eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej promującej otwarcie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2023-08-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej promującej otwarcie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368811319

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nad Duńczycą 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-655

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@centrumnauki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumnauki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1441f540-cf9f-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej promującej otwarcie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1441f540-cf9f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00368939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073828/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kampania informacyjno - promocyjna związana z otwarciem Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Numer identyfikacyjny projektu: RPZP.09.06- 32-0001/20-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160612

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 308601,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa kampanii reklamowej na billboardach, nośnikach typu citylihgt i na nośnikach typu siatka wielkoformatowa. Usługa
polega na wyborze miejsc reklamowych o wysokiej oglądalności, wydruku, naklejeniu (w tym montaż i demontaż) ekspozycji
oraz dokonaniu wszelkich opłat wynikających z przedmiotu zamówienia w miastach powiatowych Województwa
Zachodniopomorskiego.
1. Zakup powierzchni reklamowych na nośnikach typu billboard dokonywany będzie na okres łącznie 2 miesięcy, z
podziałem na dwie kampanie :
08.05.2023 r. - 08.06.2023 r. - kampania na otwarcie,
15.08.2023 r. - 15.09.2023 r. - kampania szkolna.
2. Zapewnienie usługi kampanii reklamowej na nośnikach typu citylight w terminach:
08.05.2023 r. - 08.06.2023 r. - kampania na otwarcie
3. Zapewnienie usługi kampanii reklamowej na nośnikach typu siatka wielkoformatowa w terminach:
08.05.2023 r. - 08.06.2023 r. - kampania na otwarcie

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 162601,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W tej części przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i emisję spotów w rozgłośni radiowej o zasięgu ogólnopolskim, w której słuchalność w okresie październik- grudzień 2022 wynosiła
co najmniej 10% (wg. raportu Radio Track, Instytut Millward Brown). Kampania radiowa będzie dotyczyła promocji otwarcia Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie w terminie od 8 maja do 8 czerwca 2023 roku. Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie czasu antenowego w stacji radiowej zgodnie z zaproponowanym i uzgodnionym planem kampanii w tym m.in.: emisja spotów informacyjnych, przygotowanie 2 konkursów radiowo- antenowych
z nagrodami, przygotowanie i emisja audycji sponsorowanych, relacji reporterskich
oraz wywiadów z przedstawicielem instytucji (Morskim Centrum Nauki).

Do Wykonawcy należeć będzie:
Zapewnienie czasu antenowego w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim zgodnie
z zaproponowanym i uzgodnionym z Zamawiającym planem emisji spotów radiowych
w terminach od 8 maja do 8 czerwca 2023 r. Nie dopuszcza się emisji spotu w rozgłośniach radiowych nadających jedynie w Internecie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.5.5.) Wartość części: 110000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W tej części Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i emisji spotów w radio o zasięgu lokalnym. Kampania radiowa będzie dotyczyła promocji otwarcia Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, w terminie od 8 maja do 8 czerwca 2023 roku.
Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie czasu antenowego w stacji radiowej zgodnie
z zaproponowanym i uzgodnionym planem kampanii min. emisji spotów informacyjnych,
oraz przygotowanie 2 konkursów radiowo- antenowych z nagrodami, codzienna audycja tematyczna, relacje reporterskie oraz wywiad z przedstawicielem instytucji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.5.5.) Wartość części: 10000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W tej części Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia publikacji 4 stron artykułu wraz
z okładką w lokalnym bezpłatnym magazynie wydawanym raz w miesiącu przygotowanych
na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Termin realizacji maj 2023,
Publikacja winna nastąpić w lokalnym bezpłatnym magazynie lifestylowym wydawanym raz
w miesiącu. Przygotowana zostanie na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego, tj. treść artykułu zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni natomiast sesję zdjęciową pracowników MCN spójną z tematyką artykułu
Terminy publikacji artykułu: maj 2023

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.5.5.) Wartość części: 10000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W tej części Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia i opracowania łącznie 26 artykułów sponsorowanych, po 4 (po 2 w okresie 8 maj do 8 czerwiec 2023r i po 2 w okresie 15 sierpnia
do 15 września 2023r) artykuły na 4 portalach internetowych informacyjnych, których główny content opisuje wydarzeniach na terenie Szczecina i okolic, osiągających najwyższa popularność wśród mieszkańców, w miastach powiatowych tj. Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Gryficach, Koszalinie, Goleniowie, Białogardzie, Gryfinie, Stargardzie, Wałczu.
Po 1 artykule w okresie 8 maj do 8 czerwiec 2023r na miejskim portalu internetowym informacyjnym o najwyższej popularności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.5.5.) Wartość części: 20000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135177,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135177,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135177,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRUPA RMF SP. Z O.O. SP. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5272015509

7.3.3) Ulica: ul. Fabryczna 5a

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-446

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135177 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-08

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.