eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Małogoszcz › "Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz"Ogłoszenie z dnia 2022-07-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁOGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009811

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaszowskiego 3A

1.5.2.) Miejscowość: Małogoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-366

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3855135

1.5.8.) Numer faksu: 41 3860159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@malogoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac46dfeb-0813-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00268643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026878/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W ramach: Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” ( dotyczy zadania nr 1,2 i 3 )

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp art.65 ust.1 ustawy Pzp )odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Platforma dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe i pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst. art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne , przy czym Zamawiający zaleca sporządzanie ich w formacie danych: „.pdf, „.doc", lub „.docx", ze szczególnym wskazaniem na format „.pdf”.
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający zaleca wykorzystanie jednego z formatów: „.zip” lub „.7Z”
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek o wyjaśnienie należy przesłać za pośrednictwem Platformy ( formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego");

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy
Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz;
2) Administrator wyznaczył inspektora danych pana Roberta Łabudę, z którym może się Pan/i skontaktować poprzez email: robert.labuda@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z realizacją umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy - PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPSiP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Żarczycach Dużych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr ewid. 1051 położonej w miejscowości Żarczyce Duże, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 1051 przez uprawnionego geodetę.
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i namułu stawu o średniej warstwie grub. około 50 cm z wbudowaniem urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiem skarp trawą.
Po wykonaniu robót ziemnych wykonać wzdłuż drogi kanał odwadniający z rur PP SN8 fi 600 mm na warstwie piasku grub. 20 cm i obsypaniem piaskiem. Na wlocie kanału zamontować ściankę czołową prefabrykowana, a zakończyć studzienką przelotową z kręgów żelbetowych fi 1200 mm przykrytą płytą żelbetową fi 1400 mm. Kanał zasypać, nadmiar ziemi rozplantować.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm po obu stronach przepustu pod drogą.
Ułożyć plac z kostki brukowej grub. 6 cm na warstwie tzw. wysiewki na podbudowie z piasku grub. 12 cm i kruszywa grub. 8 cm o wym. 3,00x2,50 m (pod grill) i 6,00x4,00 m (pod stół z ławkami) oraz chodniki o szer. 2,00 m na odcinku 10,00 m z zakończeniem obrzeżami trawnikowymi na ławie betonowej 8x5 cm. Zamontować grill ogrodowy betonowy wysokości 223 cm. szerokości 156 cm i głębokości 61 cm. Zamontować ław-ki na stelażu żeliwnym pomalowanym proszkowo na czarno. Drewno na siedziska i oparcia olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze teak. Deski o wym. 180x8x3 cm mocowane do stelażu śrubami montażowymi. Zamontować stół na stelażu jak ławki z listew z drewna olchowego 8x3,5 cm impregnowanych i malowanych j.w., dług. stołu 180 cm, szer. 74 cm i wys. 72 cm. Zamontować kosze kwadratowy o wym. zewnętrznych 0,38x0,38 m i wys. 0,70 m. Szerokość wewnętrzna 32 cm, długość wewnętrzna 32 cm i głębokość na wkład 47 cm. Kosz drewniany wykonany z drewna olchowego impregnowany i malowany w kolorze teak, na czterech nogach i ramą
wykonaną ze stalowych płaskowników malowanych farb na kolor czarny metodą natryskową. Ławki, stół i kosze mocować na stałe do podłoża do zabetonowanych stóp betonowych o wym.25x25x34 cm śrubami. Posadzić tuje o wys. 100-110 cm. Po zakończeniu robót montażowych teren wyrównać, wyplantować i obsiać trawą.
Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okrs gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Mieronicach
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działkach Nr ewid. 153/1 i 153/2 położonych w miejscowości Mieronice, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działek Nr 153/1 i 153/2 przez uprawnionego geodetę. Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno- wypoczynkowym polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu wraz z remontem i przedłużeniem przepustu, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i dna z namułu warstwa grub. około 50 cm wbudowaniu urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, przedłużyć wjazd kręgami fi 50 cm, wjazd i skarpę zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m
i dług. 1,50 m np. typu U-12a -1 poprzeczka i słupek w kolorze biało-czerwonym.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Wykonać remont murku oporowego, poprzez rozebranie zniszczonego i popękanego murku, zabetonowanie nowego na podkładzie betonowym, zbrojonego 2 siatkami o oczkach 15x15 cm ze stali fi 12 mm. Nadmiar ziemi z wykopu wbudować w nasyp i rozplantować.
Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Karsznicach
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr ewid. 213 położonej w miejscowości Karsznice, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 213 przez uprawnionego geodetę.
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym na działce 213 polegają na udrożnieniu, oczyszczeniu z roślinności i obrobieniu na czysto skarp i dna rowów doprowadzających wodę do stawu, i przedłużeniem przepustu, wykonaniu zastawki oraz montażu studzienki przelotowej z kręgów betonowych, wykarczowaniu i wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i namułu stawu o średniej warstwie grub. około 50 cm z wbudowaniem urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiem skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych utwardzić plac o wym. 10,00x5,00 m kruszywem grub. około 42 cm, umocnić
i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, wjazd i skarpę zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m np. typu U-12a -1 poprzeczka i np. U12a typ olsztyński kolorze biało-czerwonym, dług, 1,50 m.
Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Ułożyć plac z kostki brukowej grub. 6 cm na warstwie tzw. wysiewki o wym. 5,00x5,00 m na istniejącej podbudowie z zakończeniem obrzeżami trawnikowymi na ławie beto-nowej 8x5 cm. Zamontować ławki na stelażu żeliwnym pomalowanym proszkowo na czarno. Drewno na siedziska i oparcia olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze teak. Deski o wym. 180x8x3 cm mocowane do stelażu śrubami montażowymi. Zamontować stół na stelażu jak ławki z listew z drewna olchowego 8x3,5 cm
impregnowanych i malowanych j.w., dług. stołu 180 cm, szer. 74 cm i wys. 72 cm.
Zamontować kosz kwadratowy o wym. zewnętrznych 0,38x0,38 m i wys. 0,70 m. Szerokość wewnętrzna 32 cm, długość wewnętrzna 32 cm i głębokość na wkład 47 cm. Kosz drewniany wykonany z drewna olchowego impregnowany i malowany w kolorze teak, na czterech nogach i ramą wykonaną ze stalowych płaskowników malowanych farb na kolor czarny metodą natryskową. Ławki, stół i kosz mocować na stałe do pod-łoża do zabetonowanych stóp betonowych o wym.25x25x34 cm śrubami. Posadzić tuje o wys. 100-110 cm.
W związku z robotami remontowymi i zabezpieczającymi obszar wodny przy terenie rekreacyjno- wypoczynkowym na działce 213 przy sąsiedniej działce Nr 208 należy tylko wykarczować i uporządkować powierzchnię stawu i grobli na obszarze około 0,20 ha.
Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Zagospodarowanie zbiornika wodnego na miejsce rekreacji
i wypoczynku w terenach wiejskich gminy Małogoszcz w Lasochowie
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty pomiarowe z potwierdzeniem granic działki Nr 213 przez uprawnionego geodetę.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny przy terenie rekreacyjno-wypoczynkowym na działce Nr 622 położonych w miejscowości Lasochów, gm. Małogoszcz.
Zakres robót do wykonania:
Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny przy terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym polegają na odmuleniu cieku odprowadzającego wodę wraz
z remontem przepustu., wyczyszczeniu skarp, grobli i dna z roślinności i dna namułu warstwa grub. około 70 cm wbudowaniu urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. Po wykonaniu robót ziemnych umocnić i zabezpieczyć skarpę kostką ażurową o wym. 60x40x8 cm, wjazd i skarpę zabezpieczyć barierkami ochronnymi wys. 1,10 m np. typu U-12a -1 poprzeczka w kolorze biało-czerwonym. Roboty ziemne wykonać mechanicznie. Podczas wykonywania robót należy zachować środki ostrożności. Przy robotach sprzętem mechanicznym zadbać, aby pracownicy
znajdowali się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w rozdziale VI pkt 1 i 2 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca, prowadzący działalność
gospodarczą, wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, o ile taki wpis jest obowiązkowy.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawianie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 PLN.
d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli oświadczy że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie, minimum 1 ( jedną ) robotę budowlaną podobną lub zbliżoną do przedmiotowego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto w przypadku jednego zadania inwestycyjnego, a w przypadku składania ofert na dwie lub więcej części, Wykonawca może wykazać się jednym doświadczeniem o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Potencjał kadrowy:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli oświadczy, że będzie dysponował osobą zdolną do realizacji zamówienia, to jest: kierownikiem budowy posiadającym wymagane uprawnienia konstrukcyjno - budowlane określone przepisami prawa oraz posiadającym udokumentowane 2-letnie doświadczenie w realizacji minimum 1 (jednej) roboty budowlanej podobnej lub zbliżonej do przedmiotowego zamówienia.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy
stanowiącym załącznik do formularza oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunek spełniają wspólnie ( łącznie ) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w rozdziale VI SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów:
c) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do SWZ.
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy-PZP;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawo-mocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 9 do SWZ.
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp oraz art.109 ust. ust.1 pkt 4 ustawy pzp oraz na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowe-go ( Dz.U
z 2022 r., poz.835 ).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
g) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem –
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów:
a) wykazu robót z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty;
b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert:
Dla zadania 1: 1 000,00 zł brutto ( jeden tysiąc złotych 00/100 )
dla zadania 2: 600,00 zł brutto ( sześćset złotych 00/100 )
dla zadania 3: 1 300,00 zł brutto ( jeden tysiąc trzysta złotych 00/100 )
dla zadania 4: 200,00 zł brutto ( dwieście złotych 00/100 )
2) Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 i 2 SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o których mowa w pkt 1 Rozdział VII SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – PZP, tj. w razie: a) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, o czas występowania tych
okoliczności (okoliczności wymienione w SWZ) b) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy o nie więcej niż 30% w stosunku do pierwotnej wartości przedmiotu umowy, w przypadkach określonych w SWZ c) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów;
d) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy/ robót – z uwagi na nieprzewidziane zmiany organizacyjne. Zmiana ta może nastąpić na inną osobę, która spełnia wymagania zawarte w SWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym;
6) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadkach dokonywania zmian, o których mowa w pkt 5 lit. b Rozdział XX SWZ, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a nowa wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona według następujących zasad:
a) ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez aktualny kwartalnik SEKOCENBUD lub ORGBUD na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych (niesklasyfikowanych w katalogach) – według faktur zakupu;
b) nakłady robocizny zostaną ustalone według odpowiednich katalogów (np. KNNR-ów), a dla usług lub robót specjalistycznych (niesklasyfikowanych w katalogach) – według kalkulacji własnej;
c) wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według zasad opasanych w niniejszym ustępie i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458), po
wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe; d) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość tego zimniejszego/ograniczonego zakresu rzeczowego; wartość ta zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporządzonego według zasad opasanych w niniejszym ustępie i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 2021 r.,poz. 2458), po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe; e) wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 30% pierwotnej wartości przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.