eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek wojskowych zlokalizowanych na terenie k. w. znajdujących się w rej. działania 32 WOG Zamość wraz z udostępnieniem pojemników na odpadyOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek wojskowych zlokalizowanych na terenie k. w. znajdujących się w rej. działania 32 WOG Zamość wraz z udostępnieniem pojemników na odpady

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061402337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 2F

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 261181536

1.5.8.) Numer faksu: 261181607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32wog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek wojskowych zlokalizowanych na terenie k. w. znajdujących się w rej. działania 32 WOG Zamość wraz z udostępnieniem pojemników na odpady

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c2bda7c-3e33-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086277/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługa wywozu odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/32wog. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiającego komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 32wog.zampub@ron.mil.pl. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań w ramach postępowania. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Wykonawców konieczne jest posiadanie co najmniej jednego podpisu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu. Poprzez fakt korzystania z portalu, Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości oraz obliguje się do przestrzegania regulacji w nim zawartych.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług), dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Kontakt Wykonawcy z Zamawiającym jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. W przypadku pytań technicznych, wątpliwości lub problemów w zakresie korzystania z Systemu, wykonawca ma możliwość skorzystania z pomocy Centrum Wsparcia Kompetencyjnego SmartPzp za pośrednictwem:
a) Infolinii technicznej – godziny pracy oraz numery telefonów infolinii dostępne są na dole strony postal.smartpzp.pl
b) Komunikacji mailowej – Centrum Wsparcia Technicznego pomoc@portalpzp.pl W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiającego komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 32wog.zampub@ron.mil.pl. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100MB. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Systemu swój podmiot. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja tworzenia konta Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning. Konto wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość;
2) Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: 32wog.iodo@ron.mil.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek wojskowych zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG Zamość wraz z udostępnieniem pojemników na odpady.
Część I - Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówki 32 WOG Zamość zlokalizowanej w m. Zamość.
Część II - Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówki 32 WOG Zamość zlokalizowanej w m. Lublin.
Część III - Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówki 32 WOG Zamość zlokalizowanej w m. Chełm.
Część IV - Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówki 32 WOG Zamość zlokalizowanej w m. Hrubieszów, nr sprawy: ZP/TP/49/2022, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) W odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/49/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówki 32 WOG Zamość zlokalizowanej w m. Zamość. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę kryteria:
 cena – waga 60 %
 szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów – waga 40%
Kryterium cena (Kc) – 60%, liczone według wzoru:
Oferta zawierająca najniższa cenę brutto
Kc = ----------------------------------------------- X 60 pkt
Cena brutto oferty badanej
Kryterium szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów (Szr) – 40%
 Do oceny tego kryterium Wykonawca określi termin realizacji usługi odbioru odpadu od momentu zgłoszenia konieczności wywozu odpadów przez odpowiedniego Kierownika Stołówki 32 WOG Zamość bądź Szefa Służby Żywnościowej
 Przy ocenie ww. kryterium wykonawca może zaoferować termin realizacji usługi minimum 12 godziny od zgłoszenia konieczności odbioru odpadów pokonsumpcyjnych oraz maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia konieczności odbioru odpadów pokonsumpcyjnych
12 godzin – 40 pkt.
13 godzin – 24 godziny – 30 pkt.
25 godzin – 36 godziny – 20 pkt.
37 godzin – 48 godziny – 10 pkt.
Powyżej 48 godzin - 0 pkt.
 Maksymalna waga 40 % będzie przyznana w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odbioru odpadów w ciągu 12 godzin od zgłoszenia
 Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria: ceny i szybkości reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów
 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówki 32 WOG Zamość zlokalizowanej w m. Lublin. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę kryteria:
 cena – waga 60 %
 szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów – waga 40%
Kryterium cena (Kc) – 60%, liczone według wzoru:
Oferta zawierająca najniższa cenę brutto
Kc = ----------------------------------------------- X 60 pkt
Cena brutto oferty badanej
Kryterium szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów (Szr) – 40%
 Do oceny tego kryterium Wykonawca określi termin realizacji usługi odbioru odpadu od momentu zgłoszenia konieczności wywozu odpadów przez odpowiedniego Kierownika Stołówki 32 WOG Zamość bądź Szefa Służby Żywnościowej
 Przy ocenie ww. kryterium wykonawca może zaoferować termin realizacji usługi minimum 12 godziny od zgłoszenia konieczności odbioru odpadów pokonsumpcyjnych oraz maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia konieczności odbioru odpadów pokonsumpcyjnych
12 godzin – 40 pkt.
13 godzin – 24 godziny – 30 pkt.
25 godzin – 36 godziny – 20 pkt.
37 godzin – 48 godziny – 10 pkt.
Powyżej 48 godzin - 0 pkt.
 Maksymalna waga 40 % będzie przyznana w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odbioru odpadów w ciągu 12 godzin od zgłoszenia
 Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria: ceny i szybkości reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów
 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówki 32 WOG Zamość zlokalizowanej w m. Chełm. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę kryteria:
 cena – waga 60 %
 szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów – waga 40%
Kryterium cena (Kc) – 60%, liczone według wzoru:
Oferta zawierająca najniższa cenę brutto
Kc = ----------------------------------------------- X 60 pkt
Cena brutto oferty badanej
Kryterium szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów (Szr) – 40%
 Do oceny tego kryterium Wykonawca określi termin realizacji usługi odbioru odpadu od momentu zgłoszenia konieczności wywozu odpadów przez odpowiedniego Kierownika Stołówki 32 WOG Zamość bądź Szefa Służby Żywnościowej
 Przy ocenie ww. kryterium wykonawca może zaoferować termin realizacji usługi minimum 12 godziny od zgłoszenia konieczności odbioru odpadów pokonsumpcyjnych oraz maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia konieczności odbioru odpadów pokonsumpcyjnych
12 godzin – 40 pkt.
13 godzin – 24 godziny – 30 pkt.
25 godzin – 36 godziny – 20 pkt.
37 godzin – 48 godziny – 10 pkt.
Powyżej 48 godzin - 0 pkt.
 Maksymalna waga 40 % będzie przyznana w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odbioru odpadów w ciągu 12 godzin od zgłoszenia
 Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria: ceny i szybkości reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów
 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówki 32 WOG Zamość zlokalizowanej w m. Hrubieszów. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę kryteria:
 cena – waga 60 %
 szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów – waga 40%
Kryterium cena (Kc) – 60%, liczone według wzoru:
Oferta zawierająca najniższa cenę brutto
Kc = ----------------------------------------------- X 60 pkt
Cena brutto oferty badanej
Kryterium szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów (Szr) – 40%
 Do oceny tego kryterium Wykonawca określi termin realizacji usługi odbioru odpadu od momentu zgłoszenia konieczności wywozu odpadów przez odpowiedniego Kierownika Stołówki 32 WOG Zamość bądź Szefa Służby Żywnościowej
 Przy ocenie ww. kryterium wykonawca może zaoferować termin realizacji usługi minimum 12 godziny od zgłoszenia konieczności odbioru odpadów pokonsumpcyjnych oraz maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia konieczności odbioru odpadów pokonsumpcyjnych
12 godzin – 40 pkt.
13 godzin – 24 godziny – 30 pkt.
25 godzin – 36 godziny – 20 pkt.
37 godzin – 48 godziny – 10 pkt.
Powyżej 48 godzin - 0 pkt.
 Maksymalna waga 40 % będzie przyznana w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odbioru odpadów w ciągu 12 godzin od zgłoszenia
 Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria: ceny i szybkości reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów
 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie wywozu odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie części nr 1, 2, 3, 4
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów:
Wykonawca winien posiadać aktualny wpis do rejestru Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) (art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.)
oraz
aktualne pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (art. 41 ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu odpadów pokonsumpcyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca winien złożyć - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie części nr 1, 2, 3, 4
Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów:
Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) (art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.)
oraz
aktualne pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (art. 41 ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.)
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
WYKAZ NARZĘDZI, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj.:
- co najmniej jeden środek transportu przystosowany do przewozu odpadów pokonsumpcyjnych objętych zamówieniem – według wzoru Wykazu narzędzi – stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
Oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy ofertę i załączniki podpisuje ustanowiony pełnomocnik;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy danego wykonawcy) – zgodnie z art. 123 ustawy Pzp (składa się z ofertą)- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale: XII A pkt 4 ppkt 3) (oświadczenie), ppkt 7) (oświadczenie), XII B pkt 2 ppkt 1) (krk), ppkt 2) (ewidencja), ppkt 3) (oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej) składa każdy z wykonawców.
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian, charakter zmian oraz warunki zmiany zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:/portal.smartpzp.pl/32wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) tj.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wykluczeniu podlegają osoby i podmioty wpisane na listę, wobec których stosowane są środki, o których mowa w art. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lista prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. W związku z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 835)
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;
2) Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka wykluczenia z postępowania
o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą taka jednostka dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podst. ust. 2 pkt 1), 2), 3) Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.