eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Małogoszcz › "Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁOGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009811

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaszowskiego 3A

1.5.2.) Miejscowość: Małogoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-366

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3855135

1.5.8.) Numer faksu: 41 3860159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@malogoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac46dfeb-0813-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026878/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

W ramach: Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” ( dotyczy zadania nr 1,2 i 3 )

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00268643/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPSiP.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 284986,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Żarczycach Dużych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr ewid. 1051 położonej w miejscowości Żarczyce Duże, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 1051 przez uprawnionego geodetę.
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i namułu stawu o średniej warstwie grub. około 50 cm z wbudowaniem urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiem skarp trawą.
Po wykonaniu robót ziemnych wykonać wzdłuż drogi kanał odwadniający z rur PP SN8 fi 600 mm na warstwie piasku grub. 20 cm i obsypaniem piaskiem. Na wlocie kanału zamontować ściankę czołową prefabrykowana, a zakończyć studzienką przelotową z kręgów żelbetowych fi 1200 mm przykrytą płytą żelbetową fi 1400 mm. Kanał zasypać, nadmiar ziemi rozplantować.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm po obu stronach przepustu pod drogą.
Ułożyć plac z kostki brukowej grub. 6 cm na warstwie tzw. wysiewki na podbudowie z piasku grub. 12 cm i kruszywa grub. 8 cm o wym. 3,00x2,50 m (pod grill) i 6,00x4,00 m (pod stół z ławkami) oraz chodniki o szer. 2,00 m na odcinku 10,00 m z zakończeniem obrzeżami trawnikowymi na ławie betonowej 8x5 cm. Zamontować grill ogrodowy betonowy wysokości 223 cm. szerokości 156 cm i głębokości 61 cm. Zamontować ław-ki na stelażu żeliwnym pomalowanym proszkowo na czarno. Drewno na siedziska i oparcia olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze teak. Deski o wym. 180x8x3 cm mocowane do stelażu śrubami montażowymi. Zamontować stół na stelażu jak ławki z listew z drewna olchowego 8x3,5 cm impregnowanych i malowanych j.w., dług. stołu 180 cm, szer. 74 cm i wys. 72 cm. Zamontować kosze kwadratowy o wym. zewnętrznych 0,38x0,38 m i wys. 0,70 m. Szerokość wewnętrzna 32 cm, długość wewnętrzna 32 cm i głębokość na wkład 47 cm. Kosz drewniany wykonany z drewna olchowego impregnowany i malowany w kolorze teak, na czterech nogach i ramą
wykonaną ze stalowych płaskowników malowanych farb na kolor czarny metodą natryskową. Ławki, stół i kosze mocować na stałe do podłoża do zabetonowanych stóp betonowych o wym.25x25x34 cm śrubami. Posadzić tuje o wys. 100-110 cm. Po zakończeniu robót montażowych teren wyrównać, wyplantować i obsiać trawą.
Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 92179,91 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Mieronicach
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działkach Nr ewid. 153/1 i 153/2 położonych w miejscowości Mieronice, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działek Nr 153/1 i 153/2 przez uprawnionego geodetę. Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno- wypoczynkowym polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu wraz z remontem i przedłużeniem przepustu, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i dna z namułu warstwa grub. około 50 cm wbudowaniu urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, przedłużyć wjazd kręgami fi 50 cm, wjazd i skarpę zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m
i dług. 1,50 m np. typu U-12a -1 poprzeczka i słupek w kolorze biało-czerwonym.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Wykonać remont murku oporowego, poprzez rozebranie zniszczonego i popękanego murku, zabetonowanie nowego na podkładzie betonowym, zbrojonego 2 siatkami o oczkach 15x15 cm ze stali fi 12 mm. Nadmiar ziemi z wykopu wbudować w nasyp i rozplantować.
Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 50950,14 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Karsznicach
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr ewid. 213 położonej w miejscowości Karsznice, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 213 przez uprawnionego geodetę.
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym na działce 213 polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu, i przedłużeniem przepustu, wykonaniu zastawki oraz montażu studzienki przelotowej z kręgów betonowych, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i namułu stawu o średniej warstwie grub. około 50 cm z wbudowaniem urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiem skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych utwardzić plac o wym. 10,00x5,00 m kruszywem grub. około 42 cm, umocnić
i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, wjazd i skarpę zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m np. typu U-12a -1 poprzeczka i np. U12a typ olsztyński kolorze biało-czerwonym, dług, 1,50 m.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Ułożyć plac z kostki brukowej grub. 6 cm na warstwie tzw. wysiewki o wym. 5,00x5,00 m na istniejącej podbudowie z zakończeniem obrzeżami trawnikowymi na ławie beto-nowej 8x5 cm. Zamontować ławki na stelażu żeliwnym pomalowanym proszkowo na czarno. Drewno na siedziska i oparcia olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze teak. Deski o wym. 180x8x3 cm mocowane do stelażu śrubami montażowymi. Zamontować stół na stelażu jak ławki z listew z drewna olchowego 8x3,5 cm
impregnowanych i malowanych j.w., dług. stołu 180 cm, szer. 74 cm i wys. 72 cm.
Zamontować kosz kwadratowy o wym. zewnętrznych 0,38x0,38 m i wys. 0,70 m. Szerokość wewnętrzna 32 cm, długość wewnętrzna 32 cm i głębokość na wkład 47 cm. Kosz drewniany wykonany z drewna olchowego impregnowany i malowany w kolorze teak, na czterech nogach i ramą wykonaną ze stalowych płaskowników malowanych farb na kolor czarny metodą natryskową. Ławki, stół i kosz mocować na stałe do pod-łoża do zabetonowanych stóp betonowych o wym.25x25x34 cm śrubami. Posadzić tuje o wys. 100-110 cm.
W związku z robotami remontowymi i zabezpieczającymi obszar wodny przy terenie rekreacyjno- wypoczynkowym na działce 213 przy sąsiedniej działce Nr 208 należy tylko wykarczować i uporządkować powierzchnię stawu i grobli na obszarze około 0,20 ha.
Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 112263,27 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji
i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Lasochowie
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 213 przez uprawnionego geodetę.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr 622 położonych w miejscowości Lasochów, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym polegają na odmuleniu cieku odprowadzającego wodę wraz
z remontem przepustu., wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i dna namułu warstwa grub. około 70 cm wbudowaniu urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, wjazd i skarpę zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m np. typu U-12a -1 poprzeczka w kolorze biało-czerwonym. Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy
znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 29592,88 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148244,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 312893,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 148244,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karol Głowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852018175

7.3.3) Ulica: Willowa

7.3.4) Miejscowość: Modlniczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-085

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 148244,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81010,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 197270,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81010,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karol Głowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852018175

7.3.3) Ulica: Willowa

7.3.4) Miejscowość: Modlniczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-085

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81010,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158768,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 317562,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158768,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karol Głowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852018175

7.3.3) Ulica: Willowa

7.3.4) Miejscowość: Modlniczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-085

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158768,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44183,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129990,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44183,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karol Głowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852018175

7.3.3) Ulica: Willowa

7.3.4) Miejscowość: Modlniczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-085

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44183,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.