eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › "Zakup jednorazowych materiałów medycznych"Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Zakup jednorazowych materiałów medycznych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141545411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Józefa Sowińskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nzozlegionowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nzozlegionowo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.nzozlegionowo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup jednorazowych materiałów medycznych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-454ef007-3fcd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00493151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045485/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Jednorazowe materiały medyczne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370245/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 238673,64 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 220635,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kaniul, igieł i innych produktów do pobierania krwi. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od
wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako
przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany.
Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach
postępowania stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym,
pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141310-6 - Strzykawki

33141220-8 - Kaniula

33141323-0 - Igły do biopsji

33141320-9 - Igły medyczne

4.5.5.) Wartość części: 20281,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i
prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Oferowane wyroby
medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141112-8 - Plastry

33141119-7 - Kompresy

33141114-2 - Gaza medyczna

33141111-1 - Opatrunki przylepne

4.5.5.) Wartość części: 25903,84 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych oraz pasków do zamykania ran. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od
wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako
przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany.
Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach
postępowania stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym,
pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz
funkcjonalnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 7140,92 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic ochronnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych,
fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów
demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne
objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania stanowią
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał
znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 61797,14 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów do anestezji i resuscytacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i
prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Oferowane wyroby
medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji

4.5.5.) Wartość części: 30612,21 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych artykułów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i
prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany
do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany. Oferowane wyroby
medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania
stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod
warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 92938,38 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16043,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16043,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16043,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000540772

7.3.3) Ulica: Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16043,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33620,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33620,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33620,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000540772

7.3.3) Ulica: Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33620,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6281,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6281,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6281,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000540772

7.3.3) Ulica: Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6281,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28677,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28995,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28677,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mercator Medical S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000036244

7.3.3) Ulica: Heleny Modrzejewskiej 30

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-327

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28677,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34154,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34154,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34154,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SINMED Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000636444

7.3.3) Ulica: Graniczna 32B

7.3.4) Miejscowość: Przyszowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-178

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34154,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 96654,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96654,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96654,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000540772

7.3.3) Ulica: Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 96654,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.