eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Rozbudowa instalacji tlenu medycznego na oddziale infekcyjno-internistycznym wraz z dodatkowym przyłączem tlenu medycznego na terenie Szpitala przy ul. Batorego 4.Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa instalacji tlenu medycznego na oddziale infekcyjno-internistycznym wraz z dodatkowym przyłączem tlenu medycznego na terenie Szpitala przy ul. Batorego 4.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokołowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-309

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: andrzej.nowinski@zdrowie.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdrowie.walbrzych.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa instalacji tlenu medycznego na oddziale infekcyjno-internistycznym wraz z dodatkowym przyłączem tlenu medycznego na terenie Szpitala przy ul. Batorego 4.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b46abb6-3ef1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064382/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa instalacji tlenu medycznego na oddziale infekcyjno-internistycznym wraz z dodatkowym przyłączem tlenu medycznego na terenie Szpitala przy ul. Batorego 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co
najmniej 256 kbit/s. Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta
poczty elektronicznej (e-mail).
3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów
przy maksymalnej wielkości 150 MB.
4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej
złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem
np. aktualnej przeglądarki, itp.
Więcej informacji na temat wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej znajduje sie w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl oraz Regulaminie platformazakupowa.pl,
stanowiących Załącznik nr 10 i 10a do SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie
zamówienia na „ Rozbudowa instalacji tlenu medycznego na oddziale infekcyjno-internistycznym wraz z dodatkowym przyłączem
tlenu medycznego na terenie Szpitala przy ul Batorego 4. ” - Zp/21/TP/22 jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl
1. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem
e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail:
iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na jednostkach sektora finansów
publicznych, w tym na podmiocie leczniczym, w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „
Rozbudowa instalacji tlenu medycznego na oddziale infekcyjno-internistycznym wraz z dodatkowym przyłączem tlenu medycznego
na terenie Szpitala przy ul Batorego 4. ” - Zp/21/TP/22 na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie
„RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyjątkowych przypadkach w tym samym celu będziemy również przetwarzać dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w związku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wyżej
ustawy. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 10.
3. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy
publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną w tym np. Krajowa Izba Odwoławcza, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom
świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora,
serwisanci lub Poczta Polska.
4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe, wynikające ze zgromadzonej dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, będą przechowywane przez okres 4
lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego powyżej 4 lat, przechowywana jest przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli
środki finansowe zostały pozyskane z funduszy europejskich wówczas taka dokumentacja będzie przechowywana przez okres
wskazany w tych dokumentach przyznających te środki i mogą wynosić okresy dłuższe niż 4 lata. Po tym terminie dane będą
protokolarnie niszczone. ................ W związku z ograniczeniami więcej w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp/65/TP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drugiego dodatkowego przyłącza tlenowego pomiędzy istniejącym zbiornikiem
na tlen ciekły, a budynkiem nr 1 do miejsca projektowanego rozgałęzienia instalacji / stara – nowa / w sposób umożliwiający
przełączenia zaworami obu nitek przyłącza.
Instalacja prowadzona będzie w wykopie aż do granicy budynku, później prowadzona będzie w kanale instalacyjnym
budynku do projektowanej tablicy tlenowej T1.
Z tablicy tlenowej T1 poprzez zespół kontrolno-informacyjny SZKG instalacja rozprowadzona będzie do wskazanych w P.B.
sal chorych, gdzie zamontowane będą ścienne punkty poboru tlenu medycznego.
Informacje dodatkowe :
1) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do wykonania i oznakowania oraz
zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót na czas ich realizacji i zapewni bezpieczne dojście i dojazd do terenu robót jak i
do obiektu, który jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odziały szpitalne mieszczące się w
obiekcie będącym przedmiotem zamówienia, będą w trakcie prowadzonych prac prowadzić swoją normalną działalność.
Wykonawca musi dostosować swoje prace pod względem bezpieczeństwa, możliwości wykonywania obowiązków przez
personel szpitala oraz pacjentów.
2) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do:
a) Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U.2021.1686 z dnia 2021.09.14) oraz
do ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) art. 45 b).
b) ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót,
wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami
c) wygrodzenie miejsca realizacji robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich,
d) zapewnienia zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż.,
e) w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nie pełną
odpowiedzialność,
f) zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
g) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i
dyscypliny pracy,
h) zagwarantowania przy realizacji zamówienia, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały
dopuszczenie do obrotu oraz właściwe deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi w tym zakresie
normami. Wykonawca, ww. dokumenty na żądanie Zamawiającego dostarczy przy odbiorze końcowym. Wyklucza się
montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów,
i) przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie z korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń,
obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
j) dostarczenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika
budowy/kierownika robót oraz uwierzytelnionych kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego
potwierdzających wpis ww. osób na listę członków tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych,
k) dostarczenia Zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego oraz
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
l) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
m) zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
n) dostarczania gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu, w przypadku, gdy gwarancja producenta
jest dłuższa niż okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Wykonawcę robót,
o) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych,
p) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania,
jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
r) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 – tekst jednolity z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1648 z póź. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w
pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy
lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie
Wykonawcy robót.
4) Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zalecaniami Inżyniera
Nadzoru Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z
pozostałymi załącznikami.
5) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o
szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą
niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. W tym wypadku, lub jeśli Zamawiający stwierdzi, że
harmonogram nie odpowiada możliwemu do dotrzymania postępowi prac (zgodnego z przyjętym harmonogramem),
Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy harmonogram uwzględniający stan faktyczny zaangażowania prac i
uzgodnione z Zamawiającym i Inżynierem Nadzoru nowe terminy wykonania i płatności.
6) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia i
uciążliwości w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W celu
bezkolizyjnego korzystania przez pracowników obiektu będącego przedmiotem zamówienia z wjazdów i dojść do obiektu
ewentualnie innych posesji, Wykonawca na minimum 3 dni przed rozpoczęciem robót, doręczy pismo zawiadamiające
poszczególnych zainteresowanych (za potwierdzeniem przekazania informacji), o terminie i zakresie robót wykonywanych w
tym czasie. Wymaga się aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, układał w zakresie niezbędnym dla danej
sytuacji robocze pomosty, daszki zabezpieczające lub stosował inne metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i
zapewniające dojście do budynków. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą rozstrzygane na
indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli – Zamawiającego, Wykonawcy i ewentualnych innych
zainteresowanych. Do nieprzewidzianych, a wynikających z wprowadzonego sposobu prowadzenia prac jeśli będzie taka
potrzeba Wykonawca wykona, zatwierdzi i będzie aktualizował organizację ruchu na własny koszt, który należy ująć w
wycenie robót.
7) Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą (zgodną z wymogami zawartymi w STWiOR), opracowanie
oraz uzgodnienie ewentualnej czasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót.
8) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w czasie 6 godzin od ujawnienia awarii lub powzięcia wiedzy przez
Wykonawcę o awarii na istniejących urządzeniach wodociągowych i elektrycznych wywołanych lub związanych z pracami
Wykonawcy w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym w szczególności nie zachowania szczególnej staranności i
ostrożności w czasie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących urządzeń wodociągowych i elektrycznych.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia awarii na koszt Wykonawcy w przypadku braku podjęcia
robót związanych z usuwaniem awarii przez Wykonawcę w ciągu 3 godzin od powzięcia wiedzy o wystąpieniu awarii.
10) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do
wykonania przedmiotu zamówienia.
11) Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca podda unieszkodliwieniu na własny
koszt.
12) Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty.
13) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o
parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i
dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 poz. 1213 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
14) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające
pozwolenie na zastosowanie w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów, potwierdzających, że wbudowane materiały zgodne są z
obowiązującymi normami i przepisami prawa.
16) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych zakupionych przez siebie zgodnie
z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ................
W związku z ograniczeniami więcej w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z
treścią art. 7 ust. 1 w/w ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej (112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne
warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
- Wykaz robót budowlanych, oraz dowody poświadczające, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane w tym jedna na kwotę 100 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
- Wykaz zawierający wskazanie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/kierownika robót , posiadającą
uprawnienia w specjalności sanitarnych, przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi gazowymi ( tlen medyczny),
skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacj zawodowej, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki
dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust.
1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p.:
1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencj

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykaz robót budowlanych ,oraz dowody poświadczające, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane w tym jedna na kwotę 100 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, , oraz że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do
przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego.
2. Wykaz zawierający wskazanie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/kierownika robót , posiadającą uprawnienia
w specjalności sanitarnych, przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi gazowymi ( tlen medyczny), skierowanej przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowej, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do
dysponowania tą osobą – stanowi załącznik nr 8.
3.Sytuacja ekonomiczna: na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu
zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowy opis zamówienia znajduje sie w :
1) Załącznik nr 1a do SWZ – Dokumentacja projektowa
2) Załącznik nr 1b do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
3) Załącznik nr 1c do SWZ – Przedmiar

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.