eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zakup i dostawę sprzętu do prowadzenia rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.51.2022Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawę sprzętu do prowadzenia rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.51.2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050657729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857488531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wsz@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadecja.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawę sprzętu do prowadzenia rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.51.2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-982a32f4-3f27-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092951/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.37 Zakup i dostawa sprzętu do prowadzenia rehabilitacji po przebytek chorobie Covid-19

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Wspieranie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” Nr projektu WND-RPPD.11.01.00-20-0052/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.sniadecja.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/;https://epuap.gov.pl/wps/portal;zamowienia.wsz@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 26, 15-950 Białystok, tel. 85 74 88 503;
• kontakt do inspektora ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: tel. 85 74 88 358; e-mail: iodo@sniadecja.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zakup i dostawa sprzętu do prowadzenia rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-
19, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.51.2022,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy 1);
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1) W przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych okres przetwarzania danych osobowych może być dłuższy i jest
określony odrębnymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.ZP.242.51.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19:
Lp. Nazwa Ilość
1. Aparat do krioterapii 1 szt
2 Zestaw do terapii skupiona falą uderzeniową 1 szt
3 Inhalator ultradźwiękowy 2 szt
4 Koncentrator tlenu 2 szt
5 Nebulizator 1 szt
6 Parapodium dynamiczne 2 szt
7 Pionizator do aktywnego transferu pacjenta 2 szt
8 Platforma wibracyjna 3D 1 szt
9 Platforma wibracyjna 1 szt
10 Spirometr 1 szt
11 Stepper 1 szt
12 Stepper 1 szt
13 System sterujący systemem do treningów kardiologicznych oraz interwałowych
1 szt
14 Zestaw pomocy rehabilitacyjnych, w tym:
Fotel -1 szt
Aparat do Rehabilitacji Stawu Skokowego – 1 szt
Lustro korekcyjne – szt
Tor do ćwiczeń równoważnych – 2 szt
Kształtki rehabilitacyjne – 16 szt
Ambonka – 1 szt
Pulsoksymetr nadgarstkowy – 3 szt
Stepper dmuchany – 1 szt
Wałek do masażu – 4 szt
Ściskacz do rąk - 2 szt
Piłka do gimnastyki – 10 szt
Drążek drgający do ćwiczeń i aerobiku – 2 szt
Drążek drgający do ćwiczeń i aerobiku – 2 szt
Wałek do ćwiczeń – 3 szt
Trener równowagi- 1 szt
Taśmy rzepowe do mocowania elektrod szer. 50 mm – 12 szt
Taśmy do kinesiotapingu – 5 szt
Taśmy rehabilitacyjne – 3 szt 1 zestaw
o właściwościach, funkcjonalnościach i parametrach techniczno - użytkowych szczegółowo określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33165000-4 - Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

33157400-9 - Medyczna aparatura oddechowa

33157810-6 - Urządzenia do terapii tlenowej

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, którym przypisano:
Nazwa kryterium Waga
Cena 60 %
Okres gwarancji 40 %
3. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
Cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = --------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
cena brutto oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów.

4. Ocena w zakresie kryterium okresu gwarancji będzie dokonywana według następujących zasad:
W zakresie kryterium - okres gwarancji - maksymalną ilość punktów (40 pkt.) otrzyma oferta
z najdłuższym okresem gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbą punktów, obliczoną według następującego wzoru:
Okres gwarancji oferty badanej
Ocena punktowa badanej oferty = ----------------------------------------------- x 40 pkt.
Okres gwarancji
oferty z najdłuższym okresem gwarancji

Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) - Wykonawca zobowiązany jest podać jeden okres gwarancji w pełnych miesiącach.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 48 miesięcy.
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.
Wymaga się zaoferowania jednego okresu gwarancji.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego okresu gwarancji
w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 24 miesiące.
5. Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj.: cena + okres gwarancji. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów.
6. Zamawiający przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie (podmiotowe środki
dowodowe) składa każdy z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

L.p. Wymagany dokument
1 Materiały informacyjne, katalogi, ulotki, karty techniczne zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 1 do SWZ.
Wykonawcy powinni oznaczyć,którego punktu tabeli załącznika nr 1do SWZ dokumenty dotyczą.
Jeżeli w prospektach brak opisu danego wymogu, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów, w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego wymogu lub oświadczenie producenta.
Zamawiający dopuszcza także oświadczenie własne wykonawcy w przypadku gdy dany parametr nie można potwierdzić w inny sposób.

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

L.p. Wymagany dokument
1 Materiały informacyjne, katalogi, ulotki, karty techniczne zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 1 do SWZ.
Wykonawcy powinni oznaczyć,którego punktu tabeli załącznika nr 1do SWZ dokumenty dotyczą.
Jeżeli w prospektach brak opisu danego wymogu, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów, w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego wymogu lub oświadczenie producenta.
Zamawiający dopuszcza także oświadczenie własne wykonawcy w przypadku gdy dany parametr nie można potwierdzić w inny sposób.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
1) Wypełniony Formularz Szczegółowy Oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
2) Wypełniony Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ.
3) Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ:
a) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 12 SWZ.
5) Jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 PZP – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zaciąganie zobowiązań;
3) złożenie oferty wspólnie;
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców).
5. W przypadku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i/lub na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie podmiotów występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia oferty i jej zaszyfrowania opisany jest w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.