eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Dostawę tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych i części do urządzeń biurowych eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMROgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych i części do urządzeń biurowych eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Podlaski Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48862156311

1.5.8.) Numer faksu: +48862164513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podlaski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w roli akredytowanej agencji płatniczej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych i części do urządzeń biurowych eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49143369-3f1f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Zakupowej, zwanej dalej „Platformą Zakupową” dostępnej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/arimr, gdzie należy wybrać zakładkę „postępowania”, a następnie przejść na formularz
niniejszego postępowania.
2. Złożenie oferty wraz z Załącznikami odbywa się poprzez formularz składania ofert znajdujący się na Platformie Zakupowej (po
przejściu do strony niniejszego postępowania z sekcji „Formularz”).
3. Za datę przekazania (wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji) przyjmuje się datę ich przesłania
za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po którym pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
1) złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej oraz przez Wykonawców
nieposiadających konta na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Zaloguj
się” w kolejnym kroku należy wybrać „Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami
wyświetlającymi się ekranie monitora. W przypadku Wykonawców niezalogowanych w celu złożenia oferty niezbędne jest podanie
adresu e-mail (na który wysyłane będzie potwierdzenie złożenia oferty), numeru NIP oraz nazwy firmy i nieobowiązkowo numeru
telefonu,
2) ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Ustawy, należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tej czynności lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do tych czynności.
3) Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system.
Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert,
4) podpisywanie dokumentów w formie skompresowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym,
podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz z poświadczeniem za
zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów. Dokumenty, co do których wymagana jest forma oryginału,
muszą być podpisane indywidualnie (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2. niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF.
3. dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików wielkości do 150 MB. Zalecany format PDF.
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
5. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
1) szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
2) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie
zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia
ofert,
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej data oraz dokładny czas (hh:mm:ss),
znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty w sekcji „Data złożenia oferty”.
6. dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego, w przypadku:
1) dokumentów sporządzonych w formacie PDF zaleca się podpisanie dokumentu w formacie PAdES,
2) dokumentów sporządzonych w formacie innym niż PDF zaleca się podpisanie dokumentu w formacie XAdES.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie obowiązku dostarczenia próbek tonerów do urządzeń Lexmark MX611, Lexmark X654/T654 oraz Lexmark MS811 (poz. 1., 2. i 4. Formularza Ofertowego), które należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (na adres: 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, pokój nr 109), w terminie składania ofert, wskazanym w rozdziale VII Specyfikacji, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych została
zamieszczona w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczeń stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 - zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR10.2619.2.2022.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów, tuszy, bębnów światłoczułych i części do urządzeń biurowych eksploatowanych w Podlaskim Oddziale Regionalnym, przedstawionych w poniższej tabeli:
Część I – Tonery, tusze, bębny światłoczułe
L.p. Producent urządzenia Model urządzenia Minimalna wydajność tonera, tuszu, bębna światłoczułego (liczba kopii) Oznaczenie tonera, tuszu, bębna światłoczułego
przez producenta* Jednostka miary Ilość
1. Lexmark MX611 20000 według ISO/ICE 19752 602XE / 60F2X0E szt. 80
2. Lexmark X654/T654 36000 według ISO/ICE 19752 T654X31E / T654X11E szt. 230
3. Samsung ML-3710DN 10000 stron wg danych producenta MLT-D205E/ MLT-D205L szt. 44
4. Lexmark MS811 45000 według ISO/ICE 19752 522XE / 52D20X00 szt. 90
5. Lexmark MX611 Bęben światłoczuły 60K 50F0Z00 szt. 25
6. Lexmark MX711/MS811 Bęben światłoczuły 100K 520Z / 52D0Z00 szt. 40
7. HP OfficeJet 202 600 według normy ISO/IEC 24711 C2P10A HP651 szt. 15
8. HP H470wbt 260 według normy ISO/IEC 24711 HP343 szt. 15
9. HP H470wbt 400 według normy ISO/IEC 24711 HP337 szt. 30
10. HP 200 165 według normy ISO/IEC 24711 62 / C2P06AE Kolor szt. 16
11. HP 200 600 według normy ISO/IEC 24711 62 XL / C2P05AE Czarny szt. 24
Część II – Części
L.p. Producent urządzenia Model urządzenia Opis Oznaczenie części przez producenta* Jednostka miary Ilość
1. Kyocera 4501i Maintenance MK-6315 szt. 1
2. Lexmark X654/T654 Rolka transferowa 40X1886 szt. 10
3. Lexmark X654/T654 Osłona fusera T654 / X654 40X4417 szt. 5
4. Lexmark MX711 Maintenance 40X8421 szt. 9
5. Lexmark MX611 Maintenance 40X9138 szt. 3
* – lub równoważne, w sytuacji, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”

2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również odbiór pustych pojemników po tonerach, tuszach i bębnach światłoczułych dwa razy w roku przez okres 36 miesięcy od dnia dostarczenia tonerów, tuszy i bębnów światłoczułych. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pustych tonerów, tuszy i bębnów światłoczułych w ciągu 14 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego. Odbiór pustych pojemników po tonerach, tuszach i bębnach światłoczułych nastąpi na podstawie Karty przekazania odpadów wystawionej przez Zamawiającego w dniu odbioru. Wykonawca musi posiadać wpis do Bazy Danych Odpadowych umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

22600000-6 - Tusz

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30124100-5 - Fusery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym dokumentach zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryteria wyboru.
2. Łączna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie wyliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej, zgodnie ze wzorem:
P = C + T
gdzie:
P – liczba punktów przyznana ofercie (liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, 5 i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę.
C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena oferty”,
T – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „termin realizacji zamówienia”
3. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2-3 Ustawy,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
oraz
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 116 Ustawy dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń powtarzających się okresowo lub ciągłych nadal realizuje co najmniej 2 dostawy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, przy czym Wykonawca nadal realizujący dostawę, spełni warunek tylko wówczas jeżeli wykaże, że w ramach wykonywanej dostawy zrealizował ją już w takim zakresie jakiego wymaga Zamawiający (dotyczącym łącznej wartości) i że wykonał/wykonuje je należycie, potwierdzając ten fakt referencjami lub innymi dokumentami. W przypadku świadczeń powtarzających się okresowo lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy.
UWAGA
W odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) Specyfikacji, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełniania w/w zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI Specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, że Wykonawca w/w warunki spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych i dokumentów - na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia o której mowa w art. 108. ust. 1. pkt 5) Ustawy – oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 275.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w niniejszym postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą (Formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do Specyfikacji) następujące dokumenty:
1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2 do Specyfikacji),
2) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Specyfikacji),
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum) – (Załącznik nr 4 do Specyfikacji),
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w szczególności w zakresie podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestrowym,
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów (Załącznik nr 7 do Specyfikacji).

2. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej – wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania / wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane/są wykonywane, w zakresie wymaganym w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) Specyfikacji (Załącznik nr 5 do Specyfikacji). Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
W odniesieniu do warunku wskazanego w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) Specyfikacji, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy tonerów do urządzeń Lexmark MX611, Lexmark X654/T654 oraz Lexmark MS811 (poz. 1., 2. i 4. Formularza Ofertowego) spełniają określone przez Zamawiającego wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji, Zamawiający żąda – w odniesieniu do oferowanych oryginalnych i równoważnych tonerów – następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) kart charakterystyki produktu dotyczących bezpieczeństwa podczas kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Karty charakterystyki produktu sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
b) raportów z testów wydajności przeprowadzonych, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów do drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych lub normą równoważną, które powinny zawierać co najmniej poniższe informacje:
˗ datę przeprowadzenia testu,
˗ model urządzenia drukującego na którym przeprowadzono testy,
˗ rodzaj testowanych materiałów (toner) ze wskazaniem ich oznaczenia,
˗ liczba testowanych materiałów,
˗ średnia wydajność testowanych materiałów (liczona w stronach na toner),
˗ informacja o stronie testowej,
˗ format i gramatura papieru używanego do testu,
˗ dane kontaktowe do firmy, która przeprowadziła badania.
Raporty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
c) po 2 (dwie) sztuki każdego oferowanego tonera – w charakterze próbek. Zamawiający żąda dwóch próbek każdego z w/w tonerów w celu sprawdzenia czy zaoferowane tonery dają możliwość ich identyfikacji po unikatowym dla każdej sztuki numerze seryjnym oraz sprawdzenia ich wydajności i prawidłowości ich działania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) karty charakterystyki produktu dotyczących bezpieczeństwa podczas kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
b) raporty z testów wydajności przeprowadzonych, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów do drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych lub normą równoważną, które powinny zawierać co najmniej poniższe informacje:
˗ datę przeprowadzenia testu,
˗ model urządzenia drukującego na którym przeprowadzono testy,
˗ rodzaj testowanych materiałów (toner) ze wskazaniem ich oznaczenia,
˗ liczba testowanych materiałów,
˗ średnia wydajność testowanych materiałów (liczona w stronach na toner),
˗ informacja o stronie testowej,
˗ format i gramatura papieru używanego do testu,
˗ dane kontaktowe do firmy, która przeprowadziła badania.
c) po 2 (dwie) sztuki każdego oferowanego tonera – w charakterze próbek.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku:
1) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VIII Specyfikacji, co oznacza, że każdy z Wykonawców składa oddzielnie oświadczenia stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do Specyfikacji – zgodnie z art. 125 ust. 4 Ustawy,
2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy,
3) przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają świadczenia, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wskazania, które świadczenia wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz zmian dopuszczalnych Ustawą (art. 455 Ustawy) Zamawiający przewiduje zmiany określone poniżej:
1) działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
3) okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 mających wpływ na należyte wykonanie Umowy – art. 15r oraz art. 15r1 ustawy o COVID – 19,
4) zmiany danych identyfikujących Strony Umowy,
5) zmian mających na celu doprecyzowanie zapisów w treści Umowy, jeśli będą budziły wątpliwości interpretacyjne między Stronami,
6) zmiany podwykonawcy,
7) redakcyjne omyłki pisarskie.
2. Zmiana Umowy nastąpi w formie pisemnego Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozycja planu zamówień publicznych nr 1.2.21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.