eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości oraz dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni, w zakresie 2 (dwóch) części.Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości oraz dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni, w zakresie 2 (dwóch) części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061402337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 2F

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 261181536

1.5.8.) Numer faksu: 261181607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32wog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości oraz dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni, w zakresie 2 (dwóch) części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7d62960-3f09-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086277/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Dostawa środków czyszczących , drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni dla Sekcji Infrastruktury.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Wykonawcę oferty jest platforma zakupowa https://portal.smartpzp.pl/32wog.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/32wog.
2. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiającego komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 32wog.zampub@ron.mil.pl
Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań w ramach postępowania.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Wykonawców konieczne jest posiadanie co najmniej jednego podpisu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość;
2) Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: 32wog.iod@ron.mil.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości oraz dostawę drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni wraz z transportem i rozładunkiem do magazynów w zakresie 2 (dwóch) części, Numer sprawy ZP/TP/50/2022, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 t. j. z późn. zm.)
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 t. j.), dalej „ustawa Pzp”;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/50/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości wraz transportem i rozładunkiem do n/w magazynów:
 Grupy Zabezpieczenia Zamość ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, budynek nr 75;  Grupy Zabezpieczenia Chełm ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm, budynek nr 12;  Grupy Zabezpieczenia Hrubieszów ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów, budynek nr 97;
 Grupy Zabezpieczenia Lublin ul. Nowy Świat 40, 20-400 Lublin, budynek nr 109;  Grupy Zabezpieczenia Jawidz, gm. Spiczyn, 21-077 Spiczyn, budynek nr 18
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 – stanowiący Załącznik nr 1.1 do SWZ;
3) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 1 - stanowiący Załącznik nr 2.1 do SWZ;
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Zamawiającego w w stosunku do dostawy:
1. Wszystkie dostarczone towary muszą spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym, muszą być fabrycznie nowe (I kat.) nieużywane i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania lub opakowania dostawcy realizującego Umowę, z oznaczeniami producenta i numeru katalogowego (jeśli występuje).
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 wzoru umowy musi spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
4. Strony ustalają, że przeniesienie własności dostarczonych towarów, o których mowa w ust. 1, nastąpi z momentem ich wydania Zamawiającemu.
5. Wykonawca dostarczy towary na swój koszt i ryzyko. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. Towary muszą być zabezpieczone przez bezzwrotne opakowania gwarantujące, iż nie zostaną uszkodzone w czasie transportu i przeładunku.
6. Towar dostarczony przez Wykonawcę winien być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, nieregenerowany, z produkcji co najmniej 2021 r.
7. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z towarami poniższego kompletu dokumentów:
1) faktury VAT (oryginał oraz kopia),
2) protokołu odbioru towaru (1 egzemplarz podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego).
8. Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy:
1) w części przekraczającej ilości określone w niniejszej Umowie,
2) jeśli dostawa zawiera inny towar niż wskazany w Umowie bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony towar jest w stanie niezupełnym, wadliwym lub niezgodny z opisem przedmiotu umowy).
9. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy, towar uważa się za niedostarczony, zaś Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za towary.
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i potencjał osobowy oraz techniczny, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania dostawy towaru określonego w § 1 własnym transportem i na własny koszt do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Lublinie, Chełmie i Hrubieszowie (w godz. 8 – 14 od poniedziałku do czwartku oraz w piątek od 8-12)), zgodnie z wykazem asortymentowo – ilościowym do miejsca wskazanego poniżej.
- ZAMOŚĆ - ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość,
- LUBLIN - ul. Nowy Świat 40 20-400 Lublin, - HRUBIESZÓW – ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów,
- CHEŁM – ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm,
- JAWIDZ- gm. Spiczyn, 21-077 Spiczyn;
Pozostały zakres, charakter oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33711900-6 - Mydło

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów do utrzymania zieleni wraz z transportem i rozładunkiem do n/w magazynów:  Grupy Zabezpieczenia Zamość ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, budynek nr 75; Grupy Zabezpieczenia Chełm ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm, budynek nr 12; Grupy Zabezpieczenia Hrubieszów ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów, budynek nr 97;
 Grupy Zabezpieczenia Lublin ul. Nowy Świat 40, 20-400 Lublin, budynek nr 109; Grupy Zabezpieczenia Jawidz, gm. Spiczyn, 21-077 Spiczyn, budynek nr 18
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 – stanowiący Załącznik nr 1.2 do SWZ; 4) Wykaz asortymentowo-ilościowy dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 2 - stanowiący Załącznik nr 2.2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Zamawiającego w w stosunku do dostawy:
1. Wszystkie dostarczone towary muszą spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym, muszą być fabrycznie nowe (I kat.) nieużywane i wolne od wad oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania lub opakowania dostawcy realizującego Umowę, z oznaczeniami producenta i numeru katalogowego (jeśli występuje).
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 wzoru umowy musi spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
4. Strony ustalają, że przeniesienie własności dostarczonych towarów, o których mowa w ust. 1, nastąpi z momentem ich wydania Zamawiającemu.
5. Wykonawca dostarczy towary na swój koszt i ryzyko. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. Towary muszą być zabezpieczone przez bezzwrotne opakowania gwarantujące, iż nie zostaną uszkodzone w czasie transportu i przeładunku.
6. Towar dostarczony przez Wykonawcę winien być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku, nieużywany, nieregenerowany, z produkcji co najmniej 2021 r. 7. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z towarami poniższego kompletu dokumentów:
1) faktury VAT (oryginał oraz kopia),
2) protokołu odbioru towaru (1 egzemplarz podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego).
8. Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy:
1) w części przekraczającej ilości określone w niniejszej Umowie,
2) jeśli dostawa zawiera inny towar niż wskazany w Umowie bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony towar jest w stanie niezupełnym, wadliwym lub niezgodny z opisem przedmiotu umowy).
9. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy, towar uważa się za niedostarczony, zaś Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za towary.
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i potencjał osobowy oraz techniczny, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania dostawy towaru określonego w § 1 własnym transportem i na własny koszt do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Lublinie, Chełmie i Hrubieszowie (w godz. 8 – 14 od poniedziałku do czwartku oraz w piątek od 8-12)), zgodnie z wykazem asortymentowo – ilościowym do miejsca wskazanego poniżej.
- ZAMOŚĆ - ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość,
- LUBLIN - ul. Nowy Świat 40 20-400 Lublin, - HRUBIESZÓW – ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów,
- CHEŁM – ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm,
- JAWIDZ- gm. Spiczyn, 21-077 Spiczyn;
Pozostały zakres, charakter oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął KRYTERIUM - najniższa cena. WAGA - 100 %
2. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która zawiera najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy ofertę i załączniki podpisuje ustanowiony pełnomocnik;
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - Załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - Załącznik nr 6 do SWZ.
2) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XII A pkt 4 ppkt 3) (oświadczenie), ppkt 5) (oświadczenie), składa każdy
z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w załaczniku nr 3 do SWZ tj. Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/32wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
B. Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.835) tj.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. (poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wykluczeniu podlegają osoby i podmioty wpisane na listę, wobec których stosowane są środki, o których mowa w art. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (poz. 835)
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lista prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. W związku z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych wyklucza się :
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;
2) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp; 3) Wykonawcę , którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą taka jednostka dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podst. ust. 2 pkt 1),2),3) Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy;
C. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.