eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Purda › Usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie.Ogłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MARCINKOWIE Z FILIĄ W PREJŁOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369566738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marcinkowo 67

1.5.2.) Miejscowość: Purda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-030

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 534503567

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sds.marcinkowo@purda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sds-marcinkowo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.miniportal.uzp.gov.pl, www.sds-marcinkowo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64797bcd-3f06-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00364216/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi transportowe dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367548/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ŚDS.ZP.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe polegające na:
- przywożeniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie,
w tym osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami sprzężonymi,
z ich miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie mieszczącego się pod adresem: Marcinkowo 67, 11-030 Purda, a także do Filii w Prejłowie mieszczącej się pod adresem, Prejłowo 13, 11-030 Purda (zwane dalej SDŚ) w godzinach rannych (7:00 - 10:00),
-odwożeniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie, w tym osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami sprzężonymi, z ww. placówek do ich miejsc zamieszkania w godzinach popołudniowych (13:00 - 16:00),
- przewożeniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie,
w tym osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami sprzężonymi, związanym z wyjazdami integracyjnymi, wycieczkami, konkursami dla uczestników ŚDS, zawodami sportowymi dla uczestników ŚDS itp.,

- innych wyjazdach organizacyjnych,
- w przypadku wyjazdów wykraczających poza godziny pracy ośrodka Wykonawca zapewni transport w ramach ceny jednostkowej zawartej w umowie z Wykonawcą.

Usługi transportowe będą realizowane na trasach wskazanych przez Zamawiającego. W zależności od stanu epidemiologicznego, jego rozmiaru i obostrzeń, orientacyjnie szacuje się od 50 do 100 uczestników dziennie, w ramach przedmiotu zamówienia.

Szacowana łączna długość tras wynosi:
a) w przypadku obostrzeń wynikających z rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących działalności placówek pobytu dziennego, w celu zapobiegania zakażeniom np. SARS-CoV-2 oraz w przypadku ograniczonego funkcjonowania ośrodka wynikającego z trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe - około 650 km dziennie (są to wartości orientacyjne i uzależnione od obostrzeń Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zapobiegania zakażeniom np. SARS-CoV-2 oraz w przypadku trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe i inne materiały do prawidłowego funkcjonowania ośrodka),
b) w przypadku działania Środowiskowego Domu Samopomocy bez ograniczeń związanych z wyżej wymienionymi obostrzeniami - około 1000 km dziennie (są to wartości orientacyjne i uzależnione od obostrzeń Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zapobiegania zakażeniom np. SARS-CoV-2 oraz w przypadku trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe i inne materiały do prawidłowego funkcjonowania ośrodka).

UWAGA: liczba uczestników, liczba tras i ich długość w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie
w zależności od miejsca zamieszkania uczestników, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także w zależności od obostrzeń Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zapobiegania zakażeniom np. SARS-CoV-2 oraz w przypadku trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe i inne materiały niezbędne do funkcjonowania ośrodka.
W przypadku zamknięcia ośrodków, zawieszeniu zajęć z uwagi na siłę wyższą, w przypadkach opisanych w SWZ, w tym zawieszeniu działalności ŚDS przez Wojewodę lub inne instytucje do tego uprawnione na podstawie wytycznych, rekomendacji oraz poleceń zwierzchników Ośrodka, w tym Wójta, Wojewody i Ministra, realizacja usługi zostanie zawieszona. W wyniku wystąpienia w/w okoliczności, które przyczynią się do zamknięcia lub zawieszenia placówki, zawieszenia zajęć wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.

Orientacyjny wykaz tras oraz ilości przewożonych uczestników ŚDS na danej trasie, zawiera Załącznik nr 1a i 1b do wzoru Umowy stanowiącej Załącznik 1 do SWZ.

Ilekroć w SWZ jest mowa o transporcie uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Marcinkowie z filią w Prejłowie, należy przez to rozumieć dowóz i odwóz do wskazanych lokalizacji, w tym do siedziby w Marcinkowie, albo do siedziby w Prejłowie.

Kierowca zobowiązany jest, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, pomóc uczestnikom w sposób ostrożny i delikatny przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, będąc jednocześnie uprzejmym, życzliwym i przestrzegając norm społecznych.

Wykonawca zobowiązany jest, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, zmienić kierowcę, który nie przestrzega norm społecznych, nie odnosi się z szacunkiem oraz nie jest ostrożny względem podopiecznych i są kierowane w stosunku do niego skargi ze strony podopiecznych lub/i rodzin lub/i opiekunów. Zamiana taka i związane z nią komplikacje organizacyjne obciążają Wykonawcę usługi. Zmiana ma nastąpić w ciągu dwóch dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany odgrzybiać i ozonować klimatyzację dwa razy w roku (do 30 kwietnia oraz do 31 października) - dowód wykonania usługi na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przedstawi do wglądu.
Wykonawca zapewni należyty stan opon letnich i zimowych, aktualne ubezpieczenie samochodu, kierowcy oraz osób przewożonych. Pojazd powinien być sprawny technicznie, nie powinien posiadać uszkodzeń mechanicznych karoserii, nadwozia i podwozia, w tym rdzy.

Wykonawca dostosuje samochody do obowiązujących przepisów dla transportu publicznego, zgodnie z czasowymi zaleceniami związanymi z zagrożeniem np. SARS-CoV-2 , m.in. zapewni środki dezynfekujące, pleksi oddzielającą kierowcę, maseczkę lub przyłbicę dla kierowcy, termometr do pomiaru temperatury ciała kierowcy.

Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z ryzykiem działalności gospodarczej i niestabilnych warunków rynkowych w tym np. ryzyko wahań cen paliw i eksploatacji pojazdów.

W przypadku konieczności monitorowania stanu zdrowia uczestników i pracowników, kierowcy zobowiązani będą do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia oraz codziennie potwierdzać swoją zdolność do pracy podpisując stosowne oświadczenie.

Podczas wykonywania usługi transportowej, Wykonawca zapewni miejsce dla opiekuna uczestników zajęć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie art. 441 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje skorzystanie z opcji, dotyczącego ilości przewożonych uczestników ŚDS w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi ilości dodatkowych przejazdów.

Wykonawca, w terminie 5 dni licząc od dnia podpisania Umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie stosownych uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowcy zobowiązani są znać język polski w stopniu komunikatywnym, posiadają prawo jazdy co najmniej trzy lata, w tym doświadczenie minimum 6 miesięcy przy świadczeniu ciągłej usługi przy przewozie osób z niepełnosprawnością.

Wykonawca, do dnia podpisania umowy, w celu weryfikacji pojazdów z zapisami w SWZ, będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pojazdy, którymi będzie realizował zamówienie. Przedstawienie pojazdów będzie mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie, Marcinkowo 67, 11-030 Purda.

Zamawiający przewiduje przerwy w transporcie wynikające ze specyfiki działalności ŚDS. Orientacyjna liczba dni założona w SWZ to 15 dni roboczych. W niniejszą liczbę dni nie wlicza się dni wynikających z wystąpienia siły wyższej, zawieszenia działalności ŚDS w tym zawieszeniu działalności ŚDS przez Wojewodę lub inne instytucje do tego uprawnione na podstawie wytycznych, rekomendacji oraz poleceń zwierzchników Ośrodka, w tym Wójta, Wojewody i Ministra oraz w przypadku trudności z zaopatrzeniem placówek w opał lub produkty żywnościowe i inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. W ostatnich dwóch latach z uwagi na powyższe przypadki ośrodek był zawieszony/zamknięty średnio około 60 dni w roku.
Zamawiający zastrzega, że liczba dni usług transportowych, o których mowa w niniejszym zamówieniu, może się zwiększyć w przypadku niewykorzystania przerw, o których mowa w § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249) lub zmniejszyć, w przypadku wystąpienia w okresie trwania umowy przerw, o których mowa powyżej.

Zamawiający w przypadku wystąpienia ograniczeń związanych ze stanem epidemii panującym na obszarze Polski (np. COVID-19), może zawiesić realizację zadania lub zmniejszyć jego zakres.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 444502,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 510185 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 444502,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSKOP Zbigniew Januszko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 844-188-64-74

7.3.3) Ulica: Różnowo 201

7.3.4) Miejscowość: Dywity

7.3.5) Kod pocztowy: 11-001

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 444502,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.