eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Wy這nienie Wykonawcy rob鏒 budowlanych zwi您anych z doposa瞠niem placu zabaw przy ul. Dzia這wskiego, dla Zarz康u Zieleni Miejskiej w Krakowie.Og這szenie z dnia 2023-08-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Wy這nienie Wykonawcy rob鏒 budowlanych zwi您anych z doposa瞠niem placu zabaw przy ul. Dzia這wskiego, dla Zarz康u Zieleni Miejskiej w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zarz康 Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.7.) Numer telefonu: 122010240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa1dc4f-0116-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wy這nienie Wykonawcy rob鏒 budowlanych zwi您anych z doposa瞠niem placu zabaw przy ul. Dzia這wskiego, dla Zarz康u Zieleni Miejskiej w Krakowie.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4fa1dc4f-0116-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00369073

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-08-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00045835/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.9 Roboty budowlane zwi您ane z doposa瞠niem ogr鏚ka jordanowskiego przy ul. Dzia這wskiego

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00244705

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.42.23.DO

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 390646,67 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem post瘼owania i zam闚ienia jest na wy這nienie Wykonawcy rob鏒 budowlanych zwi您anych z doposa瞠niem placu zabaw przy ul. Dzia這wskiego, dla Zarz康u Zieleni Miejskiej w Krakowie. Post瘼owanie nr NP.26.2.42.23.DO.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 uniewa積ienia przedmiotowego post瘼owania, je瞠li 鈔odki publiczne, kt鏎e Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane.
1.2 Przedmiotem post瘼owania i zam闚ienia jest inwestycja zwi您ana z realizacj zadania pn.: ZZM/DIW/O-VIII-2/22 Doposa瞠nie ogr鏚ka jordanowskiego przy ul. Dzia這wskiego, dzia趾a nr 258/8 obr. 82 Podg鏎ze.
1.3 Zakres przedmiotu zam闚ienia obejmuje w szczeg鏊no軼i:
1.3.1 roboty przygotowawcze i rozbi鏎kowe: rozebranie nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 195,90 m2, z kostki kamiennej o pow. 265,80 m2 wraz z podbudowami i obrze瘸mi, demonta obiekt闚 ma貫j architektury w tym 豉wka 3 szt., bujak „samochodzik” 1 szt., piaskownica 1 szt. W ramach kolizji stacj naprawy rower闚 nale篡 przenie嗆 w now lokalizacj,
1.3.2 roboty budowlane zwi您ane z budow chodnika z p造t betonowych 20x80 cm o pow. ok 44 m2 wraz z obrze瞠m, chodnika z nawierzchni bitumicznej o pow. 46 m2 wraz obrze瘸mi, nawierzchni bezpiecznej z piasku o pow. ok 126 m2 oraz nawierzchni z p造t betonowych 20x80 cm u這穎ne w trawniku o pow. ok 30 m2,
1.3.3 monta urz康ze zabawowych: urz康zenie wielofunkcyjne – statek 1 szt., hu鈣awka potr鎩na 1 szt., piaskownica w formie statku 1 szt., bujak 1 szt., piaskownica z zadaszeniem 1 szt.,
1.3.4 monta obiekt闚 ma貫j architektury: 豉wka antywandal z oparciem 6 szt., 豉wka antywandal bez oparcia 2 szt., 豉wka typu a 4 szt., kosz na 鄉ieci 4 szt., zadaszenie 4 szt.,
1.3.5 w ramach realizacji zam闚ienia nie przewiduje monta簑 sto堯w piknikowych oraz s逝pk闚 do przeskok闚.
1.4 Prace nale篡 realizowa zgodnie z dokumentacja projektow, specyfikacj techniczn wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych (zwana w skr鏂ie STWiORB) oraz zgodnie z do陰czonymi za陰cznikami graficznymi.
1.5 Integraln cz窷ci SWZ niezb璠n dla wykonania przedmiotu zam闚ienia s materia造 za陰czone do SWZ, a w szczeg鏊no軼i dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, STWiORB, przedmiary, tabele element闚 wytworzonych (utrzymanie, maj徠ek), wzory kart zatwierdzenia materia堯w, wzory o鈍iadcze o podwykonawstwo, wzory protoko堯w, wytyczne, tabela r闚nowa積o軼i i inne stanowi帷e Za陰cznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip). Zamawiaj帷y zaznacza, i ma prawo do aktualizacji wzor闚 w trakcie post瘼owania oraz w trakcie trwania budowy.
1.6 Prace nale篡 realizowa zgodnie z wydanym za鈍iadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, znak sprawy: AU-01-7.6743.2120.2022.PKR z dnia 11.10.2022 r.
1.7 Zamawiaj帷y zaznacza, i za陰czone przedmiary maj jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstaw do sporz康zenia oferty oraz okre郵enia zakresu i obliczenia rycza速owej ceny, a nast瘼nie rozlicze umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.8 Szczeg馧owy opis przedmiotu zosta przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Za陰czniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca powinien wype軟i oraz podpisa formularz oferty wraz z za陰cznikami lub z這篡 ofert odpowiadaj帷 ich tre軼i, przy u篡ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamie軼i przy pomocy Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼nej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca musi do陰czy do oferty wszystkie dokumenty i o鈍iadczenia oraz za陰czniki przedstawione w SWZ podpisane przy u篡ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Warunki realizacji zam闚ienia zawarte zosta造 w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 sportowych irekreacyjnych

45220000-5 - Roboty in篡nieryjne ibudowlane

45223800-4 - Monta iwznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 500000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 564577,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 500000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Magdalena Przebinda Vogt Studio

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6751412025

7.3.3) Ulica: ul. Olszyny 11

7.3.4) Miejscowo嗆: Wo這wice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-070

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-02

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 500000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2024-03-29

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.