eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Budowa drogi gminnej ul. B. Chrobrego w m. WitkowoOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej ul. B. Chrobrego w m. Witkowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614777734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej ul. B. Chrobrego w m. Witkowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4d2a838-2215-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006069/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa ulic na terenie miasta

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314752/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITz.272.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 346595,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej przy ul. B. Chrobrego w m. Witkowo. Całość odcinka projektowana jest jako jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości podstawowej 5,0m. Jezdnia nie jest ograniczona krawężnikiem i posiada obustronne pobocze utwardzone z KŁSM szer. 0,75m. Profil podłużny trasy dostosowany został do istniejącego terenu. Odwodnienie jezdni jest powierzchniowe poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne jezdni w kierunku przyległych do jezdni terenów zielonych pasa drogowego.
Charakterystyczne elementy obiektu budowlanego:
Dla przyjętych założeń projektowych: kategoria ruchu KR1, podłoże G1, E2=80MPa przyjęto następujące konstrukcje:
Jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej
- warstwa ścieralna z MMA AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wiążąca z MMA AC16W 50/70 gr. 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5mm gr. 25cm
- istniejące podłoże gruntowe G1, E2=80,0MPa, Is=1,0. Przy zjazdach z kostki betonowej jezdnię należy oddzielić krawężnikiem betonowym 15x22x100 na ławach betonowych C12/15 gr. 15cm z oporem.
- opaska - pobocze wzmocnione z KŁSM 0/31,5mm gr. 15cm – pobocze należy wykonać na szerokości 0,75m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45000000-7 - Roboty budowlane

45233140-2 - Roboty drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 365267,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 656248,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 365267,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631544817

7.3.3) Ulica: ul. Starych Wierzb 17

7.3.4) Miejscowość: Borowo-Młyn

7.3.5) Kod pocztowy: 62-010

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 365267,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-25

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.