy Promenadzie Gielniaka wzdłuż rzeki Jedlicy w Kowarach.

Część I zamówienia obejmuje 2 (dwa) zadania:

Zadanie nr 1 obejmuje przebudowę istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych zlokalizowanych na działkach nr: 776/ 308/1, 309/13, 785, 312/2, 313/6, 298, 773, 299/4, 197/1, 197/2, obręb 0001 Kowary.
Zadanie nr 1 obejmuje 4 (cztery) elementy:

ELEMENT NR 1 obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni o następujących parametrach:
- szerokość jezdni 5,00 m,
- wymiary miejsca postojowego 2,50x5,00 (3,60x6,00),
- nawierzchnia jezdni –warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5,0 cm, 159,00 m2,
- miejsca postojowe wykonane z płyt ażurowych podwójnie zbrojonych gr. 12,5 cm,
- nawierzchnia z płyt ażurowych 185,00 m2,

ELEMENT NR 2 obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni o następujących parametrach:
- wymiary miejsca postojowego 2,50x5,00 (3,60x6,00),
- nawierzchnia z płyt ażurowych 140,00 m2,
- miejsca postojowe wykonane z płyt ażurowych podwójnie zbrojonych gr. 12,5 cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8,0 cm 151,00 m2,
- nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 wraz ze ściekiem 235,00 m2,
- wymiana balustrad na nowe wraz z remontem istniejących słupków 34,00 m.

ELEMENT NR 3 obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni o następujących parametrach:
- wymiary miejsca postojowego 2,50x5,00 (3,60x6,00),
- nawierzchnia z płyt ażurowych 152,00 m2,
- miejsca postojowe wykonane z płyt ażurowych podwójnie zbrojonych gr. 12,5 cm,

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8,0 cm 97,00 m2,
- nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 wraz ze ściekiem 17,00 m2,
- nawierzchnia z kostki granitowej do przełożenia w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, 25,00 m2,
- wymiana balustrad na nowe wraz z remontem istniejących słupków 52,00 m,
- nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 gr. 15,00 cm 88,00 m2.

ELEMENT NR 4 (ul. Ogrodowa) obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni o następujących parametrach:
- długość odcinka 576,45 m,
- ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej bezfazowej 230,80 m2,
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8,0 cm 1850,00 m2,
- czyszczenie istniejących wpustów deszczowych 18,0 szt.,
- przestawienie istniejących lamp ulicznych 2,00 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I – zadanie nr 1 zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

Zadanie nr 2 obejmuje elementy układu drogowego i zagospodarowania terenu na działkach nr 342, 197/2, 777, 316, 331, 332, obręb 0001 Kowary w następującym zakresie:

1) Wymiana istniejącej galanterii betonowej na nową (krawężniki i obrzeża betonowe),
2) Wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8,0 cm,
3) Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych,
4) Zagospodarowanie terenu zieleni, wskazanego przez Inwestora,
5) Wykonanie wymiany przęseł balustrad zlokalizowanych wzdłuż rzeki.

Niniejsze zadanie winno być wykonane w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) i obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej - Projektu Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji Pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
2) Wykonanie dokumentacji projektowej projektów wykonawczych branżowych oraz specyfikacji technicznych oraz opracowań towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ., jest materiałem pomocniczym opisującym przedmiot zamówienia oraz zakres wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a dla wykonawcy pomocniczo w ustaleniu ceny ryczałtowej. Cena ryczałtowa musi obejmować cenę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Nawet jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym nie ujęto całego zakresu usług i robót budowlanych to muszą być wycenione i wykonane według: - przepisów prawa budowlanego, - wiedzy technicznej - zapisów w niniejszej SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I – Zadanie nr 2 zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Pc

Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty.


2. Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia – 40%

2.1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
W ramach kryterium - „okres gwarancji” Zamawiający przyzna punkty za dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wg następujących zasad:

Zaoferowany okres gwarancji Liczba punktów
brak dodatkowego okresu gwarancji
(wymagany okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy) 0
12 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji (tj. 48 miesięcy) 20
24 miesiące dodatkowego okresu gwarancji (tj. 60 miesięcy i więcej) 40

2.2. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i nie jest punktowany. Wykonawca, który zaoferuje dodatkowy okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, otrzyma dodatkowe punkty wg wyżej wskazanej tabeli. Za zaoferowany okres gwarancji powyżej 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 40 punktów.

3. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:
P = C + G


P- łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "okres gwarancji"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: Wykonanie wraz z dostawą i montażem elementów z metaloplastyki połączonej z elementami kowalstwa artystycznego dotyczących twórczości Józefa Gielniaka i obejmuje:

1) Wykonanie 4 szyldów na mostki „Promenady Gielniaka”:
• Szyldy ażurowe wykonane w metaloplastyce z elementami kowalstwa artystycznego.
• Szyldy wykonane z kutych metalowych prętów o grubości od ok. 6 mm do 12 mm.
• Wykonane na podstawie grafik Józefa Gielniaka przedstawiających motywy miasta Kowary.
• Wymiary szyldów:
Wysokość ok. 70 cm
Szerokość ok. 120 cm
- 1 szyld z napisem wykonanym z kutych liter „ Mostek Gielniaka” na Mostku Gielniaka usytuowanym pomiędzy działkami nr 785 obręb 0001 a działką drogową nr 266/3 obręb 0001 przy ul. 1 Maja.
- 3 szyldy z napisem wykonanym z kutych liter „ Promenada Gielniaka”
Szyldy osadzone na profilach metalowych o wymiarach:
Wysokość ok. 3 m
Grubość profilu ok. 5 cm

2) Wykonanie 5 przęseł, które zostaną umieszczone na Mostku Gielniaka
Ażurowe elementy
• Profile przęseł wykonane z kutych prętów metalowych o grubości ok 20 mm
• Wymiary przęseł:
Wysokość ok. 100 cm
Szerokość ok. 190 cm
• Elementy roślinne w przęsłach wykonane na podstawie motywów roślinnych przedstawianych w twórczości Józefa Gielniaka. Ażurowe elementy spawane w jednolitą rzeźbę przestrzenną wykonane z kutych prętów metalowych o grubości od ok. 8 do 16 mm
3) Wykonanie Murala.
Mural przedstawiający Józefa Gielniaka wykonany z metaloplastyki połączonej z elementami kowalstwa artystycznego na podstawie autoportretu, który stworzył J. Gielniak.
• Wymiary murala:
Szerokość ok. 150 cm
Wysokość ok. 200 cm
• Mural wykonany z prętów kutych o grubości ok 16 mm
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Pc

Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty.


2. doświadczenie osoby wykonującej elementy z metaloplastyki – 40%

2.1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
W ramach kryterium - „doświadczenie” Zamawiający przyzna punkty za dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wg następujących zasad:

Zaoferowany okres gwarancji Liczba punktów
wykonanie co najmniej 2 elementów wraz montażem z metaloplastyki 10
wykonanie od 3-5 elementów wraz montażem z metaloplastyki 20
wykonanie 6 i więcej elementów wraz montażem z metaloplastyki 40


3. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:
P = C + D


P- łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
D – doświadczenie osoby wykonującej elementy z metaloplastyki "doświadczenie"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Dla części I zamówienia:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszej niż 500.000,00 zł;

d) zdolności technicznej lub zawodowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

d.1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie/budowie/przebudowie dróg o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, o wartości tego zadania minimum 100.000,00 zł brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
d.2) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże i udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) minimum 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej.
b) Projektantem – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z . z 2021 poz. 2351) – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Uwaga:
1) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1646),
2) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę.

Dla części II zamówienia:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.

d) zdolności technicznej lub zawodowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.

1) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – uzna za spełniony w przypadku łącznego wykazania spełnienia warunku przez Wykonawców.
2) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawców w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2021.275 ), z innym wykonawcą, który
złożył ofertę w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla części I zamówienia:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od Odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SWZ.
„Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty”.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4.2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 8 do SWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio: oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdz. XXII SWZ,
b) potwierdzenie, w stosunku do osób skierowanych do realizacji zamówienia, wskazanych w załączniku nr 3 - kopii
dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wraz z dokumentami potwierdzającymi wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Aktualność wpisu musi zachować
ważność przez cały okres realizacji umowy,
c) umowę konsorcjum w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,
d) umowę spółki cywilnej w przypadku składania oferty przez podmioty realizującej zadanie w tej formie organizacyjnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości:

W części I zamówienia: 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100),


Uwaga! W części II zamówienia, Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
 pieniądzu;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Miejsce wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

PKO BP S.A.
konto depozytowe 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 z adnotacją:

Promenada Józefa Gielniaka w Kowarach – I etap
Część I zamówienia

Uwaga! Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium na Część I zamówienia. Powyższe wymaganie nie dotyczy Części II zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p
składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni
Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:
1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) niezawinione przez Wykonawcę przedłużenia się procedur, w tym administracyjnych, na etapie uzyskiwania decyzji,
opinii i uzgodnień,
b) wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych dla miejsca wykonywania zamówienia, klęsk żywiołowych
powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
c) konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej geodezyjnie,
d) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym
zamówieniem;
e) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa
miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy;
f) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte
wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w
szczególności art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.
Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.);
g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia -
odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
h) waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w §8 umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1.1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o
dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy.
3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1. ppkt 1) konieczna będzie zmiana
istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający
zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
4) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) skutkować będzie zmianą
powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany.
1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust.1 pkt 2 do 4 oraz ust.2 u.p.z.p.
2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie
pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.