eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Wykonanie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "CZYSTY REGION"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160223990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 15

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-225

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4461190 lub 604131473

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czystyregion.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czystyregion.bip-e.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9786798f-3ef7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019948/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Realizacja usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu „Odpady jako cenny surowiec"

1.3.8 Organizacja szkolenia z zakresu prawa odpadowego i komunikacji społecznej w ramach projektu „Mamy rady na odpady"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego "Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami pod nazwą "Odpady jako cenny surowiec" nr umowy RPOP.05.02.00-16-0018/17-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.czystyregion.bip-e.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej dostępnej pod adresem: sekretariat@czystyregion.pl.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym (ZP.271.31.2022.KD) lub numerem ogłoszenia (BZP).

Dokumenty elektroniczne, przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w SWZ, muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie użycia środków komunikacji elektroniczne oraz rozporządzeniu w sprawie dokumentów, przy czym pojęcie „dokumentu elektronicznego” zostało zdefiniowane w art. 3 pkt. 2 Ustawa o informatyzacji, i należy je rozumieć, że dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Elektroniczna kopia dokumentu, spełniająca przesłanki określone w rzeczonym przepisie art. 3 pkt. 2 stanowić będzie dokument elektroniczny.

10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z formatów danych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 Ustawa o informatyzacji (rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), w szczególności
w następujące formaty danych:

• dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub graficznych: „.txt” (ISO/ICE 10646), „.pdf” (ISO 3200-1), „.odt” (ISO/ICE 26300), „.ods” (ISO/IEC 26300), „.doc” i „.xls” (wewnętrzny standard Microsoft Corp.) oraz „.docx” i „.xlsx” (ISO/ICE 29500), „.dwg” (wewnętrzny format Autodesk);

• do kompresji: „.zip” (.ZIP File Format Specification) i „.7Z”.

11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania ZP.271.31.2022.KD

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny „Czysty Region” ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 4461190;
e-mail: sekretariat@czystyregion.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@czystyregion.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710), zwanej dalej PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): brak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.31.2022.KD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Organizacja i przeprowadzenie 14 gier terenowych na terenie 14 gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” – pkt 1 części B OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) 60% - cena
2) 40% - doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II - Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów z terenu województwa opolskiego - pkt 2 części B OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) 60% - cena
2) 40% - doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - zał. 4 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - zał. nr 4 - Wykaz osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.3. Część 3 - Opracowanie i realizacja szkolnego programu edukacyjnego "Segregujemy i uczymy segregować

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) 60% - cena
2) 40% - doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.4. Część 4 - Organizacja szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i komunikacji społecznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) 60% cena
2) 40% doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zał 6 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
zał 7 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zał 11 do SWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zał 4 do SWZ - wykaz osób - wartość oceniania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

dla części I - 1000 zł.
dla części II - 1000 zł.
dla części III - 250 zł.
dla części IV - 450 zł.
wpłacone przed terminem składania ofert, tj. 11.10.2022 r. godz. 9.00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zał. 8 i 11 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami PPU - załącznik nr 3.2. do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryterium 2 – dla części 2 „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”

Część 1 - Organizacja i przeprowadzenie 14 gier terenowych na terenie 14 gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”

W ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej jako Koordynator umowy, skierowanej do realizacji przedmiotowego zamówienia, wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ - Wykaz osób (zdolność techniczna i zawodowa) – kryterium oceny ofert.
Punkty zostaną przyznane za dodatkowe doświadczenie Koordynatora umowy, ponad wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. za każdą dodatkową grę terenową związaną z gospodarką odpadami / ochroną środowiska, którą Koordynator umowy organizował / koordynował w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ - Wykaz osób (zdolność techniczna i zawodowa) – kryterium oceny ofert.

Kryterium 2 – dla części 2 „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”
Część 2 - Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów z terenu województwa opolskiego

W ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotowego zamówienia, wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ - Wykaz osób (zdolność techniczna i zawodowa) – kryterium oceny ofert.
Punkty zostaną przyznane za dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotowego zamówienia ponad wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. za dodatkowe (powyżej 5) prelekcje / wykłady / spotkania otwarte związane z tematyką gospodarowania odpadami komunalnymi, które osoba ta przeprowadziła w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ - Wykaz osób

. Kryterium 2 – dla części 3 „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”
Część 3 - Opracowanie i realizacja szkolnego programu edukacyjnego "Segregujemy i uczymy segregować”

W ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotowego zamówienia, wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ - Wykaz osób – kryterium oceny ofert.
Punkty zostaną przyznane za dodatkowe doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, ponad wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. za każde dodatkowe wydarzenie o charakterze: szkolenia / seminarium / konferencji / zjazdu /sympozjum / forum / kongresu dla minimum 30 uczestników, którą organizował / koordynował w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ - Wykaz osób

Kryterium 2 – dla części 4 „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia”
Część 4 – „Organizacja szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i komunikacji społecznej

W ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej jako Koordynator szkolenia, skierowanej do realizacji przedmiotowego zamówienia, wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ - Wykaz osób – kryterium oceny ofert.
Punkty zostaną przyznane za dodatkowe doświadczenie Koordynatora szkolenia, ponad wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. za każde dodatkowe wydarzenie o charakterze szkolenia / seminarium / konferencji / zjazdu /sympozjum / forum / kongresu dla minimum 30 uczestników, którą Koordynator szkolenia organizował / koordynował w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, wskazane w Załączniku nr 4 do SWZ - Wykaz osób (zdolność techniczna i zawodowa) – kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.