eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzeszczany Pierwsze › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Trzeszczany w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Trzeszczany w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRZESZCZANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 194

1.5.2.) Miejscowość: Trzeszczany Pierwsze

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-554

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6575059

1.5.8.) Numer faksu: 846575023

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@trzeszczany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzeszczany.roztocze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.trzeszczany.roztocze.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Trzeszczany w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8bede8e-3e95-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00390352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366886/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Fn.3051.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 899496,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 PLN
1) Data uruchomienia kredytu: do 31.10.2022 r.
2) Spłata kredytu nastąpi w terminach określonych w harmonogramie spłat kredytu.
Harmonogram spłat kredytu:
1. 2022-10-31 1 500 000,00 1 500 000,00
2. 2022-11-30 0,00 1 500 000,00
3. 2022-12-31 0,00 1 500 000,00
4. 2023-03-31 0,00 1 500 000,00
5. 2023-06-30 0,00 1 500 000,00
6. 2023-09-30 0,00 1 500 000,00
7. 2023-12-31 0,00 1 500 000,00
8. 2024-03-31 1 327,00 1 498 673,00
9. 2024-06-30 1 326,00 1 497 347,00
10. 2024-09-30 1 326,00 1 496 021,00
11. 2024-12-31 1 326,00 1 494 695,00
12. 2025-03-31 813,00 1 493 882,00
13. 2025-06-30 810,00 1 493 072,00
14. 2025-09-30 810,00 1 492 262,00
15. 2025-12-31 810,00 1 491 452,00
16. 2026-03-31 604,00 1 490 848,00
17. 2026-06-30 603,00 1 490 245,00
18. 2026-09-30 603,00 1 489 642,00
19. 2026-12-31 603,00 1 489 039,00
20. 2027-03-31 36 614,00 1 452 425,00
21. 2027-06-30 36 613,00 1 415 812,00
22. 2027-09-30 36 613,00 1 379 199,00
23. 2027-12-31 36 613,00 1 342 586,00
24. 2028-03-31 36 614,00 1 305 972,00
25. 2028-06-30 36 613,00 1 269 359,00
26. 2028-09-30 36 613,00 1 232 746,00
27. 2028-12-31 36 613,00 1 196 133,00
28. 2029-03-31 36 614,00 1 159 519,00
29. 2029-06-30 36 613,00 1 122 906,00
30. 2029-09-30 36 613,00 1 086 293,00
31. 2029-12-31 36 613,00 1 049 680,00
32. 2030-03-31 36 614,00 1 013 066,00
33. 2030-06-30 36 613,00 976 453,00
34. 2030-09-30 36 613,00 939 840,00
35. 2030-12-31 36 613,00 903 227,00
36. 2031-03-31 46 614,00 856 613,00
37. 2031-06-30 46 613,00 810 000,00
38. 2031-09-30 46 613,00 763 387,00
39. 2031-12-31 46 613,00 716 774,00
40. 2032-03-31 46 614,00 670 160,00
41. 2032-06-30 46 613,00 623 547,00
42. 2032-09-30 46 613,00 576 934,00
43. 2032-12-31 46 613,00 530 321,00
44. 2033-03-31 46 614,00 483 707,00
45. 2033-06-30 46 613,00 437 094,00
46. 2033-09-30 46 613,00 390 481,00
47. 2033-12-31 46 613,00 343 868,00
48. 2034-03-31 46 614,00 297 254,00
49. 2034-06-30 46 613,00 250 641,00
50. 2034-09-30 46 613,00 204 028,00
51. 2034-12-31 46 613,00 157 415,00
52. 2035-03-31 46 614,00 110 801,00
53. 2035-06-30 46 613,00 64 188,00
54. 2035-09-30 46 613,00 17 575,00
55. 2035-12-31 17 575,00 0,00
3) Na potrzeby obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku kredytowania (365/366 dni)
4) Okres karencji w zakresie spłaty kredytu: do 31.03.2024 r.
5) Odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu płacone będą w okresach kwartalnych,
po otrzymaniu od banku stosownego naliczenia wg. stałego oprocentowania kredytu określonego na dzień zawarcia umowy kredytu, od dnia wypłaty kredytu, Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień postawienia kredytu do dyspozycji. Kolejne okresy obrachunkowe rozpoczynają się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
6) Oprocentowanie kredytu będzie naliczone tylko od faktycznego zadłużenia. Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu, a w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki naliczane będą do dnia faktycznej spłaty, a nie do końca umowy.
7) Bank nie będzie pobierał prowizji przygotowawczej oraz opłat i prowizji:
a) za udzielenie i uruchomienie kredytu,
b) za rozpatrzenie wniosku,
c) za wypłatę kredytu,
d) za zmianę harmonogramu spłaty,
e) za aneks do umowy
f) za wcześniejszą spłatę kredytu lub przedłużenie okresu kredytowania
g) za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu.
8) Płatność rat odsetkowych w dniu płatności raty kapitałowej za poprzedzający kwartał,
za który zostały naliczone na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. Informacja zostanie przekazana do 5 dnia miesiąca, w którym przypada płatność raty kapitałowej
i odsetkowej.
9) W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający zobowiązuje się uregulować wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
10) Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania będzie stałe.
11) Zamawiający nie przewiduje prowizji w związku z obsługą, przygotowaniem
i udzieleniem kredytu.
12) Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez osoby upoważnione, w tym Skarbnika Gminy
Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający (kredytobiorca) dołącza dokumentacje finansową.
Ponadto, przy wycenie należy uwzględnić prawo kredytobiorcy do zmiany terminów
i wysokości poszczególnych transz oraz zmiany terminu spłaty całości zadłużenia lub części (zmiana terminu spłaty dotyczy wcześniejszej spłaty lub wydłużenia okresu kredytowania).

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 888324,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 888324,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 888324,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedziba w Zamościu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9220006400

7.3.3) Ulica: Partyzantów 3A

7.3.4) Miejscowość: Zamość

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88832496 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2035-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.