eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Budowa hostelu w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych"Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hostelu w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „MOST – Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470822979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niciarniana 41

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-320

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 0-42 676 17 34

1.5.8.) Numer faksu: 0-42 676 18 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mczp@mczp-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chylinskilodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hostelu w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „MOST – Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0f84db0-3e99-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007025/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa hostelu w ramach projektu MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

MOST – Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.nbip.pl/mopitu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
2. Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. W pozostałym zakresie komunikacja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej: mczp@mczp-lodz.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na serwer pocztowy Zamawiającego.
8. Identyfikatory postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
9. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
10. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwo oraz inne dokumenty składa się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
w formatach danych określonych w przepisach, o których mowa w ust. 9.
12. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Pozostałe wymagania zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, adres: ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi: iod@mczp-lodz.pl lub Inspektor ochrony danych, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Dyrektora Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi:
1) dostępu do swoich danych osobowych – Zamawiający może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (sprecyzowania) nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia;
2) sprostowania swoich danych osobowych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).
8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową hostelu w ramach projektu „MOST – Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia – budowa hostelu dla osób wykluczonych” wraz z rozbiórką istniejącego budynku hostelu i garaży oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku, urządzeniami budowlanymi i miejscami postojowymi na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41. Budynek zlokalizowany będzie na działkach o nr ewid. 18/7; 19/1; 19/5; 19/6; obręb W-27, których użytkownikiem jest Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium ceny i kryteria: termin realizacji zamówienia, termin gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 500 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) Wykonawca realizował prace o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej
2 zamówienia o podobnym charakterze o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto każda,
b) Wykonawca dysponuje osobą/osobami skierowaną/skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
- instalacyjnej w zakresie sieci oraz inst. wod. – kan., instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych.
Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca dysponował osobami posiadającymi więcej niż jedno uprawnienie budowlane.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie oraz podmiot udostępniający potencjał, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca (załącznik nr 5 do SWZ).
2. Wykonawca oraz Wykonawcy składający ofertę wspólnie do oferty dołącza/dołączają oświadczenie składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 6 do SWZ).
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego, składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (załącznik nr 7 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie, których oferta została oceniona najwyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie oraz podmiot udostępniający potencjał, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca (załącznik nr 5 do SWZ).
2. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) w celu potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej - odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 500 000,00 zł.
3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 9 do SWZ) zawierający:
co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób (załącznik nr 10 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- instalacyjnej w zakresie sieci oraz inst. wod. – kan., instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych,
wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a, dotyczy robót budowlanych faktycznie przez Wykonawcę wykonanych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w rozdziale VIII ust. 1 i 3 SWZ oraz poniżej w ust. 2 i 3 , które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
2. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadają dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
3. Warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 500 000,00 zł.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy określony został w § 17 zał. nr 12 do SWZ (wzór umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty składane wraz z ofertą, wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Zamawiający w Formularzu do komunikacji występuje pod nazwą odbiorcy: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego postępowania zostały uregulowane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.