eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Sukcesywna dostawa worków na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa worków na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221803127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Helu 1

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58/676-95-20

1.5.8.) Numer faksu: 58-676-95-21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zukwejherowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zukwejherowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: EKOZUK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882443787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Helu 1

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58/676-95-20

1.5.8.) Numer faksu: 58/676-95-21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ekozuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zukwejherowo.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

ZUK w Wejherowie Sp. z o.o., jako „Zamawiający Upoważniony”, w ramach swoich uprawnień
do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zawartym
między Zamawiającymi porozumieniem, odpowiada w szczególności za następujące czynności:
1) opracowanie dokumentacji postępowania,
2) sporządzenie ogłoszeń o zamówieniach,
3) ocenę spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
4) wybór najkorzystniejszej oferty,
5) zawarcie umowy,
6) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
7) ewentualne unieważnienie postępowania,
8) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa, w tym czynności podejmowane w
postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez Wykonawców środków ochrony
prawnej,
9) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji postępowania.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa worków na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cfa4ff0-3e4d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366219

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w
szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Zamawiającego pod
adresem: https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne
zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy na subdomenie
https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci
elektronicznej; Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików o wielkości do 100 MB.
4. Zalecenia Zamawiającego dotyczące:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES (PDF advanced electronic
signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES (HML advanced
electronic signature),
2) podpisu zaufanego :
a) wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES; Podpisany plik ma
rozszerzenie .pdf,
c) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES. Podpisany plik ma
rozszerzenie .xml,
3) podpisu osobistego :
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na
telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekroczyć 5MB, b) dla
dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis wewnętrzny otoczony,
c) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub
otaczającym
4) Po podpisaniu plików a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji
kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument został
podpisany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku
korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
dwóch plików, tj. pliku podpisywanego i pliku zawierającego podpis.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik/pliki oferty załączony/e przez Wykonawcę na Platformie i zapisany/e, widoczny/e jest/są na
Platformie jako zaszyfrowany/e – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku/ów dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „rozporządzenie 2016/679”), ZUK w Wejherowie Sp. z .o.o. i
EKOZUK Sp. z o. o. informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZUK w Wejherowie Sp. z o.o. i EKOZUK Sp. z o.
o., ul. Obrońców Helu 1, 84-
200 Wejherowo,
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@ekozuk.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządz. 2016/679 w
celu związanym z przedm. postępow. o udzielenie zam. publ., prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zam. publ.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zam. publ.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządz. 2016/679,
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 rozporządz. 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
2) na podstawie art. 16 rozporządz. 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),
3) na podstawie art. 18 rozporządz. 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zam.
publ. lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządz. 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
2016/679,
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządz. 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządz. 2016/679,
3) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679,
4) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
rozporządzeniem 2016/679 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKZ/05/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa worków foliowych na odpady komunalne oraz segregowane odpady komunalne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach
realizacji umowy; w przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu,
2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 20% ilości worków na
odpady przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla Części I
i Części II zamówienia,
3) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną
ilości pierwotne przewidziane dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia
podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa,
4) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
5) cena jednostkowa worków zamawianych w ramach prawa opcji, będzie identyczna jak
w zamówieniu podstawowym,
6) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie terminu płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa worków polipropylenowych na gruzowe odpady budowlane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego będzie mógł skorzystać w ramach
realizacji umowy; w przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu,
2) realizacja prawa opcji polegać będzie na ewentualnym zwiększeniu do 20% ilości worków na
odpady przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego dla Części I
i Części II zamówienia,
3) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną
ilości pierwotne przewidziane dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia
podstawowego, w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa,
4) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,
5) cena jednostkowa worków zamawianych w ramach prawa opcji, będzie identyczna jak
w zamówieniu podstawowym,
6) warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie terminu płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy zamówienia świadczone nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, polegające na:
1) Część I zamówienia – dostawa worków foliowych do segregacji odpadów komunalnych
o wartości netto minimum 70.000,00 złotych każda dostawa,
2) dla Części II zamówienia – Zamawiający nie określa warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych, chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków
dowodowych, tj.:
1) oświadczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) Wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 dane umożliwiające dostęp do tych
środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych, chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków
dowodowych, tj. (dotyczy Części I zamówienia):
1) wykaz dostaw wykonanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ),
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane,
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio
uczestniczył lub uczestniczy.
2) dowody określające, czy dostawy ujęte w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt 1, zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby
(zgodnie z art. 118 ustawy Pzp), powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający
zasoby.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), zastępuje się go w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w zakresie Części I zamówienia,
w wysokości: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
– Bank Millenium Spółka Akcyjna nr 37 1160 2202 0000 0000 6196 5678 z dopiskiem „Wadium– DKZ/05/2022 – dostawa worków cz. I zamówienia”.
UWAGA! Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń
międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przekazuje się w oryginale w postaci
elektronicznej.
5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty
całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia
podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek
Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
5) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) w treści gwarancji/poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania,
7) beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
oraz EKOZUK Sp. z o.o.,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
wymaga, aby gwarancja/poręczenie obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenia zamówienia,
9) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia
z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione.
Dlatego w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się klauzula, iż wszystkie spory
odnośnie gwarancji lub poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
UWAGA! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane
mocodawców i pełnomocnika.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ),
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj. 1) oświadczenia (zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia Wykonawcy, musi spełniać w całości co
najmniej jeden z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Dziale VII Rozdz. 3 ustawy Pzp.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złozyc na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.