eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Rawska › "Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby ZSP Biała Rawska na rok szkolny 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby ZSP Biała Rawska
na rok szkolny 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000178940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Biała Rawska

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-230

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 501325937

1.5.8.) Numer faksu: (46) 815 95 46

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zspbialarawska@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspbr.rawa-maz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby ZSP Biała Rawska
na rok szkolny 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c2f15ba-3f26-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c2f15ba-3f26-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze informacje dostępne są w części X Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający informuje, że składanie oferty odbywa się przez Platformę e-zamówienia – ogólnodostępne, bezpłatne i intuicyjne narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, adres strony: https://ezamowienia.gov.pl/. Komunikacją pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się również poprzez pocztę elektroniczną zspbialarawska@wp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze informacje dostępne są w części X Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług systemy administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Niniejsze informacje dostępne są w części XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP.070/32/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej na rok szkolny 2022/2023. Planowana wysokość zużycia oleju opałowego szacuje się na 75 000 litrów. Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych będą odbywać się transportem Dostawcy oraz na jego koszt. Jednorazowa dostawa wyniesie nie więcej niż 15 000 litrów do budynku szkoły. Podstawą kalkulacji ceny za 1 m3 oleju napędowego będzie hurtowa cena oleju napędowego producenta paliw PKN Orlen S.A., ogłaszana na jego oficjalnej stronie internetowej http://www.orlen.pl. Do kalkulacji przyjęta zostanie cena ww. producenta aktualna na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj. z dnia 29.06.2022 r. (informacje o zmianach cen paliw na dany dzień są publikowane na stronie internetowej). Cena ma być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia i zawierać koszty transportu do lokalizacji Zamawiającego, ubezpieczenia towaru, opłaty pośrednie (koszty załadunku i rozładunku, podatek VAT itp.) i marżę lub upust dostawcy przy założeniu wielkości pojedynczej dostawy określonej w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. Marża lub upust dostawcy podany w formularzu cenowym będzie stały w okresie obowiązywania umowy. Cena ma być podana za paliwo w temperaturze referencyjnej 15°C, tak też będą fakturowane późniejsze dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Niniejsze informacje dostępne są w części XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu
1.1.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy;
1.1.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy, tj.:
a) w stosunku od którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znaczonym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojm za wady;
1.1.3. W przypadkach, o których mowa w pkt VIII.1.1.2 ppkt a) Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.
1.2. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie wymagane
1.2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, objętymi niniejszym przedmiotem zamówienia, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), ważnej zarówno na dzień składania ofert jak i przez cały okres obowiązywania umowy.
1.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Nie wymagane
1.2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Nie wymagane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. W przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale, w takie samej formie jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi załączyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2 do SWZ.
5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, podmioty te muszą załączyć do oferty oświadczenie potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2 do SWZ.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. IX.1. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie
z katalogiem dokumentów określonych w pkt IX.5. SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia:
1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ.
3. Zobowiązania lub innego dokumentu potwierdzającego dysponowanie zasobami innych podmiotów (jeżeli dotyczy)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniana, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
7.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
7.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), ważnej zarówno na dzień składania ofert jak i przez cały okres obowiązywania umowy;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, podmioty te muszą załączyć do oferty oświadczenie potwierdzające odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią załącznika nr 1 i nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został opisany w Rozdziale XX Zmiany umowy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.