eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnice › Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy - Nowe OstrowiteOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHOJNICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. 31 STYCZNIA 56

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 39 66 501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.chojnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2e4f19d-2d4f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033463/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.23 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335511/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 40650,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite.
5.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SWZ.
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ oraz w Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załącznik do SWZ.

1. Opracowaniem należy objąć odcinek drogi powiatowej nr 2645G w km od 4+360 do 7+060, od miejscowości Lichnowy do miejscowości Nowe Ostrowite, długość odcinka 2,7 km, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja będzie stanowić załącznik do wniosku o zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
Zakres prac projektowych:
- poszerzenie jezdni do 6 m,
- miejsce parkingowe do ważenia i kontroli pojazdów, obsługiwane przez Inspekcję Transportu Drogowego zgodnie z warunkami stanowiącymi zał. nr 2.
- przejście dla pieszych z doświetleniem,
- skrzyżowanie z drogą gminną
- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zaprojektowanie kanału technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego od ministra właściwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji)
-opracowanie dokumentacji na podkładzie geodezyjnym do celów projektowych z wyniesionymi granicami pasa drogowego (granice pasa drogowego należy odszukać, ewentualnie ustalić),
- dokumentacja musi być wykonana w oparciu o badania geologiczne
2. Termin realizacji: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
3. Projektant przekaże opracowania projektowe w wersji tekstowej w ilości:
1) dokumentacja projektowa do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych - 6 kpl.,
2) projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu budowy – 3 kpl.,
3) przedmiary robót - 2 kpl.,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 kpl.,
5) kosztorys inwestorski – 2 kpl.,
6) wersja elektroniczna opracowań wymienionych w pkt 1- 6 na płycie CD – 2 szt., zawierająca cyfrowy zapis dokumentacji projektowej : rysunki w formacie PDF oraz DWG, tekst w formacie PDF oraz doc (Ms Word), przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie PDF oraz doc (Ms Word) lub xls (Ms Excel), specyfikacje techniczne w formacie PDF oraz doc (Ms Word).
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna jest tożsama z formą cyfrową.
5. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
6. Dokumentację projektową można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny”.
7. Jeżeli dokumentacja projektowa została opisana w sposób, o którym mowa w pkt 6, wykonawca wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
8. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapisy art. 95 ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia:
Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez projektantów tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu projektowego, budowlanego, i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

UZASADNIENIE:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej: 56 789,10 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 50 000,00 zł brutto. Zamawiający w dniu 21.09.2022 r podjął decyzję, aby nie zwiększać ilości środków przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamówienia.
W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56789,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 254610,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.