eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa produktów jednorazowego użytku na Blok OperacyjnyOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów jednorazowego użytku na Blok Operacyjny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050657729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857488531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wsz@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadecja.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów jednorazowego użytku na Blok Operacyjny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5c2d3c3-3e59-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092951/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.33 Dostawa produktów jednorazowego użytku na blok operacyjny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.sniadecja.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/;https://epuap.gov.pl/wps/portal;zamowienia.wsz@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: b) Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanych próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
e) Próbki należy dostarczyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale 24 na adres:
Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok
w Kancelaria, I piętro, pokój nr 12 (budynek administracji).

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 26, 15-950 Białystok, tel. 85 74 88 503;
• kontakt do inspektora ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: tel. 85 74 88 358; e-mail: iodo@sniadecja.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę , oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.50.2022,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.);
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy 1);
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1) W przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych okres przetwarzania danych osobowych może być dłuższy i jest
określony odrębnymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.ZP.242.50.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów jednorazowego użytku na Blok Operacyjny, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SWZ dla poszczególnych pakietów – Formularz Szczegółowy Oferty.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
a) Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1) – Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Projekt umowy (warunki realizacji zamówienia) – Załącznik nr 5 do SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano (dotyczy wszystkich pakietów):
Kryterium Waga
Kryterium 1: Cena 60 %
Kryterium 2: Termin dostawy 40 %

Kryterium nr 1: Cena brutto–według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------- -x 60,00 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie


Kryterium nr 2: Termin dostawy –według następujących zasad:

Zaoferowany termin dostawy
Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
5 dni
0 pkt
4 dni
20 pkt
3 dni
40 pkt.

Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.

Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 3 dni , i nie dłuższy niż 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 5 dni robocze.

Wymaga się podania terminu dostawy w pełnych dniach roboczych (np. 3,4 itd.).
Zamawiający wymaga zaoferowania jednego terminu dostawy dla całego Pakietu.

W kryterium Termin dostawy można uzyskać max. 40 pkt.

Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena + termin dostawy. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów jednorazowego użytku na Blok Operacyjny, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SWZ dla poszczególnych pakietów – Formularz Szczegółowy Oferty.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
a) Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2 ) – Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Projekt umowy (warunki realizacji zamówienia) – Załącznik nr 5 do SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano (dotyczy wszystkich pakietów):
Kryterium Waga
Kryterium 1: Cena 60 %
Kryterium 2: Termin dostawy 40 %

Kryterium nr 1: Cena brutto–według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------- -x 60,00 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie


Kryterium nr 2: Termin dostawy –według następujących zasad:

Zaoferowany termin dostawy
Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
5 dni
0 pkt
4 dni
20 pkt
3 dni
40 pkt.

Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.

Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 3 dni , i nie dłuższy niż 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 5 dni robocze.

Wymaga się podania terminu dostawy w pełnych dniach roboczych (np. 3,4 itd.).
Zamawiający wymaga zaoferowania jednego terminu dostawy dla całego Pakietu.

W kryterium Termin dostawy można uzyskać max. 40 pkt.

Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena + termin dostawy. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów jednorazowego użytku na Blok Operacyjny, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SWZ dla poszczególnych pakietów – Formularz Szczegółowy Oferty.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
a) Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 3) – Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Projekt umowy (warunki realizacji zamówienia) – Załącznik nr 5 do SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano (dotyczy wszystkich pakietów):
Kryterium Waga
Kryterium 1: Cena 60 %
Kryterium 2: Termin dostawy 40 %

Kryterium nr 1: Cena brutto–według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------- -x 60,00 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie


Kryterium nr 2: Termin dostawy –według następujących zasad:

Zaoferowany termin dostawy
Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
5 dni
0 pkt
4 dni
20 pkt
3 dni
40 pkt.

Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.

Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 3 dni , i nie dłuższy niż 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 5 dni robocze.

Wymaga się podania terminu dostawy w pełnych dniach roboczych (np. 3,4 itd.).
Zamawiający wymaga zaoferowania jednego terminu dostawy dla całego Pakietu.

W kryterium Termin dostawy można uzyskać max. 40 pkt.

Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena + termin dostawy. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów jednorazowego użytku na Blok Operacyjny, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SWZ dla poszczególnych pakietów – Formularz Szczegółowy Oferty.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
a) Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 4) – Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Projekt umowy (warunki realizacji zamówienia) – Załącznik nr 5 do SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano (dotyczy wszystkich pakietów):
Kryterium Waga
Kryterium 1: Cena 60 %
Kryterium 2: Termin dostawy 40 %

Kryterium nr 1: Cena brutto–według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------- -x 60,00 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie


Kryterium nr 2: Termin dostawy –według następujących zasad:

Zaoferowany termin dostawy
Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
5 dni
0 pkt
4 dni
20 pkt
3 dni
40 pkt.

Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.

Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 3 dni , i nie dłuższy niż 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 5 dni robocze.

Wymaga się podania terminu dostawy w pełnych dniach roboczych (np. 3,4 itd.).
Zamawiający wymaga zaoferowania jednego terminu dostawy dla całego Pakietu.

W kryterium Termin dostawy można uzyskać max. 40 pkt.

Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena + termin dostawy. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów jednorazowego użytku na Blok Operacyjny, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SWZ dla poszczególnych pakietów – Formularz Szczegółowy Oferty.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
a) Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 5) – Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Projekt umowy (warunki realizacji zamówienia) – Załącznik nr 5 do SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano (dotyczy wszystkich pakietów):
Kryterium Waga
Kryterium 1: Cena 60 %
Kryterium 2: Termin dostawy 40 %

Kryterium nr 1: Cena brutto–według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------- -x 60,00 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie


Kryterium nr 2: Termin dostawy –według następujących zasad:

Zaoferowany termin dostawy
Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
5 dni
0 pkt
4 dni
20 pkt
3 dni
40 pkt.

Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.

Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 3 dni , i nie dłuższy niż 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 5 dni robocze.

Wymaga się podania terminu dostawy w pełnych dniach roboczych (np. 3,4 itd.).
Zamawiający wymaga zaoferowania jednego terminu dostawy dla całego Pakietu.

W kryterium Termin dostawy można uzyskać max. 40 pkt.

Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena + termin dostawy. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujące podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia:

a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie (podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) Materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, np. karty katalogowe, prospekty, opisy, instrukcje użytkowania, z zaznaczeniem oferowanych wyrobów, z podaniem numeru pakietu i pozycji, której dotyczą. Opisy zawarte w materiałach informacyjnych muszą być przedstawione w języku polskim (jeżeli w języku obcym – to wymagane jest tłumaczenie na język polski: nie wymaga się tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego). Wymaga się, aby treść tych materiałów potwierdzała spełnienie przez oferowane towary wymagań postawionych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – dotyczy wszystkich pakietów.

2) Próbki:
 Pakiet nr 5: pozycja 1 – 1 szt
pozycja 2 – 1 szt
a) Próbki muszą być identyczne jak oferowane wyroby.
b) Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanych próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
c) Każda próbka powinna być oznaczona numerem pakietu (części) której dotyczy. Próbki powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe. Wykonawca powinien umieścić próbki w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą Wykonawcy i numerem część , oznaczeniem oraz nazwą postępowania. Do opakowania należy dołączyć spis próbek z podaniem producenta i numerem katalogowym.
d) Komisja Przetargowa sprawdzi, czy zaoferowane wyroby w ww. pakietach (częściach) spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ, porównując próbki z treścią Załącznika nr 1 do SWZ. Niezgodność próbek z ww. treścią spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
e) Próbki należy dostarczyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale 24 na adres:
Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok
w Kancelaria, I piętro, pokój nr 12 (budynek administracji).

2. Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający stosownie do przepisu art. 107 ust. 4 ustawy Pzp może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, np. karty katalogowe, prospekty, opisy, instrukcje użytkowania, z zaznaczeniem oferowanych wyrobów, z podaniem numeru pakietu i pozycji, której dotyczą. Opisy zawarte w materiałach informacyjnych muszą być przedstawione w języku polskim (jeżeli w języku obcym – to wymagane jest tłumaczenie na język polski: nie wymaga się tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego). Wymaga się, aby treść tych materiałów potwierdzała spełnienie przez oferowane towary wymagań postawionych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – dotyczy wszystkich pakietów.

2) Próbki:
Pakiet nr 5: pozycja 1 – 1 szt
pozycja 2 – 1 szt

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

17. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

1) Formularz Szczegółowy Oferty – w zależności od części (pakiet) na którą Wykonawca składa ofertę.

2) Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;

3) Wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4) Przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale 13 niniejszej SWZ

Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale 24.

5) Jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca, składa wraz z ofertą dokument pełnomocnictwa zawierający w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2) zaciąganie zobowiązań;
3) złożenie oferty wspólnie;
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców).
przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia oferty i jej zaszyfrowania opisany jest w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ W zakresie złożenia próbek należy złożyć je na adres siedziby Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.