eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS MysłowiceOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS Mysłowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOPS Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwarków 24

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops-myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS Mysłowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-291cbee4-3fdf-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044359/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS Mysłowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-291cbee4-3fdf-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w formie elektronicznej za pomocą platformy e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń może również składać Wykonawca za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki za pośrednictwem ePUAP.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach opisany w pkt. 1 SWZ
Inspektorem Danych Osobowych jest Agnieszka Kotwas, kontakt: agnieszka.kotwas@mops-myslowice.pl,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w pkt. 5 SWZ,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o art. 18 i 74 Pzp
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
20.2 Posiada Pani/Pan:
- na podst. art. 15 RODOD prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podst. Art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podst. Art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
20.3 Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b , d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.241-7/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie gorących posiłków z naturalnych składników, ich wydawanie oraz na zlecenie Zamawiającego dowożenie posiłków, a w przypadku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego wydawanie posiłków na zlecenie MOPS w formie suchego prowiantu.
Przewiduje się wydawanie ok:
- 32 zestawów dziennie w jednorazowych opakowaniach z dowozem (w tym ok. 30 na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Strażackiej 9 w Mysłowicach) oraz
- 10 zestawów dziennie z możliwością spożycia na miejscu w lokalu Wykonawcy
przez 7 dni w tygodniu. Podana ilość jest wielkością orientacyjną przyjętą na potrzeby przedmiotowego zamówienia.
Podana ilość posiłków jest wartością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków o 20% i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
Miejsce wydawania posiłków ma być usytuowane w Mysłowicach w dzielnicy Centrum lub Szopena-Wielka Skotnica lub Piasek lub Stare Miasto w odległości nie większej niż 500 m od przystanku autobusowego/tramwajowego (wykaz ulic wchodzących w skład wymienionych dzielnic, stanowi załącznik nr 6 do swz). Odległość miejsca wydawania posiłków od przystanku autobusowego będzie sprawdzona na stronie https://www.google.pl/maps/
Miejsce wydawania posiłków ma być w lokalu ogrzewanym. W miejscu wydawania posiłków będzie możliwość spożycia na miejscu przez min. 10 osób jednocześnie, a na życzenie klienta będzie wydawane w formie "na wynos" w jednorazowych pojemnikach na żywność.
Zamawiający w szczególnych przypadkach (np. klient jest na kwarantannie / izolacji) może zlecić Wykonawcy dowóz posiłku do domu klienta na terenie miasta Mysłowice oraz może zlecić dowożenie posiłków na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn w Mysłowicach przy ul. Strażackiej 9.
Awaria pojazdu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku transportu.
Gorące posiłki będą wydawane i dowożone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 12:00 do 14:00. W tym czasie w miejscu wydawania posiłków nie będą sprzedawane napoje alkoholowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ważne, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
- cena brutto wykonanie przedmiotu zamówienia – 60pkt.
- odległość miejsca wydawania posiłków od przystanku autobusowego/tramwajowego: - 20 pkt.
- za deklarację, że Wykonawca dowiezie gorące posiłki na zlecenie Zamawiającego również w godzinach od 14:00 do 19:00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość miejsca wydawania posiłków od przystanku autobusowego/tramwajowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: za deklarację, że Wykonawca dowiezie gorące posiłki na zlecenie Zamawiającego również w godzinach od 14:00 do 19:00

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania zamówienia:

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca do oferty dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca do oferty dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. W przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy, na wniosek Zamawiającego zostanie zawarty aneks w formie pisemnej.
3. Zmiana samochodu rozwożącego posiłki wymaga tylko poinformowania Zamawiającego i złożenia oświadczenia, że nowy samochód przewidziany do rozwożenia posiłków spełnia warunki określone w § 1 pkt. 11.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.