eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów ITOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów IT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 7

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalplonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalplonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów IT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-665a958e-3ef7-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062704/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych SPZZOZ w Płońsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalplonsk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma eZamawiający, która umożliwi Wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://szpitalplonsk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. Włączona obsługa JavaScript;
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez producenta.
2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java
w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZZOZ ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email: b.duch@obslugarodo.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów IT, DZP.261.31.2022;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
b) Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SPZZOZ w Płońsku prowadzi postępowania, działającej pod adresem: https://szpitalplonsk.ezamawiajacy.pl,
c) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych osobowych.
5) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Administratora;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala. Opis przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy oraz
załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne i załącznik nr 8.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

48780000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

72810000-1 - Usługi audytu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą (w zakresie części) zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena - 60 %, okres świadczenia nieodpłatnej usługi monitoringu infrastruktury IT (SOC) - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres świadczenia nieodpłatnej usługi monitoringu infrastruktury IT (SOC)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów IT. Opis przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy oraz załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne i załącznik nr 8.2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. część nr 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

48780000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

72810000-1 - Usługi audytu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą (w zakresie części) zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena - 60 %, ilość audytorów zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość audytorów zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W zakresie części nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną min. 300 000,00 zł.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a. W zakresie części nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i instalacji infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania, zawierające co najmniej dostawę: serwera beckupu, biblioteki taśmowej, systemu beckupu o wartości realizacji nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawa ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
b. W zakresie części nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
- Specjalistę ds. Rozwiązań Sieciowych (1 osoba) posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w konfigurowaniu infrastruktury sieciowej zdobyte w co najmniej 2 niezależnych projektach o wartości realizacji nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każdy.
- Specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (1 osoba) posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz w zakresie wdrożeń systemów infrastruktury informatycznej w jednostkach służby zdrowia, zdobyte w co najmniej 2 niezależnych projektach o wartości realizacji nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każdy, która posiada certyfikat Network Security Administrator lub równoważny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W zakresie części nr 1, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę gwarancyjną min. 300 000,00 zł oraz dowód jej opłacenia.
2) W zakresie części nr 1, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw (co najmniej 1 dostawa polegająca na dostawie i instalacji infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania zawierającej co najmniej dostawę: serwera beckupu, biblioteki taśmowej, systemu beckupu, o wartości realizacji nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawa ta została wykonana (załącznik nr 3 do SWZ) oraz załączenie dowodów określających, czy te dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) W zakresie części nr 1, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W zakresie części nr 1 Wykonawca w celu zabezpieczenia danych krytycznych przetwarzanych w systemie HIS Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie, że posiada uprawnienia lub autoryzację producenta systemu medycznego, z którego obecnie korzysta Zamawiający lub zrealizował przedmiot zamówienia w obszarze dotyczącym ingerencji w dane przetwarzane przez system medyczny Zamawiającego nie naruszając postanowień licencyjnych i gwarancyjnych dla systemu medycznego i gwarantował jego poprawną pracę po zakończeniu prac integracyjnych. Powyższe zobowiązanie wynika z konieczności monitoringu krytycznych elementów systemu HIS w ramach dostawy Systemu monitoringu infrastruktury IT oraz przeniesienia systemu na nową infrastrukturę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W zakresie części nr 1 Wykonawca w celu zabezpieczenia danych krytycznych przetwarzanych w systemie HIS Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie, że posiada uprawnienia lub autoryzację producenta systemu medycznego, z którego obecnie korzysta Zamawiający lub zrealizował przedmiot zamówienia w obszarze dotyczącym ingerencji w dane przetwarzane przez system medyczny Zamawiającego nie naruszając postanowień licencyjnych i gwarancyjnych dla systemu medycznego i gwarantował jego poprawną pracę po zakończeniu prac integracyjnych. Powyższe zobowiązanie wynika z konieczności monitoringu krytycznych elementów systemu HIS w ramach dostawy Systemu monitoringu infrastruktury IT oraz przeniesienia systemu na nową infrastrukturę.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo – składane tylko w sytuacji, jeśli dotyczy Wykonawcy.
2) Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.
3) Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - składane tylko w sytuacji, jeśli dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4) Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - składane tylko w sytuacji, jeśli dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – wymagania ogólne.
6) Załącznik nr 8.1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części nr 1 - składany tylko w sytuacji, jeśli Wykonawca składa ofertę w zakresie części nr 1.
7) Załącznik nr 8.2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. część nr 2 - składany tylko w sytuacji, jeśli Wykonawca składa ofertę w zakresie części nr 2.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcja, spółki cywilne).
1. Potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane wraz z ofertą:
1) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębne oświadczenie wskazane w Rozdziale XIV lit. A ust. 1 pkt. 3) SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamawiający: https://szpitalplonsk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.