eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego w Muzeum Pamięci SybiruOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego w Muzeum Pamięci Sybiru

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366215932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Węglowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-121

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sybir.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sybir.um.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego w Muzeum Pamięci Sybiru

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abbba454-3e6a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025974/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą formularza nie może być szyfrowana.
Wykonawcy składają oferty drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal. Sposób zaszyfrowania oferty opisano w Instrukcji użytkownika na miniPortalu.
Oferta musi być sporządzona w j. polskim w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP i wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku do komunikacji wynosi 150 MB.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@sybir.bialystok.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. Węglowej 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sybir.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych;
b) realizacji zawartej umowy z Administratorem;
c) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy;
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę prawną oraz podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Muzeum Pamięci Sybiru i przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Muzeum Pamięci Sybiru lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
12. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych, realizacji zawartej umowy z kontrahentem Administratora, prowadzonej korespondencji, jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe).
13. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOZP.261.174.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu całodobowej ochrony fizycznej obiektu oraz obsługi systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego znajdujących się w budynku Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej 1.
Ochrona fizyczna obejmuje kompleksową, całodobową ochronę fizyczną Muzeum Pamięci Sybiru położonego w Białymstoku przy ulicy Węglowej 1 oraz przylegającej do niego przestrzeni wokół obiektu o łącznej powierzchni 15.982 m2.
Wykonawca będzie zobowiązany chronić obiekt i przebywających w nim ludzi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995), zarządzeniami Dyrektora Muzeum oraz Planem Ochrony Muzeum Pamięci Sybiru. Treść ww. dokumentów zostanie udostępniona Wykonawcy po zawarciu umowy.
Szacowana liczba godzin pracy pracowników ochrony fizycznej w okresie realizacji zamówienia wynosi 24.634 godziny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 3 do SWZ. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób lub mienia na terenie Muzeum Pamięci Sybiru były wykonywane przez pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy grup interwencyjnych.
Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu u Zamawiającego. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu świadczenia przedmiotowej usługi tj. w budynku Muzeum oraz przestrzeni wokół obiektu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu wizyty.
Zamawiający wyznacza następujące terminy, w których możliwe będzie odbycie wizji:
- 3 października 2022 r. (poniedziałek) – godz. 10.00 i 13.00
- 6 października 2022 r. (czwartek) – godz. 8.30

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej w celu spełnienia powyższego warunku Zamawiający wymaga posiadania aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejszy warunek musi spełnić każdy Wykonawca, który będzie wykonywał czynności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie lub wykonuje co najmniej 2 usługi (rozumiane jako dwie umowy/zamówienia), polegające na fizycznej ochronie osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej, z których każda realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy oraz każda z nich o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
- koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu i miejsca wykonania usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg Załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (wg załącznika nr 2A do SWZ) wraz z Zobowiązaniem podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór Zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wg załącznika 7 do SWZ) – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) Dokumenty dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale IX SWZ wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ustawy Pzp (wg z załącznika 7 do SWZ), z którego wynika, jaki zakres usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) wprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), które to zmiany wejdą w życie po dniu zawarcia niniejszej umowy, nastąpi w umowie zmiana kwoty podatku VAT i kwoty wynagrodzenia brutto o kwotę stanowiącą różnicę w podatku,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę o kwotę stanowiącą różnicę wzrostu wynagrodzenia i kosztów z tym związanych ponoszonych przez Wykonawcę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o kwotę stanowiącą różnicę wzrostu wynagrodzenia i kosztów w tym związanych przez Wykonawcę,
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o kwotę wynikającą ze zmiany wysokości wpłat,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-4), w sytuacji zaistnienia podstaw do zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o podwyższenie wynagrodzenia w tym zakresie wraz z uzasadnieniem i przedstawić Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki niezbędne dokumenty i stosowne wyliczenia wykazujące poniesienie wyższych kosztów, a zwłaszcza zasadności zawartych w nich wyliczeń. W terminie 10 dni od otrzymania wniosku Zamawiający przystąpi do sprawdzenia zasadności wniosku i udzieli Wykonawcy odpowiedzi.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku Wykonawcy, w tym zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do poprawności przedłożonych dokumentów i/lub zasadności wyliczeń, o których mowa w ust. 2, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić wniosek i/lub ustosunkować się do zgłoszonych zastrzeżeń.
4. W przypadku złożenia kompletnego i zasadnego wniosku zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wprowadzana jest aneksem do umowy, zawartym w formie pisemnej.
5. Zmiany umowy będą obowiązywać od dnia zawarcia aneksu ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowania przez stronę, jeżeli będzie to termin późniejszy.
6. Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, jeżeli dotyczy ona:
1) terminów realizacji usługi i czasu pracy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy - w zakresie okresu czasu w jakim realizacja usługi nie była możliwa,
2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, w zakresie określonym nowo obowiązującymi przepisami,
3) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem należytej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków,
4) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub innego przedsiębiorstwa o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia a zmiana nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
7. Warunkiem wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 6 jest sporządzenie oraz podpisanie przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie tych okoliczności. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą Umowę w zakresie wskazanym w ust. 6.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.