eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelce Krajeńskie › "Zimowe utrzymanie dróg w latach 2022-2023"Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg w latach 2022-2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Strzelecko-Drezdenecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. St. Wyszyńskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Strzelce Krajeńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-500

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957632380

1.5.8.) Numer faksu: 957631126

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapublicznefsd@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fsd.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg w latach 2022-2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7717f51f-3f22-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010547/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg w latach 2022-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/fsd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/fsd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja z Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/fsd po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami przeprowadzana przy użyciu Platformy, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualny data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. Zamawiający informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:
http://www.nccert.pl/kontakt.htm. Wymagania techniczne w zakresie dokumentów składanych przy użyciu Platformy: a) dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx, b) wymagania sprzętowe dla wykonawcy:
– przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver.
37ipóźniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8.,
– bezpłatny program Szafir do podpisywana dokumentów kwalifikowanym popisem elektronicznym,
– stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
– komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, – zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. Złożenie, zmian i wycofanie oferty opisano w pkt 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich (adres: Ks. Stefana Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, e-mail: starosta@fsd.pl ; nr tel.: +48 95 763 23 80 ). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.272.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 655522,87 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim w sezonie 2022-2023 wg. określonych kolejności, zapewniając przy tym sprzęt, odpowiednią ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia, materiał oraz teren do jego składowania.
Wykazy dróg do zimowego utrzymania z podziałem na zadania częściowe oraz opis kolejności ich utrzymania stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przewiduje się następujące zamówienie częściowe:
Nr 1: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gmin: Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Stare Kurowo.
Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się:
1) Usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg.
2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego,
3) Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych,
4) Ręczne i mechaniczne zamiatanie nawierzchni ulic, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

4.2.5.) Wartość części: 333589,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2022-2023, wg. określonych kolejności, zapewniając przy tym sprzęt, odpowiednią ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz teren do składowania materiału, którego koszty zakupu pokryje zamawiający.
Wykazy dróg do zimowego utrzymania z podziałem na zadania częściowe oraz opis kolejności ich utrzymania stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przewiduje się następujące zamówienie częściowe:
Nr 2: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Drezdenko.
Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się:
1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg,
2) prace przygotowawcze do sezonu zimowego,
3) Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych,
4) Ręczne i mechaniczne zamiatanie nawierzchni ulic, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

4.2.5.) Wartość części: 115465,26 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2022-2023, wg. określonych kolejności, zapewniając przy tym sprzęt, odpowiednią ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz teren do składowania materiału, którego koszty zakupu pokryje zamawiający.
Wykazy dróg do zimowego utrzymania z podziałem na zadania częściowe oraz opis kolejności ich utrzymania stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przewiduje się następujące zamówienie częściowe:
Nr 3: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Dobiegniew.
Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się:
1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg,
2) prace przygotowawcze do sezonu zimowego,
3) Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych,
4) Ręczne i mechaniczne zamiatanie nawierzchni ulic, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych.

4.2.5.) Wartość części: 206468,17 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej:
a) Zamówienie częściowe nr 1: 360 000,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy);
b) Zamówienie częściowe nr 2: 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy);
c) Zamówienie częściowe nr 3: 220 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe warunki Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
W przypadku Wykonawcy, który złoży oferty na więcej niż jedno zamówienie częściowe, wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia musi być odpowiednio wyższa o kwotę wymaganą w danym zamówieniu częściowym.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Zamówienie częściowe nr 1, 2, 3: co najmniej przez 1 sezon wykonywały usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
b) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia:
Zamówienie częściowe nr 1: Wykonawcy wykażą dysponowanie min. 4 osobami do obsługi pojazdów z odpowiednimi uprawnieniami (3 osoby z prawem jazdy – kat. C jeżeli pojazdem jest samochód ciężarowy, kat. T, jeżeli pojazdem jest ciągnik rolniczy, 1 osoba z uprawnieniami do obsługi ładowarki).
Zamówienie częściowe nr 2: Wykonawcy wykażą dysponowanie min. 2 osobami do obsługi pojazdów z odpowiednimi uprawnieniami (1 osoba z prawem jazdy – kat. C jeżeli pojazdem jest samochód ciężarowy, kat. T, jeżeli pojazdem jest ciągnik rolniczy, 1 osoba z uprawnieniami do obsługi ładowarki).
Zamówienie częściowe nr 3: Wykonawcy wykażą dysponowanie min. 2 osobami do obsługi pojazdów z odpowiednimi uprawnieniami (1 osoba z prawem jazdy – kat. C jeżeli pojazdem jest samochód ciężarowy, kat. T, jeżeli pojazdem jest ciągnik rolniczy, 1 osoba z uprawnieniami do obsługi ładowarki).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
c) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi urządzeniami technicznymi do zimowego utrzymania dróg:
Zamówienie częściowe nr 1: pojazd (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy) o mocy minimum 75 KM z napędem na cztery koła - szt. 3, pług odśnieżny o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m zawieszany z przodu sterowany z pojazdu – szt. 3, piaskarka (min. P-1) – szt. 3, ładowarka- szt. 1, sprzęt ciężki do odśnieżania (równiarka lub ładowarka czołowa) - szt. 1.
Zamówienie częściowe nr 2: pojazd (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy) o mocy minimum 75 KM z napędem na cztery koła - szt. 1, pług odśnieżny o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m zawieszany z przodu sterowany z pojazdu – szt. 1, piaskarka (min. P-1) – szt. 1, ładowarka- szt. 1, sprzęt ciężki do odśnieżania (równiarka lub ładowarka czołowa) - szt. 1.
Zamówienie częściowe nr 3: pojazd (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy) o mocy minimum 75 KM z napędem na cztery koła - szt. 1, pług odśnieżny o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m zawieszany z przodu sterowany z pojazdu – szt. 1, piaskarka (min. P-1) – szt. 1, ładowarka- szt. 1, sprzęt ciężki do odśnieżania (równiarka lub ładowarka czołowa) - szt. 1.

Uwaga: Ww. wymóg dysponowania wskazaną ilością sprzętu dotyczy poszczególnych zamówień częściowych. Wykonawca składając oferty na więcej niż jedno zamówienie częściowe, będzie musiał dysponować większą ilością sprzętu, odpowiednio do każdego z zamówień częściowych.
Dodatkowe informacje, które należy uwzględnić przy wykazywaniu spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu:
 wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego usługa/usługi była/były lub jest wykonywana/są wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Osoby dedykowane przez Wykonawcę na wyżej określone stanowiska, wskazane w wykazie osób muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia. Jakakolwiek zmiana tych osób, stała czy czasowa, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane) wykształcenia (jeżeli jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
e) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedkładania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 15.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A, 2B i 2C do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ;
b) wstępne oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3A i załącznik 3B do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
 Wykonawcę,
 Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 Podmioty trzecie udostępniające Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 w zw. z art. 266 PZP,
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 10.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 14.4. lit e) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 10.13.-10.22 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego
(lidera),upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP https://portal.smartpzp.pl/fsd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.