eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnków › Dostawa urządzeń komputerowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2022-09-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń komputerowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rybaki 3

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 255 22 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@czarnkowgmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkowgmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń komputerowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6437f5a2-3ef2-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022649/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa urządzeń komputerowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST 1. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 2. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/666752

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem (dalej jako Platforma zakupowa):
https://platformazakupowa.pl/transakcja/666752
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dostępna pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt XXIII swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegółowe informacje zostały zawarte w pkt XXIII swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGROŚ.271.1.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części 1 postępowania są Laptopy w ilości 129 sztuk. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;

Szczegółowe informacje zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dla części 1.

4.2.5.) Wartość części: 409024,39 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż 30% wartości brutto kwoty wskazanej w umowie.
Szczegółowe okoliczności skorzystania z opcji zostały wskazane we wzorze umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

Kryterium 2 – Okres gwarancji (miesiące)
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji na komputery, serwery i sprzęt komputerowy w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium Zamawiający przyjmie okres 36 miesięcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące. W przypadku, gdy wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące. Wykonawca winien podać ilość w pełnych miesiącach. Wykonawca w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

3) Kryterium 3 – Termin wykonania zamówienia

Kryterium „Termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu realizacji zamówienia w pełnych tygodniach.
Minimalny okres wykonania zamówienia wynosi 4 tygodnie licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy. Maksymalny termin wykonania umowy jaki może zostać zaoferowany przez wykonawcę wynosi 6 tygodni. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania zamówienia niż 4 tygodnie Zamawiający przyjmie termin minimalny 4 tygodni. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 6 tygodni. W przypadku, gdy wykonawca nie zadeklaruje terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najdłuższy termin wymagany przez Zamawiającego, tj. 6 tygodni.
Wykonawca winien podać termin w pełnych tygodniach. Wykonawca
w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium 2 – Okres gwarancji (miesiące)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium 3 – Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są komputery, serwery i oprogramowanie w następującym zakresie:
1. Laptopy 24 sztuki
2. Komputer stacjonarny. – 29 sztuk
3. 53 licencje na pakiet biurowy Microsoft Office Home & Business 2021 PL (T5D-03539)
4. Serwer - 1szt.
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Szczegółowe informacje zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dla części 2.

4.2.5.) Wartość części: 203296,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48820000-2 - Serwery

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż 30% wartości brutto kwoty wskazanej w umowie.
Szczegółowe okoliczności skorzystania z opcji zostały wskazane we wzorze umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

Kryterium 2 – Okres gwarancji (miesiące)
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji na komputery, serwery i sprzęt komputerowy w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium Zamawiający przyjmie okres 36 miesięcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące. W przypadku, gdy wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące. Wykonawca winien podać ilość w pełnych miesiącach. Wykonawca w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

3) Kryterium 3 – Termin wykonania zamówienia

Kryterium „Termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu realizacji zamówienia w pełnych tygodniach.
Minimalny okres wykonania zamówienia wynosi 4 tygodnie licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy. Maksymalny termin wykonania umowy jaki może zostać zaoferowany przez wykonawcę wynosi 6 tygodni. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania zamówienia niż 4 tygodnie Zamawiający przyjmie termin minimalny 4 tygodni. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 6 tygodni. W przypadku, gdy wykonawca nie zadeklaruje terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najdłuższy termin wymagany przez Zamawiającego, tj. 6 tygodni.
Wykonawca winien podać termin w pełnych tygodniach. Wykonawca
w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium 2 – Okres gwarancji (miesiące)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium 3 – Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części 3 postępowania jest rozbudowa zabezpieczeń logicznych i zabezpieczenie danych – backup w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Szczegółowe informacje zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dla części 3.

4.2.5.) Wartość części: 21198,37 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż 30% wartości brutto kwoty wskazanej w umowie.
Szczegółowe okoliczności skorzystania z opcji zostały wskazane we wzorze umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

Kryterium 2 – Okres gwarancji (miesiące)
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji na komputery, serwery i sprzęt komputerowy w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji (wymagany przez Zamawiającego) wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium Zamawiający przyjmie okres 36 miesięcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące. W przypadku, gdy wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące. Wykonawca winien podać ilość w pełnych miesiącach. Wykonawca w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

3) Kryterium 3 – Termin wykonania zamówienia

Kryterium „Termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu realizacji zamówienia w pełnych tygodniach.
Minimalny okres wykonania zamówienia wynosi 4 tygodnie licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy. Maksymalny termin wykonania umowy jaki może zostać zaoferowany przez wykonawcę wynosi 6 tygodni. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania zamówienia niż 4 tygodnie Zamawiający przyjmie termin minimalny 4 tygodni. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który zadeklaruje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 6 tygodni. W przypadku, gdy wykonawca nie zadeklaruje terminu wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najdłuższy termin wymagany przez Zamawiającego, tj. 6 tygodni.
Wykonawca winien podać termin w pełnych tygodniach. Wykonawca
w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium 2 – Okres gwarancji (miesiące)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium 3 – Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ) oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca składając ofertę w ramach części 1 lub części 2 lub 1 i 2 postępowania wykazał spełnianie warunku udziału polegającego na min. 1 dostawie komputerów lub sprzętu komputerowego, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto;
Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę w ramach części 3 postępowania zamawiający wymaga realizacji min. 1 dostawy na zakup sprzętowych zapór sieciowych lub urządzeń do backupu danych, o wartości co najmniej 15 000,00 zł;
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz wykazu wykonanych dostaw i dowodów (np. referencji) potwierdzających należyte wykonanie dostaw.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz dostaw wykonanych, ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy Pzp wraz z ofertą należy złożyć następujące przedmiotowy środki dowodowe:
W części 1 postępowania: wydruk (plik pdf) raportu z oprogramowania testującego w teście Bapco Mobile Mark25;
W części 2 postępowania: (wydruk – plik pdf) wyniku raportu dla procesorów w teście Passmark CPU Mark: wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html z dnia 01.09.2022.

Ponadto do oferty należy załączyć:
Deklaracje i certyfikaty szczegółowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia np.
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;
Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu;
Deklaracja zgodności CE;
Certyfikat Energy Star lub TCO;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części postępowania lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,
Załącznik nr 1a – Formularz cenowy dla części 1,2,3
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw,
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa z ofertą każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przy czym dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zaś dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wszelkie zmiany umowy będą dokonywane na zasadach określonych we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666752

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.