eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym Obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy TargówekOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym Obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145972096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 228848500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osir@osirtargowek.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: osirtargowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym Obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13c580b7-3f1f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034073/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowa usługa sprzątania obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.osirtargowek.waw.pl/ogloszenia/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.osirtargowek.waw.pl/ogloszenia/

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z zachowaniem formy elektronicznej przy użyciu:
1. miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z zachowaniem formy elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
UWAGA: Wyżej wymienione narzędzia służą tylko i wyłącznie do złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem miniPortal (uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wraz z wymaganymi załącznikami przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia pozostała korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: osir@osirtargowek.waw.pl
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych z którym można skontaktować się pisząc na e-mail – ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 2019), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań
o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Administratora jako zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Administrator mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy OSiR, w tym osoby wchodzące w skład komisji przetargowej. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione przepisami prawa. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi OSiR zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OSiR przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżące, codzienne i kompleksowe utrzymywanie w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym, pomieszczeń Krytej Pływalni „Polonez” w Dzielnicy Targówek w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 20 przedstawionych w załączniku nr 1A.
Do zakresu prac będzie należało sprzątanie:
• Hala główna pływalni: mycie i odkurzanie niecek, dezynfekcja plaż, obrzeży niecek oraz rynien przelewowych wraz z ścianami kaflowymi, mycie i dezynfekcja schodów zjeżdżalni, powierzchni chromowych, wszelkich urządzeń, okien, ścian przeszklonych, słupków startowych, kratek ściekowych i pozostałych niewymienionych. Mycie okien, drzwi, parapetów, czyszczenie żaluzji, kaloryferów oraz mycie i dezynfekcja rury i wanny hamownej zjeżdżalni, mycie i dezynfekcja zjeżdżalni „słoń” itp.
• Pomieszczenia natrysków: mycie i dezynfekcja podłóg i ścian, baterii natryskowych, kratek ściekowych, drzwi itp.
• Szatnie: mycie i dezynfekcja podłóg, szafek, kabin, siedzisk, itp.
• Ciągi komunikacyjne: sprzątanie dezynfekcja i mycie holu wraz z drzwiami wejściowymi oraz korytarza, sprzątanie dezynfekcja i mycie stanowiska kasowego, mycie i czyszczenie szyb okiennych i drzwiowych, odkurzanie i mycie kaloryferów, parapetów, mycie luster mycie i dezynfekcja suszarek do włosów, pranie wykładziny oraz innych przedmiotów ustawionych w korytarzu, itp.
• Pomieszczenia sanitarne wszystkie: mycie i dezynfekcja podłóg i ścian, mycie
i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, bieżące uzupełnianie w środki higieniczne
w pomieszczeniach sanitarnych (papier toaletowy, środki zapachowe do pisuarów
oraz muszli klozetowych) itp.
• Pomieszczenia administracyjne: dezynfekcja, odkurzanie całości pomieszczeń, ścieranie kurzy z mebli i parapetów, mycie okien i parapetów, pranie wykładzin itp.
• Szyby oraz cała elewacja zewnętrzna i wewnętrzna: mycie jeden raz w roku.
• Sauna fińska plus kabina infrared: mycie, sprzątanie oraz codzienna dezynfekcja.
• Teren zewnętrzny przed wejściem głównym do pływalni sprzątanie oraz opróżnianie koszy na śmieci.

Szczegółowy opis w załącznikach 1, 1A i 1B.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90920000-2 - Usługi w zakresie odkażania urządzeń

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kary umowne za złą jakość wykonania przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. [Warunki udziału w postępowaniu] O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.2 Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca wykaże:
1) wykonanie analogicznych usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odpowiadających w pełni charakterowi i złożoności zamówienia oraz składanej ofercie, w liczbie nie mniejszej niż 4 usługi – w tym obowiązkowo minimum, co najmniej na dwóch kompleksach basenowo - rekreacyjnych o powierzchni luster wody powyżej 500 m², wraz z pełnym zapleczem. Wartość usługi na kompleksach basenowych winna być nie mniejsza niż 700 000,00 zł brutto, każda. Przedstawiony wykaz należy poświadczyć stosownymi dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie (zał. Nr 6).
2) dysponowanie specjalistycznym sprzętem i urządzeniami technicznymi (zał. 10 do SWZ), posiadającymi niezbędne certyfikaty, środki czystości posiadające karty charakterystyki oraz świadectwa, jakości PZH (do wglądu na żądanie Zamawiającego).
3) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – przewidzianymi do realizacji umowy. Wykonawca powinien posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę techniczną, w tym minimum 1 osobę przewidzianą jako przyszłego kierownika obiektu - przeszkoloną z zakresu zasad eksploatacji basenów oraz wymagań sanitarnych i przeciw epidemiologicznych obowiązujących na basenach, a także posiadać fachową i odpowiednio przeszkoloną kadrę techniczną przewidzianą do realizacji prac wysokościowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
3) Wykaz sprzętu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z zapisem w rozdziale V SWZ będący załącznikiem nr 10 do SWZ.
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Złożone oświadczenia i dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia (art. 128 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), które może być wniesione w jednej lub kilku następujących w formach:
1) w pieniądzu
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836,1572)
2. Wykonawca składa wadium w wybranej przez siebie formie.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku: 90 1030 1508 0000 0005 5105 3024 (kopię wpłaty poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania oferty należy celem kompletności dokumentacji dołączyć do oferty.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
− wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
− ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
3. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 SWZ mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiającemu przysługuje na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy prawo dokonania w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie ograniczenia zakresu świadczenia przez Wykonawcę usług, zmiany sposobu spełniania świadczenia przez Wykonawcę lub rozwiązaniu umowy przed upływem czasu na jaki została zawarta, w szczególności, w przypadku zamknięcia obiektu wynikającego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy bądź w wyniku rozpoczęcia remontu obiektu, w którym realizowane będzie zamówienie. Nie stanowi to odstąpienia od umowy i realizowane będzie w oparciu o uprawnienia Zamawiającego wynikające z art. 455 ustawy Pzp.
2. W przypadku ograniczenia zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu, co nie będzie miało wpływu na wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w § 10 umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany wartości umowy zgodnie z art. 455 ust.2 ustawy Pzp. których łączna wartość zmian w umowie jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.