eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Purda › Usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie.Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MARCINKOWIE Z FILIĄ W PREJŁOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369566738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcinkowo 67

1.5.2.) Miejscowość: Purda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-030

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 534503567

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sds.marcinkowo@purda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sds-marcinkowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64797bcd-3f06-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00364216/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl, www.sds-marcinkowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl,
www.sds-marcinkowo.pl, sds.marcinkowo@purda.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zostały szczegółowo opisane w SWZ przedmiotowego postępowania oraz w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie, Marcinkowo 67, 11-030 Purda;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie jest Pan Sebastian Putra, kontakt: Marcinkowo 67, 11-030 Purda, e-mail: sds.marcinkowo@purda.pl, telefon: 534496438;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ŚDS.ZP.271.1.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŚDS.ZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe polegające na:
- przywożeniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie,
w tym osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami sprzężonymi,
z ich miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie mieszczącego się pod adresem: Marcinkowo 67, 11-030 Purda, a także do Filii w Prejłowie mieszczącej się pod adresem, Prejłowo 13, 11-030 Purda (zwane dalej SDŚ) w godzinach rannych (7:00 - 10:00),
-odwożeniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie, w tym osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami sprzężonymi, z ww. placówek do ich miejsc zamieszkania w godzinach popołudniowych (13:00 - 16:00),
- przewożeniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie,
w tym osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami sprzężonymi, związanym z wyjazdami integracyjnymi, wycieczkami, konkursami dla uczestników ŚDS, zawodami sportowymi dla uczestników ŚDS itp.,

- innych wyjazdach organizacyjnych,
- w przypadku wyjazdów wykraczających poza godziny pracy ośrodka Wykonawca zapewni transport w ramach ceny jednostkowej zawartej w umowie z Wykonawcą.

Usługi transportowe będą realizowane na trasach wskazanych przez Zamawiającego. W zależności od stanu epidemiologicznego, jego rozmiaru i obostrzeń, orientacyjnie szacuje się od 50 do 100 uczestników dziennie, w ramach przedmiotu zamówienia.

Szacowana łączna długość tras wynosi:
a) w przypadku obostrzeń wynikających z rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących działalności placówek pobytu dziennego, w celu zapobiegania zakażeniom np. SARS-CoV-2 oraz w przypadku ograniczonego funkcjonowania ośrodka wynikającego z trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe - około 650 km dziennie (są to wartości orientacyjne i uzależnione od obostrzeń Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zapobiegania zakażeniom np. SARS-CoV-2 oraz w przypadku trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe i inne materiały do prawidłowego funkcjonowania ośrodka),
b) w przypadku działania Środowiskowego Domu Samopomocy bez ograniczeń związanych z wyżej wymienionymi obostrzeniami - około 1000 km dziennie (są to wartości orientacyjne i uzależnione od obostrzeń Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zapobiegania zakażeniom np. SARS-CoV-2 oraz w przypadku trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe i inne materiały do prawidłowego funkcjonowania ośrodka).

UWAGA: liczba uczestników, liczba tras i ich długość w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie
w zależności od miejsca zamieszkania uczestników, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także w zależności od obostrzeń Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zapobiegania zakażeniom np. SARS-CoV-2 oraz w przypadku trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe i inne materiały niezbędne do funkcjonowania ośrodka.
W przypadku zamknięcia ośrodków, zawieszeniu zajęć z uwagi na siłę wyższą, w przypadkach opisanych w SWZ, w tym zawieszeniu działalności ŚDS przez Wojewodę lub inne instytucje do tego uprawnione na podstawie wytycznych, rekomendacji oraz poleceń zwierzchników Ośrodka, w tym Wójta, Wojewody i Ministra, realizacja usługi zostanie zawieszona. W wyniku wystąpienia w/w okoliczności, które przyczynią się do zamknięcia lub zawieszenia placówki, zawieszenia zajęć wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.

Orientacyjny wykaz tras oraz ilości przewożonych uczestników ŚDS na danej trasie, zawiera Załącznik nr 1a i 1b do wzoru Umowy stanowiącej Załącznik 1 do SWZ.

Ilekroć w SWZ jest mowa o transporcie uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Marcinkowie z filią w Prejłowie, należy przez to rozumieć dowóz i odwóz do wskazanych lokalizacji, w tym do siedziby w Marcinkowie, albo do siedziby w Prejłowie.

Kierowca zobowiązany jest, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, pomóc uczestnikom w sposób ostrożny i delikatny przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, będąc jednocześnie uprzejmym, życzliwym i przestrzegając norm społecznych.

Wykonawca zobowiązany jest, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, zmienić kierowcę, który nie przestrzega norm społecznych, nie odnosi się z szacunkiem oraz nie jest ostrożny względem podopiecznych i są kierowane w stosunku do niego skargi ze strony podopiecznych lub/i rodzin lub/i opiekunów. Zamiana taka i związane z nią komplikacje organizacyjne obciążają Wykonawcę usługi. Zmiana ma nastąpić w ciągu dwóch dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany odgrzybiać i ozonować klimatyzację dwa razy w roku (do 30 kwietnia oraz do 31 października) - dowód wykonania usługi na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przedstawi do wglądu.
Wykonawca zapewni należyty stan opon letnich i zimowych, aktualne ubezpieczenie samochodu, kierowcy oraz osób przewożonych. Pojazd powinien być sprawny technicznie, nie powinien posiadać uszkodzeń mechanicznych karoserii, nadwozia i podwozia, w tym rdzy.

Wykonawca dostosuje samochody do obowiązujących przepisów dla transportu publicznego, zgodnie z czasowymi zaleceniami związanymi z zagrożeniem np. SARS-CoV-2 , m.in. zapewni środki dezynfekujące, pleksi oddzielającą kierowcę, maseczkę lub przyłbicę dla kierowcy, termometr do pomiaru temperatury ciała kierowcy.

Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z ryzykiem działalności gospodarczej i niestabilnych warunków rynkowych w tym np. ryzyko wahań cen paliw i eksploatacji pojazdów.

W przypadku konieczności monitorowania stanu zdrowia uczestników i pracowników, kierowcy zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia oraz codziennie potwierdzać swoją zdolność do pracy podpisując stosowne oświadczenie.

Podczas wykonywania usługi transportowej, Wykonawca zapewni miejsce dla opiekuna uczestników zajęć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie art. 441 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji, dotyczącego ilości przewożonych uczestników ŚDS w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi ilości dodatkowych przejazdów.

Wykonawca, w terminie 5 dni licząc od dnia podpisania Umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownych uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowcy zobowiązani są znać język polski w stopniu komunikatywnym, posiadają prawo jazdy co najmniej trzy lata, w tym doświadczenie minimum 6 miesięcy przy świadczeniu ciągłej usługi przy przewozie osób z niepełnosprawnością.

Wykonawca, do dnia podpisania umowy, w celu weryfikacji pojazdów z zapisami w SWZ, będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pojazdy, którymi będzie realizował zamówienie. Przedstawienie pojazdów będzie mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie, Marcinkowo 67, 11-030 Purda.

Zamawiający przewiduje przerwy w transporcie wynikające ze specyfiki działalności ŚDS. Orientacyjna liczba dni założona w SWZ to 15 dni roboczych. W niniejszą liczbę dni nie wlicza się dni wynikających z wystąpienia siły wyższej, zawieszenia działalności ŚDS w tym zawieszeniu działalności ŚDS przez Wojewodę lub inne instytucje do tego uprawnione na podstawie wytycznych, rekomendacji oraz poleceń zwierzchników Ośrodka, w tym Wójta, Wojewody i Ministra oraz w przypadku trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe i inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. W ostatnich dwóch latach z uwagi na powyższe przypadki ośrodek był zawieszony/zamknięty średnio około 60 dni w roku.
Zamawiający zastrzega, że liczba dni usług transportowych, o których mowa w niniejszym zamówieniu, może się zwiększyć w przypadku niewykorzystania przerw, o których mowa w § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) lub zmniejszyć, w przypadku wystąpienia w okresie trwania umowy przerw, o których mowa powyżej.

Zamawiający w przypadku wystąpienia ograniczeń związanych ze stanem epidemii panującym na obszarze Polski (np. COVID-19), może zawiesić realizację zadania lub zmniejszyć jego zakres.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Na podstawie art. 441 ustawy Pzp zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji, dotyczącego ilości przewożonych uczestników zajęć i ilości dodatkowych wyjazdów. Łączna wartość opcji nie
przekroczy kwoty 10% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji, w razie konieczności, Wykonawca dostarczy dodatkowy pojazd umożliwiający przewóz uczestników zajęć.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto wyrażona w PLN.
Cena* – Wc (waga 60), proporcjonalnie wg wzoru:

Wartość całkowita kryterium Cena

najniższa cena brutto z ofert
Wc = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 pkt x 60
cena brutto oferty badanej

* w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do
uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.

2. Rabat - Udzielony rabat od stawki podstawowej powyżej 650 km od kolejnego przejechanego kilometra (Wr) – (waga 30)

1) 40% i mniej - 0 punktów;
2) 50% - 10 punktów
3) 60% - 20 punktów
4) 70% i więcej - 30 punktów

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do największego rabatu przedstawionego przez Wykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie rabatu, oferta taka zostanie uznana za ofertę z brakiem rabatu. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje rabat wynoszący 70% i więcej, oferta otrzyma 30 pkt. Informacje dotyczące rabatu Wykonawca poda w Formularzu Oferta – Załączniku nr 2 do SWZ w zaokrągleniu (np. 40%, 50%, 60%, 70%). Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium to 30 pkt.

3. Doświadczenie kierowców (doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia):
Kierowcy posiadają doświadczenie minimum 6 miesięcy przy przewozie osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu:
TAK – 10 punktów
NIE – 0 punktów

4. Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: W = Wc + Wr +Wd.
1) W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.
2) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
3) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii
Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.
5) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
6) Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
5. Sposób oceny ofert.
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanką określoną w kryterium oceny ofert.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełny opis dot. sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XXII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierowców (doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp):
posiadają Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, wydany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1352), w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:

2.4.1
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
- wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w sposób ciągły nie krótsze niż 6 miesięcy, polegające na przewozie osób niepełnosprawnych.

- wykaże, że dysponuje pojazdami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej czterema pojazdami, z których każdy będzie wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku, o liczbie miejsc siedzących nie więcej niż 9 osób (pojazd do 3,5 t) każdy, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, podest do schodków, sprawne ogrzewanie i klimatyzację.

- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować czterema osobami (kierowcy), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Kierowcy zobowiązani są znać język polski w stopniu komunikatywnym, posiadać prawo jazdy co najmniej trzy lata, w tym doświadczenie minimum 6 miesięcy przy przewozie osób niepełnosprawnych.

3. Udostępnianie zasobów.
3.1. Na podstawie art. 118 ustawy Pzp:
3.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3.1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3.1.3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1.
4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 2.2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.5 i 4.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz
dokumenty wymienione w Rozdziale XIX SWZ według formuły spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 i 2 warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnił.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Zamawiający odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy oferty Wykonawców, którzy odpowiednio nie wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania lub nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 13 do SWZ).

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następującego podmiotowego środka dowodowego (aktualnego na dzień jego złożenia):
Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 12 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia podmiotowego środka dowodowego.

Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedłoży w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 5 dni. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

3. Wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawca składa w oryginale. Dokumenty Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 13 do SWZ).
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. art. 112 ust. 2 ustawy (Załącznik nr 3 do SWZ).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 57 ustawy, Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1) wykaz wykonywanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 6 do SWZ).
2) wykaz kierowców, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SWZ).
3) wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale XII SWZ (Załącznik nr 7 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 13 do SWZ);
4) Oświadczenie RODO – Załącznik nr 10 do SWZ, Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ (składane jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby);
5) Informacja na podstawie art. 108 ust. 5 ustawy Pzp. – Załącznik nr 12 do SWZ;
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 13 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
74 8838 0005 2016 0800 9121 0004.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Dokument w formie poręczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, być właściwie podpisany, w którym podane są okoliczności (art. 98 ust. 6 ustawy Pzp), w jakich Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego.
3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
5. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 4, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale XXVI SWZ.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełny opis dot. wadium zawarty jest w Rozdziale XVII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1.
4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4.5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 2.2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.5 i 4.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający, przewiduje zmianę postanowień niniejszej Umowy w przypadku:
1) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej (długotrwałe zjawiska atmosferyczne tj. śnieżyce, zamiecie, opady, powodzie itp.),
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług - uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
3) w przypadku wystąpienia ograniczeń związanych ze stanem epidemii panującym na obszarze Polski lub wyznaczonym obszarze gdzie usługa jest wykonywana (np. COVID-19),
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiążąca jest oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia, a także stosuje się przepisy ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
4. W przypadku zamknięcia ośrodków z uwagi na siłę wyższą (np. zarządzeniem, poleceniem, decyzją) lub brakiem finansowania realizacja usługi zostanie zawieszona, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje wynagrodzenie, poza rozliczeniem się z wykazanych kilometrów.
5. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.