eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego w Muzeum Pamięci SybiruOgłoszenie z dnia 2022-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego w Muzeum Pamięci Sybiru

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366215932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Węglowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-121

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sybir.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sybir.um.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://sybir.um.bialystok.pl/zamowieniapubliczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego w Muzeum Pamięci Sybiru

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abbba454-3e6a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00443750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025974/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi systemów i urządzeń zaplecza technicznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368475/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WOZP.261.174.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu całodobowej ochrony fizycznej obiektu oraz obsługi systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego znajdujących się w budynku Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej 1.
Ochrona fizyczna obejmuje kompleksową, całodobową ochronę fizyczną Muzeum Pamięci Sybiru położonego w Białymstoku przy ulicy Węglowej 1 oraz przylegającej do niego przestrzeni wokół obiektu o łącznej powierzchni 15.982 m2.
Wykonawca będzie zobowiązany chronić obiekt i przebywających w nim ludzi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995), zarządzeniami Dyrektora Muzeum oraz Planem Ochrony Muzeum Pamięci Sybiru. Treść ww. dokumentów zostanie udostępniona Wykonawcy po zawarciu umowy.
Szacowana liczba godzin pracy pracowników ochrony fizycznej w okresie realizacji zamówienia wynosi 24.634 godziny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 3 do SWZ. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób lub mienia na terenie Muzeum Pamięci Sybiru były wykonywane przez pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy grup interwencyjnych.
Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu u Zamawiającego. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu świadczenia przedmiotowej usługi tj. w budynku Muzeum oraz przestrzeni wokół obiektu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu wizyty.
Zamawiający wyznacza następujące terminy, w których możliwe będzie odbycie wizji:
- 3 października 2022 r. (poniedziałek) – godz. 10.00 i 13.00
- 6 października 2022 r. (czwartek) – godz. 8.30

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 615110,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 894706,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 615110,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Jarhead Spółka z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Jarhead BIS Adam Zamierowski Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661885632

7.3.3) Ulica: Warszawska 43 lok. 3

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-062

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 615110,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.