eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › "Zakup jednorazowych materiałów medycznych"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Zakup jednorazowych materiałów medycznych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141545411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Józefa Sowińskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nzozlegionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nzozlegionowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup jednorazowych materiałów medycznych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-454ef007-3fcd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045485/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Jednorazowe materiały medyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.nzozlegionowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.nzozlegionowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: przetargi@nzozlegionowo.pl
2) oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia,
podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: przetargi@nzozlegionowo.pl
3) informacje dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający
zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania https://nzozlegionowo.pl/ . Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://nzozlegionowo.pl/
4) oferty w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazuje za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl
1. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB
5) oferty, oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem danych osobowych oferentów jest ZOZ LEGIONOWO Sp. z o.o. ul. Gen. J. Sowińskiego 4; 05 – 120 Legionowo, reprezentowana przez Dorotę Glinicką.;
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w ZOZ LEGIONOWO Sp. z o.o. Tel. +48668906046;
dane osobowe oferentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych oferentów będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
dane osobowe oferentów będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez oferentów danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
w odniesieniu do danych osobowych oferentów decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
oferenci posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych oferentów dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku oferenci mogą zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferentów (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy oferenci uznają, że przetwarzanie danych osobowych oferentów dotyczących narusza przepisy RODO;
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych oferentów przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcom nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych oferentów jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 238673,64 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kaniul, igieł i innych produktów do pobierania krwi. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od
wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako
przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany.
Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach
postępowania stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym,
pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.5.) Wartość części: 20281,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141310-6 - Strzykawki

33141220-8 - Kaniula

33141323-0 - Igły do biopsji

33141320-9 - Igły medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i
prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Oferowane wyroby
medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.5.) Wartość części: 25903,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141112-8 - Plastry

33141119-7 - Kompresy

33141114-2 - Gaza medyczna

33141111-1 - Opatrunki przylepne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych oraz pasków do zamykania ran. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od
wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako
przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany.
Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach
postępowania stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym,
pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

4.2.5.) Wartość części: 7140,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic ochronnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych,
fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów
demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne
objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania stanowią
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał
znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

4.2.5.) Wartość części: 61797,14 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów do anestezji i resuscytacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i
prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Oferowane wyroby
medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.5.) Wartość części: 30612,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych artykułów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i
prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Oferowane wyroby
medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.2.5.) Wartość części: 92938,38 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwa) świadczenia polegające na
dostawie jednorazowych materiałów medycznych o wartości co najmniej 7 000,00 zł brutto każda

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub
oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
2. 6.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3. 6.3. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) świadczenia polegające na
dostawie jednorazowych materiałów medycznych w dowolnej formie zakupu o wartości co najmniej 7 000,00 zł brutto każde
świadczenie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) świadczenia polegające na dostawie
jednorazowych materiałów medycznych w dowolnej formie zakupu o wartości co najmniej 7 000,00 zł brutto każde świadczenie wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Deklaracja zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu jako wyrób medyczny (zgodnie
z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opisy produktów Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia opisu produktu w postaci folderu, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Zamawiający żąda, aby opisy poszczególnych produktów potwierdzały wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt II.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania niniejszej umowy, ceny
zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy, z tym zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie
cena brutto, natomiast cena netto pozostanie niezmienna.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
a) obniżenia kwoty wartości przedmiotu umowy, w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług;
b) w przypadku wykreślenia produktu z urzędowego wykazu produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP i braku
dostępności na rynku produktów o pełnej zgodności, wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych
załącznikiem nr 1, zamiany na produkt z tej samej grupy (o tych samych właściwościach i składzie), o ile Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie
za wycofany produkt;
c) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego substancji czynnych;
d) zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad proporcjonalności w stosunku do
ceny objętej umową, pod warunkiem, że Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni) zawiadomi
Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt;
e) zastąpienia towaru zaoferowanego na etapie przedmiotowego postępowania przetargowego, dostarczanego w ramach
realizacji niniejszej Umowy, towarem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał towar będący
podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanego towaru,
pod warunkiem, że cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu. Wówczas Wykonawca może zaproponować do
akceptacji Zamawiającego inny towar spełniający co najmniej wszystkie warunki zamówienia wynikające z dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego. Propozycję zmiany
Wykonawca kieruje do Zamawiającego na piśmie wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i
uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia stosownej dokumentacji;
f) obniżenia ceny jednostkowej produktu;
g) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, przejęcia, fuzji, zmiany formy
prawnej);
h) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.