eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wybranych pomieszczeń wraz z ciągami komunikacyjnymi w budynku KWP w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112 w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wybranych pomieszczeń wraz z ciągami komunikacyjnymi w budynku KWP w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470754976

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lutomierska 108/112

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-048

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ld.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wybranych pomieszczeń wraz z ciągami komunikacyjnymi w budynku KWP w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19242331-3fc1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083383/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 KWP w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - remont pomieszczeń i pionu kanalizacyjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/667922

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu cała komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową - https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz dedykowaną dla niniejszego postępowania poprzez wykorzystanie przycisku: „wyślij
wiadomość do Zamawiającego” na stronie Platformy zakupowej
3. Zgodnie z art. 61 ust. 1 uPzp w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty, dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie.
4. W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zampub@ld.policja.gov.pl. Adres url.https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy (dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
4.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
5.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
6.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
7.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
8.Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacjie DoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. podpis zaufany -
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawyurzedowe/chcezalatwicspraweprzezinternet/profilzaufanyipodpis-zaufany

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wybranych pomieszczeń wraz z ciągami komunikacyjnymi w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112 w formule „zaprojektuj i wybuduj” - FZ-2380/48/22/KK prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP).
b) w przypadku wyboru Pana/Pani oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji
w Łodzi;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-2380/48/22/KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wybranych pomieszczeń wraz z ciągami komunikacyjnymi w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112 w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowo / technicznej umożliwiającej wykonania robót budowlanych (remontowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie ich odbioru w zakresie określonym w OPZ/PFU, stanowiącym integralną część SWZ;
2) wykonanie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i wpisanymi do właściwej Izby Samorządu Zawodowego robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi i uporządkowaniem terenu w zakresie wskazanym w OPZ/PFU, w tym:
a) Część I - remont ciągów komunikacyjnych na następujących piętrach budynków KWP w Łodzi:
- parter wysokiego budynku, o powierzchni użytkowej objętej zamówieniem około: 85 m2 oraz wysokości około: 2,50 m;
- I piętro niskiego budynku, o powierzchni użytkowej objętej zamówieniem około: 70 m2 oraz wysokości około: 2,50 m;
- II piętro niskiego budynku, o powierzchni użytkowej objętej zamówieniem około: 255 m2 oraz wysokości około: 2,50 m;
- III piętro niskiego budynku, o powierzchni użytkowej objętej zamówieniem około: 85 m2 oraz wysokości około: 2,50 m;
b) Część II - remont Centrum Operacyjnego 1 na parterze wysokiego budynku, o powierzchni użytkowej objętej zamówieniem: 90 m2 oraz wysokości około: 2,50 m;
c) Część III - remont łazienki na parterze wysokiego budynku, o powierzchni użytkowej objętej zamówieniem: 5 m2 oraz wysokości około: 2,50 m;
d) Część IV - remont Centrum Operacyjnego 2 na III piętrze wysokiego budynku, o powierzchni użytkowej objętej zamówieniem: 55 m2 oraz wysokości około 2,50 m.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do kierowania prowadzonymi pracami wykonawczymi osoby ze stosownym uprawnieniem budowlanym oraz aktualnym wpisem do właściwej Izby Samorządu Zawodowego w specjalności ogólnobudowlanej oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej.
4. Roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie czynnym.
5. Zamówienie stolarki drzwiowej winno nastąpić nie później niż 7 dnia od dnia podpisania umowy. Wykonawca winien okazać zamówienie do wglądu Zamawiającemu.
6. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 12 do SWZ, w tym OPZ/PFU.
7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.
8. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz wymogi jakościowe, zostały określone w OPZ/PFU stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ, a także w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Załączniki te oraz pozostałe zapisy SWZ stanowią podstawę niezbędną do wyceny i określenia technologii robót oraz standardu zastosowanych materiałów.
9. Rozwiązania materiałowe zostały opisane w OPZ/PFU stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający informuje, że wszędzie tam gdzie w treści OPZ/PFU, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w Opisie przedmiotu zamówienia/Programie funkcjonalno-użytkowym. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie mają spełniać. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu. W ofercie można przyjąć inne marki i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
10. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z fabrycznie nowych materiałów własnych.
11. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.).
12. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, dokument na podstawie którego wprowadzono wyrób do obrotu.
13. Do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty i/lub deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).
14. Na podstawie art. 95 ust. 1 uPzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510) wszystkie osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane, w tym murarskie, wykończeniowe oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wymóg ten nie dotyczy w szczególności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub robotami.
15. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 5 i 14 wzoru umowy – Załącznik nr 12 do SWZ.
16. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej przez wykonawcę. Wyznacza się terminy wizji lokalnej dla wykonawców na dzień:
- 04.10.2022 r. godz. 10:00
Miejsce spotkania: Łódź, ul. Lutomierska 108/112 (dyżurka)
17. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 uPzp Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.
18. Podczas wizji lokalnej Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawców odkrywek i pomiarów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: b. gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże, że:
10.2.4.1. /doświadczenie/ wykonał należycie i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
dwa zadania budowlane o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN/ brutto każde zadanie osobno, polegające na robotach ogólnobudowlanych oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
Uwaga:
1) W przypadku, gdy ww. zakres zadania budowlanego będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić w Wykazie robót rodzajowo i kwotowo zadanie budowlane, o którym mowa powyżej;
2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany
10.2.4.2. /osoby/ dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie:
1. Osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w specjalności ogólnobudowlanej z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
2. Osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
3. Osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, wod.-kan. i wentylacyjnych z minimum 2 -letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;
4. Osobą / osobami posiadającymi uprawnienia do opracowania niezbędnej dokumentacji zgodnie z wymaganiami prawnymi z minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień.
*UWAGA!
1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
4. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1. oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – wg załącznika nr 5 do SWZ
2. /jeżeli dotyczy/ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 uPzp– wg załącznika nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
1. oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp– wg załącznika nr 4 do SWZ.
2. /jeżeli dotyczy/ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wg załącznika nr 10 do SWZ.
3. /jeżeli dotyczy/ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 uPzp– wg załącznika nr 6 do SWZ

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 10.2.4.1. SWZ. Wzór Wykazu robót stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 10.2.4.2. SWZ . Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane zgodnie z opisem warunku w pkt. 10.2.4 SWZ.
4. W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:
- oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, o którym mowa w pkt. 11.1.1, 11.2.1. SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi. Szczegółowy opis udzielania zaliczek określono w § 16 wzoru umowy - załącznik nr 12 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono we wzorze umowy - załącznik nr 12 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/667922

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.