eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawy materiałów do sterylizacji.Ogłoszenie z dnia 2023-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy materiałów do sterylizacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690724114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szopena 2

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-055

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/usk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy materiałów do sterylizacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94942469-fba7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00368566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045304/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.24 Dostawa materiałów zużywalnych i akcesoriów do sterylizacji dla Centralnej Pracowni Sterylizacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234973

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.261.13-Z.2023, Postępowanie nr 34

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są materiały do sterylizacji: rękawy, taśmy, wskaźniki, papiery krepowane, testy, koperty, zawieszki do tac, torebki, plomby, rurki, włókniny, etykiety – Część nr 1 dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 1 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 1 (Załącznik nr 1 do SWZ) będącym integralną częścią SWZ, przez okres 12 miesięcy.
4. Zamawiający dopuszczał składania ofert równoważnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35230000-5 - Rękawy

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.5.) Wartość części: 212841,93 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są materiały do sterylizacji: papiery krepowane, włókniny, arkusze, testy kontroli, szczotki – Część nr 2 dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 2 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 2 (Załącznik nr 1 do SWZ) będącym integralną częścią SWZ, przez okres 12 miesięcy.
4. Zamawiający dopuszczał składania ofert równoważnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.5.) Wartość części: 42412,14 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są materiały do sterylizacji: testy, wskaźniki oraz etykiety do posiadanych przez Zamawiającego metkownic 3 rzędowych alfanumerycznych gke-GmbH 240-830 – Część nr 3 dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 3 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 3 (Załącznik nr 1 do SWZ) będącym integralną częścią SWZ, przez okres 12 miesięcy.
4. Zamawiający dopuszczał składania ofert równoważnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.5.) Wartość części: 89240,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są testy do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora Getinge Ekspress, naboje do posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora Stericcol Getinge – Część nr 4 dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 4 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 4 (Załącznik nr 1 do SWZ) będącym integralną częścią SWZ, przez okres 12 miesięcy.
4. Zamawiający dopuszczał składania ofert równoważnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33124131-2 - Paski odczynnikowe

33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 67930,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są naboje gazowe do posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora 3M 5XL Steri- Vac – Część nr 5 dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 5 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 5 (Załącznik nr 1 do SWZ) będącym integralną częścią SWZ, przez okres 12 miesięcy.
4. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 32016,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania w Części nr 1: art. 255 ust. 2) Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ wszystkie złożone w Części nr 1 oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:
Do Części nr 1 wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sterimed R. Majchrowicz & M. Krawczyk Spółka Cywilna, ul. Prymasa 1000-Lecia 7c, 35-512 Rzeszów (Oferta nr 5), która w oparciu o przepisy art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) Pzp, 226 ust. 1 pkt 3) Pzp, 226 ust. 1 pkt 5) Pzp, 226 ust. 1 pkt 12) Pzp, podlega odrzuceniu z postępowania w Części nr 1.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65605,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65605,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65605,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Media-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452062062

7.3.3) Ulica: ul. Promienistych 7

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-481

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65605,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-10 do 2024-08-10

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 96124,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96124,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96124,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1130017531

7.3.3) Ulica: ul. Słowikowskiego 39

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 96124,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-10 do 2024-08-10

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania w Części nr 4: art. 255 ust. 7) Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ Wykonawca uchylił się od zawarci umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 04.08.2023r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w Części nr 2÷5 oraz
o unieważnienia postępowania w Części nr 1.
Informacja ta została przekazana równocześnie Wykonawcom, którzy złożyli oferty (art. 253 ust. 1 Pzp) oraz udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 253 ust. 2 Pzp).
W Części nr 4 Zamawiający wybrał jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Getinge Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa. Zamawiający wyznaczył termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 10.08.2023r.
Wykonawca Getinge Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przesłał za pośrednictwem platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/usk, pismo o odstąpieniu od zawarcia umowy w Części nr 4.
Wykonawca w złożonym piśmie informuje, że nie jest w stanie zrealizować przedmiotu umowy na warunkach i w termiach wskazanych w Umowie.
Zmawiający nie może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców, ponieważ do Części nr 4 została złożona tylko jedna oferta.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w Części nr 4.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24013,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24013,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24013,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.3) Ulica: Kajetany, Al. Katowicka 117

7.3.4) Miejscowość: Nadarzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-830

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24013,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-10 do 2024-08-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.