eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karniowice › Przebudowa części bazy noclegowej oraz wykonanie węzłów sanitarnych ogólnodostępnych w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w KarniowicachOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa części bazy noclegowej oraz wykonanie węzłów sanitarnych ogólnodostępnych w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356900630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedlowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Karniowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-082

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@modr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa części bazy noclegowej oraz wykonanie węzłów sanitarnych ogólnodostępnych w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25e1dd1d-24ab-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027671/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa części bazy noclegowej oraz wykonanie węzłów sanitarnych ogólnodostępnych w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (Karniowice, małopolskie)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00321405/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MODR/TP/2022/7

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 472923 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa części bazy noclegowej oraz wykonanie węzłów sanitarnych ogólnodostępnych w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach".
2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1) wykonanie ścian działowych w pokojach hotelowych, montaż ścian działowych w łazienkach,
2) wykonanie obudów i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych,
3) wykonanie posadzek, montaż sufitów podwieszanych, montaż drzwi,
4) wykonanie podejść w łazienkach wraz z instalacją wszystkich przyborów,
5) montaż gniazd elektrycznych oraz opraw oświetleniowych,
6) montaż czujek przeciw dymowych,
7) malowanie ścian.
Zamówienie obejmuje przebudowę pomieszczeń bazy noclegowej i polega na wykonaniu nowych ścian działowych zgodnie z projektem, wykonaniu nowych sufitów podwieszanych oraz nowych posadzek, oraz połączeniu dwóch pomieszczeń jadalni oraz kuchni, poprzez wyburzenie dzielącej jej ściany.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków wykonawcy zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy), stanowiących zał. nr 1 do SWZ, w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym zał. nr 10 do SWZ, a także w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i Przedmiarach robót stanowiących zał. nr 11 do SWZ.
UWAGA!
W stosunku do Dokumentacji projektowej zamawiający dokonał zmiany zakresu zamówienia polegającej na :
- rezygnacji z wyposażenia pokoi nr P03, P04, P05, P06 zgodnie z wykazem wyposażenia nie wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia - wykaz wyposażenia nie wchodzącego do zakresu przedmiotu zamówienia został określony w pkt 12 OPZ,
- rezygnacji z realizacji wykonania robót w pokoju P06 (pozycje nr 70-140 w Przedmiarze robót),
- zmiany w Przedmiarze robót dotyczące ilości wymaganych grzejników w pokojach P03 (pozycja 298) i P04 (pozycja 368) polegające na zmianie ilości grzejników ręcznikowych z 4 szt. na 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 579964,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 709656,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 579964,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FHU LAWINA S.C. J.KUĆMIERZ, K.KUĆMIERZ

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Jerzy Kućmierz Lawina Klaudia Kućmierz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 513 00 18 998

7.3.4) Miejscowość: Przeginia 136

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 579964,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.