eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu "Inwestycja w przyszłość" WND-RPPD.03.03.01-20-0206/18 - Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” WND-RPPD.03.03.01-20-0206/18 - Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050503972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 8

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-441

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 856537700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundacja@bfkk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” WND-RPPD.03.03.01-20-0206/18 - Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a51c4058-3e93-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005525/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów w projekcie "Inwestycja w przyszłość"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Inwestycja w przyszłość” WND-RPPD.03.03.01-20-0206/18

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki:
- art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki: w postępowaniu na „Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” WND-RPPD.03.03.01-20-0206/18 cz. I-III”, znak postępowania 4/KUR/IWP/RPOWP/2021 prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) do części II na Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym nie złożono żadnej oferty, w związku z zaistniałą sytuacja Zamawiający zdecydował się na zakup tego szkolenia w trybie z wolnej ręki o wartości poniżej progów unijnych zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-78878174-c874-11eb-911f-9ad5f74c2a25

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/KUR/IWP/RPOWP/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia: Kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 80210000-9 - Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lider Tomasz Piętka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7591464952

7.3.3) Ulica: Duży Rynek 23

7.3.4) Miejscowość: Czyżew

7.3.5) Kod pocztowy: 18-220

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.