eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzeszczany Pierwsze › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Trzeszczany w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Trzeszczany w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRZESZCZANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 194

1.5.2.) Miejscowość: Trzeszczany Pierwsze

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-554

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6575059

1.5.8.) Numer faksu: 846575023

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@trzeszczany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzeszczany.roztocze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Trzeszczany w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8bede8e-3e95-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.trzeszczany.roztocze.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu - dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, nazwa Zamawiającego /7785fgsgb2/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej - e-mail: gmina@trzeszczany.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi ) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania ).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań
w miniportalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w ust. 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem postępowania.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w pkt 2 adresy e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy .
3. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp. Cała komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Osoby uprawnione do kontaktu:
1) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Michalina Kiecana
- Skarbnik Gminy Trzeszczany.
2) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy postępowania. Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzeszczany reprezentowana przez Wójta Gminy Trzeszczany z siedzibą: Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany, tel. : (84) 575 50 59
2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Trzeszczany- kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej
na adres wskazany powyżej, pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@trzeszczany.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający
na Zamawiającym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia.

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostały Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Fn.3051.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 PLN
1) Data uruchomienia kredytu: do 31.10.2022 r.
2) Spłata kredytu nastąpi w terminach określonych w harmonogramie spłat kredytu.
Harmonogram spłat kredytu:
1. 2022-10-31 1 500 000,00 1 500 000,00
2. 2022-11-30 0,00 1 500 000,00
3. 2022-12-31 0,00 1 500 000,00
4. 2023-03-31 0,00 1 500 000,00
5. 2023-06-30 0,00 1 500 000,00
6. 2023-09-30 0,00 1 500 000,00
7. 2023-12-31 0,00 1 500 000,00
8. 2024-03-31 1 327,00 1 498 673,00
9. 2024-06-30 1 326,00 1 497 347,00
10. 2024-09-30 1 326,00 1 496 021,00
11. 2024-12-31 1 326,00 1 494 695,00
12. 2025-03-31 813,00 1 493 882,00
13. 2025-06-30 810,00 1 493 072,00
14. 2025-09-30 810,00 1 492 262,00
15. 2025-12-31 810,00 1 491 452,00
16. 2026-03-31 604,00 1 490 848,00
17. 2026-06-30 603,00 1 490 245,00
18. 2026-09-30 603,00 1 489 642,00
19. 2026-12-31 603,00 1 489 039,00
20. 2027-03-31 36 614,00 1 452 425,00
21. 2027-06-30 36 613,00 1 415 812,00
22. 2027-09-30 36 613,00 1 379 199,00
23. 2027-12-31 36 613,00 1 342 586,00
24. 2028-03-31 36 614,00 1 305 972,00
25. 2028-06-30 36 613,00 1 269 359,00
26. 2028-09-30 36 613,00 1 232 746,00
27. 2028-12-31 36 613,00 1 196 133,00
28. 2029-03-31 36 614,00 1 159 519,00
29. 2029-06-30 36 613,00 1 122 906,00
30. 2029-09-30 36 613,00 1 086 293,00
31. 2029-12-31 36 613,00 1 049 680,00
32. 2030-03-31 36 614,00 1 013 066,00
33. 2030-06-30 36 613,00 976 453,00
34. 2030-09-30 36 613,00 939 840,00
35. 2030-12-31 36 613,00 903 227,00
36. 2031-03-31 46 614,00 856 613,00
37. 2031-06-30 46 613,00 810 000,00
38. 2031-09-30 46 613,00 763 387,00
39. 2031-12-31 46 613,00 716 774,00
40. 2032-03-31 46 614,00 670 160,00
41. 2032-06-30 46 613,00 623 547,00
42. 2032-09-30 46 613,00 576 934,00
43. 2032-12-31 46 613,00 530 321,00
44. 2033-03-31 46 614,00 483 707,00
45. 2033-06-30 46 613,00 437 094,00
46. 2033-09-30 46 613,00 390 481,00
47. 2033-12-31 46 613,00 343 868,00
48. 2034-03-31 46 614,00 297 254,00
49. 2034-06-30 46 613,00 250 641,00
50. 2034-09-30 46 613,00 204 028,00
51. 2034-12-31 46 613,00 157 415,00
52. 2035-03-31 46 614,00 110 801,00
53. 2035-06-30 46 613,00 64 188,00
54. 2035-09-30 46 613,00 17 575,00
55. 2035-12-31 17 575,00 0,00
3) Na potrzeby obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku kredytowania (365/366 dni)
4) Okres karencji w zakresie spłaty kredytu: do 31.03.2024 r.
5) Odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu płacone będą w okresach kwartalnych,
po otrzymaniu od banku stosownego naliczenia wg. stałego oprocentowania kredytu określonego na dzień zawarcia umowy kredytu, od dnia wypłaty kredytu, Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień postawienia kredytu do dyspozycji. Kolejne okresy obrachunkowe rozpoczynają się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
6) Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od faktycznego zadłużenia. Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu, a w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki naliczane będą do dnia faktycznej spłaty, a nie do końca umowy.
7) Bank nie będzie pobierał prowizji przygotowawczej oraz opłat i prowizji:
a) za udzielenie i uruchomienie kredytu,
b) za rozpatrzenie wniosku,
c) za wypłatę kredytu,
d) za zmianę harmonogramu spłaty,
e) za aneks do umowy
f) za wcześniejszą spłatę kredytu lub przedłużenie okresu kredytowania
g) za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu.
8) Płatność rat odsetkowych w dniu płatności raty kapitałowej za poprzedzający kwartał,
za który zostały naliczone na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. Informacja zostanie przekazana do 5 dnia miesiąca, w którym przypada płatność raty kapitałowej
i odsetkowej.
9) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający zobowiązuje się uregulować wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
10) Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania będzie stałe.
11) Zamawiający nie przewiduje prowizji w związku z obsługą, przygotowaniem
i udzieleniem kredytu.
12) Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez osoby upoważnione, w tym Skarbnika Gminy
Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający (kredytobiorca) dołącza dokumentacje finansową.
Ponadto, przy wycenie należy uwzględnić prawo kredytobiorcy do zmiany terminów
i wysokości poszczególnych transz oraz zmiany terminu spłaty całości zadłużenia lub części (zmiana terminu spłaty dotyczy wcześniejszej spłaty lub wydłużenia okresu kredytowania).

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2035-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena /C/ – waga 100 %
Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowana przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 100 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Najniższa cena ze wszystkich ofert
C = ------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda : − zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) na zasadzie spełnia/nie spełnia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.