eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › "REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYŃSKI"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYŃSKI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wschowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 65/540-86-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wschowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawschowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYŃSKI”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1be88c2c-3da0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014970/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA WSCHOWA - PARK WOLSZTYŃSKI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 konkurs nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.2 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywana jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3.Zalecenia.
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
1) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
2) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
3) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
nmożliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
4) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1)Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd
Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel: 65 5408600, e-mail: boi@wschowa.pl.
2)W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można
się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna
kontakt@rodoleszno.
com.pl.; tel: 783 479791 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3)Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
znak sprawy; RZP.271.31.2022. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4)Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane
podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z
którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74, 75, 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z późn. zm.) – dalej „Pzp”.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Zarchiwizowane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6)Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu(...) POZOSTAŁA
CZĘŚĆ ZAPISÓW W SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO o których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie: a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. b) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.2) na podstawie art.16 RODO do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i
jego
załączników); 3) na podstawie art.18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego);4) W przypadku gdy
wniesienie
żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.18 ust.2
rozporządzenia 2016/679.5) Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 i art.18 ust. 3-6, stosuje się
odpowiednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji Parku Wolsztyńskiego we Wschowie w ramach zadania "Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa – Park Wolsztyński".

Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia jest opisany:
1) w programie funkcjonalno-użytkowym - Załącznik nr 9 do SWZ.
2) we wzorze umowy – stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
Dodatkowo Zamawiający załącza koncepcję architektoniczną wyłonioną w drodze konkursu – Załącznik nr 9 do SWZ.
5. Zakres zamówienia obejmuje prace z podziałem na dwa etapy:
1) Etap I:
- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu:
a) pełnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w SWZ, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego,
b) projektów wykonawczych dla każdej z branż,
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) przedmiarów robót, kosztorysów,
e) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
f) innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.
- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę (na podstawie dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień i pozwoleń.

2) Etap II:
- wykonanie robót budowlanych na podstawie przyjętego przez Zamawiającego do realizacji projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia robót.

6. Inwestycja obejmuje rewitalizację Park Wolsztyńskiego we Wschowie
w ramach zadania "Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa – Park Wolsztyński". Zadanie będzie realizowane na terenie, który obejmuje działki ewidencyjne nr 255/1, 255/2, 255/3,
obręb WSCHOWA. Teren stanowi własność Gminy Wschowa. Powierzchnia działek wynosi ok. 21 ha. Teren objęty opracowaniem wynosi ok. 16,5 ha (kończy się w miejscu dawnej strzelnicy – planowanego pumptrucku).
Na podstawie informacji z rejestru gruntów i budynków działka nr 255/1 stanowi użytek grunty rolne zabudowane, działka nr 255/2 jest oznaczona jako droga, natomiast działka nr 255/3 stanowi użytek las.
7. Zakres inwestycji obejmuje szereg działań i robót budowlanych.
W szczególności należy:
- przeprowadzić roboty budowlane w zakresie niwelacji terenu;
- dokonać wycinki lub przesadzenia istniejących krzewów i drzew (przed robotami należy uzyskać zgodę na ewentualną wycinkę krzewów i drzew);
- wykonać nową instalację elektryczną związaną z zamontowaniem lamp parkowych oraz kamer monitorujących;
- wykonać monitoring;
- wybudować toalety publiczne;
- wykonać nowe nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej;
- wykonać nowe ciągi komunikacyjne;
- zamontować nowe elementy małej architektury w szczególności:
• ławki,
• kosze na śmieci
• stojaki na rowery
• elementy placu zabaw
• elementy siłowni zewnętrznej
• elementy do street workout
• pumptrack – terenowy tor rowerowy
• wiaty piknikowe
• tablice informacyjne i edukacyjne, budki lęgowe, domki dla owadów
• inne elementy małej architektury wynikające z założeń funkcjonalno-przestrzennych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]

Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym okres gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. Okres gwarancji Wykonawca winien podać w miesiącach. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (40 pkt). Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Pg = (Go/Gn) x 40 [pkt]


Pg – oznacza punkty w kryterium „Gwarancja Jakości”
Go – oznacza okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, liczony w miesiącach
Gn – oznacza najdłuższy dopuszczalny okres gwarancji, liczony w miesiącach (60 miesięcy)

UWAGA:
1) Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy. W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
2) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesiące Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji w kryterium gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 60 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
3) W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na okres 36 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
4) Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + Pg
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SWZ.
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej jeżeli wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez grupę Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców (Konsorcjantów), który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
a)Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- w tym okresie, co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub rewitalizacji parku o wartości nie niższej niż 2 500 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w niniejszym warunku udziału w postępowaniu.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
A. osobą pełniącą funkcję Projektanta branży architektonicznej – Koordynatora zespołu projektantów, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
- co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w projektowaniu, dodatkowo wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy lub rewitalizacji lub modernizacji parku o powierzchni nie mniejszej niż 80 000 m2

B. Osobami pełniącymi funkcje Projektantów branżowych, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:

osobą pełniącą funkcję Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej – Koordynatora zespołu projektantów, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w projektowaniu.

- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w projektowaniu.

- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży sanitarnej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w projektowaniu.

- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży drogowej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w kierowaniu robót drogowych.

- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży telekomunikacyjnej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w projektowaniu.

- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży hydrotechnicznej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń;
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w projektowaniu.

C. osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
• co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu ww. uprawnień w kierowaniu robotami.

D. Osobami pełniącymi funkcje Kierowników Robót, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w drogowej bez ograniczeń.
− min. 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń.


Osoba wyznaczona na Kierownika budowy i Kierownika robót musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2352 ze zm.)- zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2352 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 220) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający, tj.:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt.1) lit. a) powyżej.

3. Dokumenty podmiotów trzecich:
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w ust. 1 lit. a) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez ten podmiot w oświadczeniu,
o którym mowa w Rozdziale 7 ust.1 SWZ (Załącznik nr 3 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
3) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wymaga Zamawiający, tj.:
1)W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SWZ:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ),
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. Dokumenty, które należy złożyć:
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,
11. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
3) Oświadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3a do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w formularzu oferty wskazuje Podwykonawcę)
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ.
5) Oświadczenie dot. rodzajów robót/usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 5 do SWZ.
6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Oświadczenia i dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym we Wschowie nr: 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM „Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa – Park Wolsztyński” RZP.271.31.2022
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe,
b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw.
c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstępowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw.
d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów,
e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,
f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,
Pozostałe zmiany znajdują się w wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został
spełniony obowiązek narzucony w art.221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 9UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku.
5. W przypadku wykorzystania formatu XAdeS zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywania plikow z danymi oraz plików w formacie XAdES.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia zmian,
wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkości pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy złożyć, zgodnie
z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa za pomocą
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
8. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
9. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust.8, Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
10.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
13. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– ogłoszona w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw
pod poz. 835. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: (...) Pozostała część zapisów w Rozdział VI.
Podstawy wykluczenia z postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.