eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowegoOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU "RADIO BIAŁYSTOK" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050252837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świerkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-328

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 7 456 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radio.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Media

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd30fc2d-3f03-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00103115/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP, pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. We wszelkiej korespondencji związanej z przedmiotowym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.

Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail przetargi@radio.bialystok.pl), z zastrzeżeniem zawartym w SWZ.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP, pod adresem: https://epuap.gov.pl /wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. We wszelkiej korespondencji związanej z przedmiotowym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.

Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail przetargi@radio.bialystok.pl) z zastrzeżeniem, że dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymienione w SWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Ofertę, oświadczenia oraz środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Radio Białystok S.A. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@radio.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@radio.bialystok.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z:
a) realizacją umowy na zlecone zamówienie publiczne – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) rozliczeniem umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) realizacją zadania publicznego w ramach zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
d) dochodzeniem i obroną roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko na podstawie przepisów prawa, w tym do Urzędu Zamówień Publicznych, Organów Kontrolnych lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych, biur rachunkowych świadczących usługi na rzecz Administratora.
8. Dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła realizacja zamówienia.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawa. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego, a co za tym idzie odstąpienie od jego realizacji.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.215.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego sprzętu i oprogramowania komputerowego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ: UTM - 1 szt., Komputer stacjonarny w obudowie TWR - 2 szt., Komputer stacjonarny w obudowie SFF wraz z oprogramowaniem MS Office - 4 szt., Projektor - 1 szt. Opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30213300-8 - Komputer biurkowy

38652120-7 - Projektory wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, złożonych w poszczególnych zadaniach oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w danym zadaniu, spośród ofert spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

1. Łączna cena oferty – 80 pkt
2. Czas dostawy (liczony do daty podpisania protokołu odbioru) – 20 pkt

Kryterium „Łączna cena oferty”

Ocena punktowa każdej oferty w kryterium „Łączna cena oferty” dokonana zostanie zgodnie z formułą:

liczba punktów = Cmin/Co x 80

gdzie:
Cmin – najniższa łączna cena ofertowa brutto spośród złożonych ofert,
Co – cena brutto oferty ocenianej,

Kryterium czas dostawy przedmiotu zamówienia:

Dostawa do 5 tygodni – 20 pkt
Dostawa do 10 tygodni – 10 pkt
Dostawa powyżej 10 tygodni – 0 pkt
Wymaga się podania czasu dostawy w PEŁNYCH tygodniach.

Sposób obliczania całkowitej liczby punktów dla danej oferty:

Całkowita liczba punktów dla danej oferty jest sumą przyznanych punktów dla wymienionych powyżej kryteriów.

Punktacja przyznawana oferentom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy (liczony do daty podpisania protokołu odbioru)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców wskazanych w art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy oraz art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy zobowiązani są wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 58, ust. 1 ustawy, a ponadto każdy z nich powinien załączyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SWZ.

3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, wymaga się załączenia do oferty pełnomocnictwa określającego jego zakres i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

4. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), a w przypadku zaistnienia ww. okoliczności – oświadczenia o przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej i dokumentów lub informacji potwierdzających przygotowanie oferty niezależnie od ww. innego wykonawcy. Wzór oświadczeń zawiera załącznik nr 3b do SWZ; Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Zamawiający może nie wzywać do złożenia oświadczenia o braku przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli w postępowaniu złożono tylko 1 ofertę.
- wykaz dostaw, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa określonego w pkt. VIII ust. 1,
- dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wykonane/są wykonywane należycie

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
- dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy,
- informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą:
a) Specyfikacji technicznej zaoferowanego przedmiotu zamówienia jako przedmiotowego środka dowodowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Specyfikacja techniczna zaoferowanego przedmiotu zamówienia jako przedmiotowego środka dowodowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, wymaga się załączenia do oferty pełnomocnictwa określającego jego zakres i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Wykonawca, który korzysta z usług podwykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim korzysta z podwykonastwa – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę określającą wzajemne ich relacje. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również Wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm./. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco źródła (adresu) bazy danych lub postępowania, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku składania oferty wspólnej). Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.