eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Wy這nienie Wykonawcy rob鏒 budowlanych zwi您anych z doposa瞠niem placu zabaw przy ul. Dzia這wskiego, dla Zarz康u Zieleni Miejskiej w Krakowie.Og這szenie z dnia 2023-06-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wy這nienie Wykonawcy rob鏒 budowlanych zwi您anych z doposa瞠niem placu zabaw przy ul. Dzia這wskiego, dla Zarz康u Zieleni Miejskiej w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zarz康 Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.7.) Numer telefonu: 122010240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wy這nienie Wykonawcy rob鏒 budowlanych zwi您anych z doposa瞠niem placu zabaw przy ul. Dzia這wskiego, dla Zarz康u Zieleni Miejskiej w Krakowie.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4fa1dc4f-0116-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00244705

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00045835/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.9 Roboty budowlane zwi您ane z doposa瞠niem ogr鏚ka jordanowskiego przy ul. Dzia這wskiego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fa1dc4f-0116-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W zwi您ku z pe軟 elektronizacj zam闚ie publicznych Zamawiaj帷y zawiadamia i zwraca uwag, i komunikacja w post瘼owaniach o udzielenie zam闚ie publicznych odbywa si przy u篡ciu komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:
1 sk豉danie ofert wraz z za陰cznikami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
2 pytania i wnioski o zmian lub wyja郾ienia tre軼i SWZ oraz pozosta豉 korespondencja, jak te wezwania, wyja郾ienia, sk豉danie o鈍iadcze i dokument闚 po otwarciu ofert odbywa si poprzez poczt elektroniczn Zamawiaj帷ego pod adresem: przetargi@zzm.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawc闚.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ - Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych Zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NP.26.2.42.23.DO

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 390646,67 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem post瘼owania i zam闚ienia jest na wy這nienie Wykonawcy rob鏒 budowlanych zwi您anych z doposa瞠niem placu zabaw przy ul. Dzia這wskiego, dla Zarz康u Zieleni Miejskiej w Krakowie. Post瘼owanie nr NP.26.2.42.23.DO.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 uniewa積ienia przedmiotowego post瘼owania, je瞠li 鈔odki publiczne, kt鏎e Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane.
1.2 Przedmiotem post瘼owania i zam闚ienia jest inwestycja zwi您ana z realizacj zadania pn.: ZZM/DIW/O-VIII-2/22 Doposa瞠nie ogr鏚ka jordanowskiego przy ul. Dzia這wskiego, dzia趾a nr 258/8 obr. 82 Podg鏎ze.
1.3 Zakres przedmiotu zam闚ienia obejmuje w szczeg鏊no軼i:
1.3.1 roboty przygotowawcze i rozbi鏎kowe: rozebranie nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 195,90 m2, z kostki kamiennej o pow. 265,80 m2 wraz z podbudowami i obrze瘸mi, demonta obiekt闚 ma貫j architektury w tym 豉wka 3 szt., bujak „samochodzik” 1 szt., piaskownica 1 szt. W ramach kolizji stacj naprawy rower闚 nale篡 przenie嗆 w now lokalizacj,
1.3.2 roboty budowlane zwi您ane z budow chodnika z p造t betonowych 20x80 cm o pow. ok 44 m2 wraz z obrze瞠m, chodnika z nawierzchni bitumicznej o pow. 46 m2 wraz obrze瘸mi, nawierzchni bezpiecznej z piasku o pow. ok 126 m2 oraz nawierzchni z p造t betonowych 20x80 cm u這穎ne w trawniku o pow. ok 30 m2,
1.3.3 monta urz康ze zabawowych: urz康zenie wielofunkcyjne – statek 1 szt., hu鈣awka potr鎩na 1 szt., piaskownica w formie statku 1 szt., bujak 1 szt., piaskownica z zadaszeniem 1 szt.,
1.3.4 monta obiekt闚 ma貫j architektury: 豉wka antywandal z oparciem 6 szt., 豉wka antywandal bez oparcia 2 szt., 豉wka typu a 4 szt., kosz na 鄉ieci 4 szt., zadaszenie 4 szt.,
1.3.5 w ramach realizacji zam闚ienia nie przewiduje monta簑 sto堯w piknikowych oraz s逝pk闚 do przeskok闚.
1.4 Prace nale篡 realizowa zgodnie z dokumentacja projektow, specyfikacj techniczn wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych (zwana w skr鏂ie STWiORB) oraz zgodnie z do陰czonymi za陰cznikami graficznymi.
1.5 Integraln cz窷ci SWZ niezb璠n dla wykonania przedmiotu zam闚ienia s materia造 za陰czone do SWZ, a w szczeg鏊no軼i dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, STWiORB, przedmiary, tabele element闚 wytworzonych (utrzymanie, maj徠ek), wzory kart zatwierdzenia materia堯w, wzory o鈍iadcze o podwykonawstwo, wzory protoko堯w, wytyczne, tabela r闚nowa積o軼i i inne stanowi帷e Za陰cznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip). Zamawiaj帷y zaznacza, i ma prawo do aktualizacji wzor闚 w trakcie post瘼owania oraz w trakcie trwania budowy.
1.6 Prace nale篡 realizowa zgodnie z wydanym za鈍iadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, znak sprawy: AU-01-7.6743.2120.2022.PKR z dnia 11.10.2022 r.
1.7 Zamawiaj帷y zaznacza, i za陰czone przedmiary maj jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstaw do sporz康zenia oferty oraz okre郵enia zakresu i obliczenia rycza速owej ceny, a nast瘼nie rozlicze umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.8 Szczeg馧owy opis przedmiotu zosta przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Za陰czniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca powinien wype軟i oraz podpisa formularz oferty wraz z za陰cznikami lub z這篡 ofert odpowiadaj帷 ich tre軼i, przy u篡ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamie軼i przy pomocy Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼nej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca musi do陰czy do oferty wszystkie dokumenty i o鈍iadczenia oraz za陰czniki przedstawione w SWZ podpisane przy u篡ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Warunki realizacji zam闚ienia zawarte zosta造 w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 sportowych irekreacyjnych

45220000-5 - Roboty in篡nieryjne ibudowlane

45223800-4 - Monta iwznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegaj帷 na tym, 瞠 w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zam闚ienia publicznego, udzieli ewentualnie wy這nionemu w tym post瘼owaniu Wykonawcy zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych na terenie obj皻ym przedmiotem zam闚ienia lub zlokalizowanym w pobli簑, a w szczeg鏊no軼i w bezpo鈔ednim s御iedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Krak闚 (na przyk豉d ogr鏚ki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny le郾e b璠帷e w zarz康zie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 100% warto軼i szacunkowej zam闚ienia podstawowego, co zosta這 skalkulowane przy szacowaniu warto軼i zam闚ienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla post瘼owania i zam闚ienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zam闚ienia podobnego b璠zie fakt, i w ramach niniejszego zam闚ienia publicznego Wykonawca realizowa roboty budowlane w terminie i z najwy窺z staranno軼i. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zam闚ienia podstawowego zam闚ienia podobnego warunkowane jest te tym, 瞠 zapewni on nie gorszy standard i jako嗆 oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zam闚ienia ni dotycz帷e zam闚ienia podstawowego, a tak瞠 瞠 Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak r闚nie strony w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zam闚ienia. Zam闚ienia podobne mog dotyczy wykonania rob鏒 budowlanych w zakresie powt鏎zenia realizacji podobnych rob鏒 budowlanych, w tym element闚 i urz康ze ma貫j architektury, zagospodarowania i rekultywacji terenu.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na ca這嗆 zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: R瘯ojmia na ca這嗆 zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu, na zasadach okre郵onych w pkt 15) SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
2.1 zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym,
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2.2 uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚,
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadaj 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i co najmniej 50.000,00 PLN brutto (s這wnie: pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych brutto),
2.3.2 s ubezpieczeni od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza ni 450.000,00 PLN brutto (s這wnie: czterysta pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych brutto).
Ocena spe軟ienia warunku b璠zie dokonywana metod 0-1, tj. nie spe軟ia/spe軟ia, w oparciu o o鈍iadczenie Wykonawcy z這穎ne wraz z ofert odpowiednio do tre軼i wzoru stanowi帷ego Za陰cznik 2 do SWZ oraz dokumenty i o鈍iadczenia z這穎ne przez Wykonawc w odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego.
2.4 zdolno軼i technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zam闚ienia, czyli:
2.4.1.1 osob przeznaczon do pe軟ienia funkcji kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezb璠nym do realizacji zam闚ienia, a tak瞠 posiadaj帷 co najmniej 5-letnie do鈍iadczenie zawodowe w pe軟ieniu obowi您k闚 kierownika rob鏒 oraz do鈍iadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zako鎍zonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiekt闚 budowlanych wraz z elementami ma貫j architektury i zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadaj帷ym posiadanym uprawnieniom,
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre郵one w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 682), mog r闚nie wykonywa osoby, kt鏎ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych, tj. mi璠zy innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 334) lub zgodnie z wcze郾iej obowi您uj帷ymi przepisami dotycz帷e uznawania ww. kwalifikacji lub posiada prawo do 鈍iadczenia us逝g transgranicznych zgodnie z ustaw z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 551),
2.4.2 posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie, tzn. wyka瞠, i w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert o udzielenie zam闚ienia, a
je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, to w tym okresie, zrealizowa dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiekt闚 budowlanych wraz z elementami ma貫j architektury i zagospodarowaniem terenu w przestrzeni publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 503 z p騧n. zm.), o 陰cznej warto軼i wykazanych dw鏂h rob鏒 nie mniejszej ni 500.000,00 z brutto (s這wnie: pi耩set tysi璚y z這tych brutto).
Ocena spe軟ienia warunku b璠zie dokonywana metod 0-1, tj. nie spe軟ia/spe軟ia, w oparciu o o鈍iadczenie Wykonawcy z這穎ne wraz z ofert odpowiednio do tre軼i wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 6 do SWZ oraz dokumenty i o鈍iadczenia z這穎ne przez Wykonawc w odpowiedzi na wezwanie Zamawiaj帷ego

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, tj.:
1.1 o鈍iadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z p騧n. zm.), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej,
1.2 wykazu os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.3 wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty,
1.4 informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem,
1.5 dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

3. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
3.1 o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SWZ,
3.2 zobowi您anie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 3 do SWZ,
3.3 o鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 4 do SWZ,
3.4 dow鏚 wniesienia wadium (w przypadku wadium z這穎nego w formie por璚ze lub gwarancji),
3.5 odpowiednie pe軟omocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pe軟omocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Zgodnie z zapisami uj皻ymi SWZ: w pkt 29) Wymagania dotycz帷e wadium, je瞠li Zamawiaj帷y przewiduje obowi您ek wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zgodnie z zapisami pkt. 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

7. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza mo磧iwo嗆 udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza, i wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter rycza速owy. Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp bez wzgl璠u na jej warto嗆. Zamawiaj帷y 膨da wniesienia zabezpieczenia zaliczki, je瞠li przewidywana warto嗆 zaliczek przekracza 10% wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.
8. Zaliczka mo瞠 zosta udzielona na wniosek Wykonawcy, kt鏎y wyst瘼uje do Zamawiaj帷ego informuj帷 o ch璚i otrzymania zaliczki. We wniosku Wykonawca musi okre郵i wysoko嗆 zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikaj帷ych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym zaznaczy nale篡, i w przypadku zmiany harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem determinuj帷ym do jej rozliczenia jest termin wskazany przez Wykonawc we wniosku o zaliczk. Wskazane prace musz wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikaj帷ego z danego roku kalendarzowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiaj帷ego wniosku, Wykonawca sk豉da Zamawiaj帷emu faktur zaliczkow. W przypadku, w kt鏎ym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotycz zakresu prac, na kt鏎e pobrana zosta豉 zaliczka, Wykonawca zobowi您any jest do pisemnego wyst徙ienia do Zamawiaj帷ego o wyra瞠nie zgody na zmian terminu jej rozliczenia wraz z podaniem przyczyny zmiany, przy czym stosowne pismo powinno by z這穎ne przed up造wem terminu zako鎍zenia prac, na kt鏎e zosta豉 udzielona zaliczka.
9. Zamawiaj帷y mo瞠 udzieli kolejnych zaliczek, pod warunkiem, 瞠 Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona przedmiot umowy w zakresie warto軼i poprzednio udzielonych zaliczek. W przypadku 膨dania wniesienia zabezpieczenia zaliczki do form zabezpieczenia zaliczki, wysoko軼i zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i zwrotu zabezpieczenia stosuje si przepisy 12 niniejszej umowy.
10. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zap豉cona na podstawie stosownej faktury, przy czym w przypadku gdy warto嗆 danej zaliczki lub nierozliczonych zaliczek wyniesie co najmniej 10% wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy wynikaj帷ego z umowy, to zaliczka zostanie wyp豉cona dopiero po dostarczeniu bezwarunkowej, nieodwo豉lnej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wa積ej co najmniej przez okres d逝窺zy ni 30 dni liczonych od daty ko鎍owej wykonania zam闚ienia wskazanej w umowie lub wa積ej do rozliczenia zaliczki w ca這軼i w ramach wykonanego okre郵onego zakresu zam闚ienia. Zapisy gwarancji musz stosownie do okoliczno軼i odpowiada tre軼i dotycz帷ych wymaga zwi您anych z zabezpieczeniem nale篡tego wykonania umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej zwi您anej z zaliczk ponosi Wykonawca. Zamawiaj帷y dopuszcza wyp豉cenie Wykonawcy zaliczki do ko鎍a III kwarta逝 danego roku kalendarzowego. Je瞠li zachodzi potrzeba wyp豉ty zaliczki w IV kwartale za wyj徠kiem miesi帷a grudnia danego roku kalendarzowego, Wykonawca jest zobligowany z這篡 zabezpieczenie na pe軟 warto嗆 wyp豉canej zaliczki przed jej otrzymaniem. Niedochowanie wymaga opisanych w zdaniach poprzednich spowoduje nieprzyj璚ie lub odes豉nie danej faktury zaliczkowej przez Zamawiaj帷ego, a tym samym niedokonanie ewentualnej p豉tno軼i z tym zwi您anej.
11. Otrzymana zaliczka musi zosta rozliczona w danym roku kalendarzowym, przy czym:
a) zaliczka musi zosta rozliczona najp騧niej za prace wykonane w listopadzie,
b) w sytuacji niewykorzystania zaliczki w cz窷ci lub w ca這軼i, nale篡 j zwr鏂i na rachunek Zamawiaj帷ego w terminie do dnia 10 grudnia danego roku kalendarzowego.

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Okre郵a tre嗆 projektowanych postanowie umowy, w szczeg鏊no軼i 15, przedstawionych w pkt 7) SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-19 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.