eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dok. projektową (etap "0") wraz z systemem RCP w budynkach SO w Koninie, SR w Kole i SR w SłupcyOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dok. projektową (etap „0”) wraz z systemem RCP w budynkach SO w Koninie, SR w Kole i SR w Słupcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311615057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Energetyka 5

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632464590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sg@konin.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dok. projektową (etap „0”) wraz z systemem RCP w budynkach SO w Koninie, SR w Kole i SR w Słupcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fed1719d-3f17-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079019/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dok. projektową (etap „0”) wraz z systemem RCP w budynkach SO w Koninie, SR w Kole i SR w Słupcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fed1719d-3f17-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Emilia Kalińska, tel. 63 246 45 90, e-mail: sg@konin.so.gov.pl
Katarzyna Głowacka, tel. 63 246 45 91, e-mail: katarzyna.glowacka@konin.so.gov.pl
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl .
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy zawarte zostały w Rozdziale IV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urzęd. Unii Europ, z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarza w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie z siedzibą przy ulicy Energetyka 5, 62-510 Konin, adres e-mail - sg@konin.so.gov.pl.
• Pan Sławomir Ratajkiewicz jest Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Koninie a jego dane kontaktowe to: e-mail: iod@konin.so.gov.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SG.212.15.2022 prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.) - dalej Pzp.
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Ponadto odbiorcami Państwa danych są podmioty świadczące na rzecz sądu usługi w zakresie IT, niszczenia nośników danych, obsługi prawnej itp.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym gdyby wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub konkursu.
• Ponadto ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych przy czym nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, usunięcia danych po upływie terminów określonych prawem, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania z tym, że żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
• Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowania.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w Pani/Pana ocenie, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest niezgodne z przepisami RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.212.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w budynkach Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Rejonowego w Kole i Sądu Rejonowego w Słupcy.
1.1 część I zamówienia:
a) Zamówienie gwarantowane
„Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w budynku Sądu Okręgowego w Koninie, ul. Energetyka 5”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 A do SWZ.
b) Zamówienie opcjonalne:
„Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Koninie, pl. Niepodległości 1”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 D do SWZ.
2. (...)
3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentacje projektowe oraz wizję lokalną w miejscach dostawy i montażu. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że niniejsze dokumentacje zawierają błędy lub braki, winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
4. Dla wskazanych w dokumentacjach projektowych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania.
5. Ilekroć w niniejszej SWZ i dokumentacjach projektowych jest mowa o materiałach, urządzeniach, programach komputerowych itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Kryteria oceny równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Należy przyjąć, że odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), jest obowiązany udowodnić w złożonej ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważny sposób spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
8. Wszystkie elementy składowe oferowanych produktów muszą być fabrycznie nowe (nie eksploatowane), oryginalnie zapakowane przez producenta oraz nie wycofane z produkcji.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35123300-5 - System kontroli czasu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4. Prawo opcji zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
4.1 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp w zakresie I i II części zamówienia. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby i zagwarantowane środki finansowe. Zakres opcji obejmuje:
4.1.1 w przypadku części I:
„Dostawę i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Koninie, pl. Niepodległości 1”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 D do SWZ.
4.2 Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4.3 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia 2022 roku. Po upływie w/w terminu prawo opcji wygasa.
4.4 Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 4.5 i 4.6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiej samej ceny jak określona w formularzu ofertowym.
4.5 Termin realizacji zamówienia z prawa opcji - maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
4.6 O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem, drogą mailową na adres Wykonawcy.
4.7 Brak stosownego oświadczenia – zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w budynkach Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Rejonowego w Kole i Sądu Rejonowego w Słupcy.
1.1 (...)
1.2 część II zamówienia:
a) Zamówienie gwarantowane
„Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w budynku Sądu Rejonowego w Kole, ul. Włocławska 4”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 B do SWZ.
b) Zamówienie opcjonalne:
„Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w budynku Sądu Rejonowego w Kole, ul. Włocławska 2”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 E do SWZ.
2. (...)
3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentacje projektowe oraz wizję lokalną w miejscach dostawy i montażu. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że niniejsze dokumentacje zawierają błędy lub braki, winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
4. Dla wskazanych w dokumentacjach projektowych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania.
5. Ilekroć w niniejszej SWZ i dokumentacjach projektowych jest mowa o materiałach, urządzeniach, programach komputerowych itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Kryteria oceny równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Należy przyjąć, że odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), jest obowiązany udowodnić w złożonej ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważny sposób spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
8. Wszystkie elementy składowe oferowanych produktów muszą być fabrycznie nowe (nie eksploatowane), oryginalnie zapakowane przez producenta oraz nie wycofane z produkcji.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35123300-5 - System kontroli czasu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4. Prawo opcji zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
4.1 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp w zakresie I i II części zamówienia. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby i zagwarantowane środki finansowe. Zakres opcji obejmuje:
4.1.1 (...)
4.1.2 w przypadku części II:
„Dostawę i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w budynku Sądu Rejonowego w Kole, ul. Włocławska 2”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 E do SWZ.
4.2 Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4.3 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia 2022 roku. Po upływie w/w terminu prawo opcji wygasa.
4.4 Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 4.5 i 4.6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiej samej ceny jak określona w formularzu ofertowym.
4.5 Termin realizacji zamówienia z prawa opcji - maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
4.6 O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem, drogą mailową na adres Wykonawcy.
4.7 Brak stosownego oświadczenia – zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w budynkach Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Rejonowego w Kole i Sądu Rejonowego w Słupcy.
(...)
1.3 „Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) zgodnie z dokumentacją projektową (etap „0”) wraz z systemem rejestracji czasu pracy (RCP) w budynkach Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 i ul. Traugutta 4”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 C do SWZ.
2. (...)
3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentacje projektowe oraz wizję lokalną w miejscach dostawy i montażu. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że niniejsze dokumentacje zawierają błędy lub braki, winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
4. Dla wskazanych w dokumentacjach projektowych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dotyczące prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania.
5. Ilekroć w niniejszej SWZ i dokumentacjach projektowych jest mowa o materiałach, urządzeniach, programach komputerowych itp. z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Kryteria oceny równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Należy przyjąć, że odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), jest obowiązany udowodnić w złożonej ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważny sposób spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
8. Wszystkie elementy składowe oferowanych produktów muszą być fabrycznie nowe (nie eksploatowane), oryginalnie zapakowane przez producenta oraz nie wycofane z produkcji.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy znajdują się w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42961100-1 - System kontroli dostępu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35123300-5 - System kontroli czasu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – na potwierdzenie niniejszego warunku należy przedstawić dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
CZĘŚĆ I - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ II - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł w okresie trwania umowy.
CZĘŚĆ III - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł w okresie trwania umowy.
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERT NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.00,00 zł w okresie trwania umowy.
W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERT NA WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł w okresie trwania umowy.

1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
CZĘŚĆ I - wykonał w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę i montaż o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
CZĘŚĆ II - wykonał w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę i montaż o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
CZĘŚĆ III - wykonał w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę i montaż o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERT NA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną dostawę i montaż o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.

Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający uzna dostawę i montaż systemu kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:
1.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
W przypadku oferty wspólnej ww informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników.
1.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.
W przypadku oferty wspólnej ww odpis lub informację składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną.
1.3 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
W przypadku oferty wspólnej ww zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników.
1.4 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy zawarte zostały w rozdziale VIII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:
(...)
1.6 wykazu dostaw w zakresie określonym w rozdz. VII w pkt. 1.2.4 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Warunek udziału w postępowaniu został opisany w rozdziale VII pkt. 1.2.4 SWZ. Wykaz wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, wykaz wykonanych dostaw składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
1.7 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VII pkt. 1.2.3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca składając ofertę musi wnieść wadium w wysokości:
- I część 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
- II część 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
- III część 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:
a) w pieniądzu – przelew na konto Sądu Okręgowego w Koninie – BGK 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty.
5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 1 pkt b) – d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.Zasady utraty oraz zwrotu wadium reguluje art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają:
18.1 każdy z Wykonawców:
- oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, których wzór stanowi załącznik nr 3 i 4 do SWZ, aktualne na dzień złożenia oferty,
18.2 wspólnie:
- załącznik nr 2 do SWZ (dodatkowy formularz cenowy),
- pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w pkt. 11,
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
19. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, wymagane zapisami SWZ składa się w formie, zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.